Muzika
  Nyjet
  Poshtëshënimet
  Theme

  127

  Nyjet

  Plot lodrim

  Jam i tëri me nyje, përkulet çdo gjë,

  Nga maja e kokës dhe gjer te këmbët.

  Gjith’ nyje përpara dhe mbrapa un’ jam;

  Duhet të kem nyje ndryshe coptohem!

  Kryejini lëvizjet siç sugjerohen nga fjalët.

  Fjalët: Aileen Fisher, 1906–2002

  Muzika: Jeanne P. Lawler, 1924–2013

  © 1953, © rishikuar në 1981, Aileen Fisher. Nga Up the Windy Hill, Abelard, N.Y. Përdoret me leje. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.