Muzika
  Doni Njëri-Tjetrin
  Poshtëshënimet
  Theme

  74

  Doni Njëri-Tjetrin

  Me nderim

  (Obligato e mundshme)

  Siç ju kam dashur,

  Doni njëri – tjetrin.

  K’të urdh’rim të ri:

  Doni njëri – tjetrin.

  T’gjith’ do ta din’ se

  Jeni dishepuj t’mi,

  Prej dashuris’

  Njëri për tjetrin.

  Shih edhe Himne, nr. 203.

  Fjalët: Luacine Clark Fox, 1914–2002

  Muzika: Luacine Clark Fox, 1914–2002; përsh. nga Jo Marie Borgeson Bray, 1925–1998

  © 1961, 1989 IRI. Përsh. dhe obligato © 1978 IRI.

  Gjoni 13:34–35

  1 Gjonit 4:11