Muzika
  Pagëzimi
  Poshtëshënimet
  Theme

  54

  Pagëzimi

  Rrjedhshëm

  1. Jezusi, te Gjon Pag’zori,

  Erdhi koh’ më par’ n’Jude.

  Dhe u pag’zua me zhytje

  N’lumin Jordan që rridhte.

  2. “T’plot’soj ligjin”, tha Jezusi,

  Kur Gjoni e pyeti,

  “Dhe të hyj s’bashku me Atin

  Atje lart në mbretëri.”

  3. E dim’ se duhet të dëshmojm’

  Besim n’fjal’n e Jezusit,

  Në pag’zim bindjen ta tregojm’,

  Si Jezu Krishti, Zoti.

  Fjalët: Mabel Jones Gabbott, 1910–2004. © 1969 IRI

  Muzika: Crawford Gates, 1921–2018. © 1969 IRI. Përsh. © 1981, 1989 IRI

  Mateu 3:13–16

  Nenet e Besimit 1:4