Muzika
  T’Voglat Fara Flenë Shpejt
  Poshtëshënimet
  Theme

  119

  T’Voglat Fara Flenë Shpejt

  Me thjeshtësi

  1. T’voglat fara flenë shpejt

  Në një rresht, në një rresht.

  “Zgjohuni”, thërret dielli,

  “Tani rrituni.”

  2. Një nga një farat zgjohen,

  Në një rresht, në një rresht.

  Drejt diellit pastaj zgjaten

  Dhe fillojn’ t’rriten.

  Kryeni lëvizje siç sugjerohen nga fjalët.

  Fjalët dhe muzika: Moiselle Renstrom, 1889–1956

  Fjalët dhe muzikën © 1958, 1986 nga Pioneer Music Press, Inc. (Jackman Music Corporation). All rights reserved. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.