Muzika
  Familje e Lumtur
  Poshtëshënimet
  Theme

  104

  Familje e Lumtur

  Me gjallëri

  1. Mamin* dua dhe më do.

  Babin* duam, vërtet po;

  Ai na do, ju e shihni,

  Familj’ e lumtur ne jemi.

  2. Motrën* dua dhe më do.

  Vëllan’* duam, vërtet po;

  Ai na do, ju e shihni,

  Familj’ e lumtur ne jemi.

  *Fjalë të tjera: gjyshen, gjyshin; emra djemsh dhe vajzash

  Fjalët dhe muzika: Moiselle Renstrom, 1889–1956

  Fjalët dhe muzika nga Merrily We Sing, © 1948, 1975 Pioneer Music Press, Inc. (Jackman Music Corporation). Përdoret me leje. Përsh. © 1989 IRI. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.