Muzika
  Jezusi Ësht’ Miku Yn’
  Poshtëshënimet
  Theme

  37

  Jezusi Ësht’ Miku Yn’

  Me nderim

  1. Jezusi ësht’ miku yn’.

  Ai ësht’ pran’ gjithmon’.

  Kur lutemi, na udh’zon;

  T’gjith’ f’mijët i do.

  2. Zërat tan’ i ngrem’ tani,

  Me but’si, nderim.

  Jezusi ësht’ miku yn’,

  Lavd’ ne i thurim.

  Fjalët: Anna Johnson, 1892–1979

  Muzika: Alexander Schreiner, 1901–1987

  3 Nefi 17:11–12, 21