Mosias 17
antes dason


Kapitulo 17

Si Alma nagpati kag ginsulat ang mga pulong ni Abinadi—Si Abinadi nag-antos sang kamatayon paagi sa kalayo—Nagpanagna sia sang balatian kag kamatayon paagi sa kalayo sa mga magapatay sa iya. Mga 148 A.C.

1 Kag karon natabo ini nga sang makatapos si Abinadi sining mga hambalanon, nga nagmando ang hari nga dalhon sia sang mga pari kag ipahanabo nga pamatbatan sia sang kamatayon.

2 Apang may isa sa tunga nila nga ang iya ngalan amo si Alma, sia nga isa man sa kaliwat ni Nefi. Kag isa sia ka pamatan-on, kag nagpati sia sa mga pulong nga ginpanghambal ni Abinadi, kay nakahibalo sia nahanungod sa kalautan nga ginsaksi ni Abinadi batok sa ila; gani nagsugod sia sa pagpakitluoy sa hari nga indi sia magkaakig kay Abinadi, kundi nga tugutan nga sia magtaliwan sa paghidaet.

3 Apang ang hari labi nga nagsingkal, kag nagmando nga si Alma pagatabugon gikan sa tunga nila, kag nagpadala sang iya mga alagad sa pagsunod sa iya agud ila sia nga mapatay.

4 Apang nalagyo sia gikan sa ila atubang kag ginpapanago ang iya kaugalingon sa bagay nga wala nila sia makita. Kag sia nga nagapanago sa sulod sang madamo nga mga inadlaw nagsulat sang tanan nga mga pulong nga ginpanghambal ni Abinadi.

5 Kag natabo ini nga ang hari nagmando nga likupan sang iya mga bantay si Abinadi kag dakpon sia; kag ila sia gingapos kag ginhunong sa bilangguan.

6 Kag pagkatapos sang tatlo ka adlaw, sang makapakighinun-anon sa iya mga pari, nagmando sia nga dalhon ini liwat sa iya atubang.

7 Kag nagsiling sia sa iya: Abinadi, nakakita kami sing isa ka panumbongon batok sa imo, kag ikaw takos sang kamatayon.

8 Kay ikaw nagsiling nga ang Dios mismo magapanaog sa tunga sang mga anak sang tawo; kag karon, sa sini nga kabangdanan ikaw pagapamatbatan sang kamatayon luwas nga imo bawion ang tanan nga mga pulong nga malain nga imo ginpanghambal nahanungod sa akon kag sa akon katawhan.

9 Karon si Abinadi nagsiling sa iya: Ginasiling ko sa inyo, indi ko pagbawion ang mga pulong nga akon ginpanghambal sa inyo nahanungod sa sining katawhan, kay matuod ang mga ini; kag agud inyo mahibal-an ang kapat-uran sang mga ini gintugutan ko ang akon kaugalingon nga ako nahulog sa inyo mga kamot.

10 Kag subong man, pagaantuson ko bisan tubtob sa kamatayon, kag indi ko pagbawion ang akon mga pulong, kag magatindog ang mga ini bilang isa ka panaksihon batok sa inyo. Kag kon inyo ako patyon magapaagay kamo sang dugo nga inosente, kag ini magatindog man bilang isa ka panaksihon batok sa inyo sa katapusan nga adlaw.

11 Kag karon si haring Noe naghana nga buhian sia, kay nahadlok sia sang iya pulong; kay nahadlok sia nga ang mga paghukom sang Dios magatupa sa iya.

12 Apang ang mga pari nag-alsa sang ila mga tingug batok sa iya, kag nagsugod sa pagsumbong sa iya, nga nagasiling: Ginpasipalahan niya ang hari. Gani napukaw sa kaakig ang hari batok sa iya, kag gintugyan niya sia agud nga sia mapatay.

13 Kag natabo ini nga gindala nila sia kag gingapos sia, kag ginpaso ang iya panit sang mga kahoy nga inuggatong, huo, bisan tubtob sa kamatayon.

14 Kag karon sang ang mga dabdab nagsugod sa pagsunog sa iya, nagsinggit sia sa ila, nga nagasiling:

15 Yari karon, bisan subong sang inyo ginhimo sa akon, sa amo man matabo ini nga ang inyo kaliwat mangin bangdan nga madamo ang magaantos sang mga kasakit nga akon ginaantos, bisan ang mga kasakit sang kamatayon paagi sa kalayo; kag ini sanglit nagapati sila sa kaluwasan sang Ginuo nga ila Dios.

16 Kag matabo ini nga paantuson kamo sang tanan nga sari sang mga balatian tungod sang inyo mga kalautan.

17 Kag subong man, pagasakiton kamo sa tanan nga kiliran, kag panabugon kag paaplaagon diri kag didto, bisan subong sang isa ka ilahas nga panong nga ginatabog sang maila kag mapintas nga mga sapat.

18 Kag sa sina nga adlaw kamo pagaayamon, kag pangdakpon kamo sang kamot sang inyo mga kaaway, kag nian magaantos kamo, subong sang akon pag-antos, sang mga kasakit sang kamatayon paagi sa kalayo.

19 Sa amo nga paagi ang Dios magahikot sang pagtimalos sa ila nga nagapamatay sang iya katawhan. O Dios, batuna ang akon kalag.

20 Kag karon, sang mahambal ni Abinadi ining mga pulong, natumba sia, nga nag-antos sang kamatayon paagi sa kalayo; huo, nga ginpamatbatan sang kamatayon sanglit indi niya pag-isikway ang mga kasuguan sang Dios, nga gintakpan ang kamatuoran sang iya mga pulong paagi sa iya kamatayon.