Balaan ng mga Kasulatan
Giya nga Talamdan sa Libro ni Mormon


Giya Sa Talamdan Sang Libro Ni Mormon

Ang Libro ni Mormon, labaw sa tanan nga iban pa, nagapahayag sang saksi nahanungod sa pagkadiosnon ni Jesucristo kag nagaunod sang mga doktrina sang ebanghelyo ni Jesucristo. Ang masunod nga mga topiko kag mga talamdan nagahatag sing kasanagan nahanungod sa mga tawo, mga duog, mga doktrina, kag mga hitabo sa Libro ni Mormon.

Jesucristo

Mga Tawo

Mga Doktrina

Mga Hitabo Kag Mga Duog