Muzika
  Priftëria u Rivendos
  Poshtëshënimet
  Theme

  60

  Priftëria u Rivendos

  Me madhështi

  Prift’ria u rivendos,

  T’vërtetën ka bota,

  Se Per’ndia i foli tokës,

  Prift’ria ësht’ k’tu prap’.

  Fjalët: Joan D. Campbell, l. 1929. © 1969 IRI

  Muzika: Hal K. Campbell, l. 1927. © 1969 IRI. Përsh. © 1989 IRI

  Joseph Smith—Historia 1:68–72