Muzika
  Na Ish një Plak Bore
  Poshtëshënimet
  Theme

  121

  Na Ish një Plak Bore

  Plot lodrim

  Na ish një plak bore, një plak bore,

  Na ish një plak bore i gjat’ shum’.

  Në diell ai shkriu, shkriu, shkriu,

  Në diell ai shkriu gjer në fund.

  Kryeni lëvizje siç sugjerohen nga fjalët.

  Fjalët dhe muzika: Moiselle Renstrom, 1889–1956

  Nga Tune Time, © 1955, 1981 Pioneer Music Press, Inc. (Jackman Music Corporation). Përdoret me leje. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.