Muzika
  Mbro Drejtësin’
  Poshtëshënimet
  Theme

  81

  Mbro Drejtësin’

  Plot siguri

  Profeti yn’ ca fjal’ ty t’jep.

  Fjalët jan’ këto:

  “Ji i vërtet’ ”.

  Në pun’ ose loj’,

  Në drit’ a err’sir’,

  Ji i vërtet’

  Dhe mbro drejtësin’.

  Fjalët dhe muzika: Joseph Ballantyne, 1868–1944

  Ligji i Përtërirë 6:18

  Alma 53:20–21