Mosias 20
antes dason


Kapitulo 20

Pila sang mga anak nga babayi sang mga Lamanhon ginpanaban sang mga pari ni Noe—Ang mga Lamanhon nakig-away kay Limhi kag sa iya katawhan—Ang mga kasuldadohan nga Lamanhon napaisol kag naulo-ulohan. Mga 145–123 A.C.

1 Karon may isa ka duog sa Semlon nga sa diin ang mga anak nga babayi sang mga Lamanhon nagatililipon sang ila mga kaugalingon sing tingob sa pag-inamba, kag sa pagsinaot, kag sa paglipay sang ila mga kaugalingon.

2 Kag natabo ini nga isa ka adlaw may isa ka diutay nga kadamuon sa ila nga nagtililipon sing tingob sa pag-inamba kag sa pagsinaot.

3 Kag karon ang mga pari ni haring Noe, sanglit nahuya sa pagbalik sa dakbanwa sang Nefi, kag subong man, nagakahadlok nga pamatyon sila sang katawhan, gani wala sila magpangahas sa pagbalik sa ila mga asawa kag sa ila mga kabataan.

4 Kag sanglit nagpabilin sa kamingawan, kag sanglit natukiban ang mga anak nga babayi sang mga Lamanhon, naghinapa sila kag naglantaw sa ila;

5 Kag sang may diutay lamang sa ila ang nagtililipon sing tingob sa pagsinaot, naggwa sila sa ila likom nga mga palanaguan kag ginpanaban sila kag gindala sila sa kamingawan; huo, kaduhaan kag apat sang mga anak nga babayi sang mga Lamanhon ang ila gindala sa kamingawan.

6 Kag natabo ini nga sang matukiban sang mga Lamanhon nga nagkaladula ang ila mga anak nga babayi, naakig sila sa katawhan ni Limhi, kay naghunahuna sila nga katawhan ini ni Limhi.

7 Gani ginpadala nila ang ila mga kasuldadohan; huo, bisan ang hari mismo naglakat sa unahan sang iya katawhan; kag nagkadto sila sa duta sang Nefi sa pagpamatay sang katawhan ni Limhi.

8 Kag karon natukiban sila ni Limhi gikan sa tore, bisan ang tanan nila nga mga pagpanghanda para sa inaway iya natukiban; gani ginpanipon niya sing tingob ang iya katawhan, kag patago nga naghulat sa ila sa mga latagon kag sa mga talon.

9 Kag natabo ini nga sang mag-abot ang mga Lamanhon, nga ang katawhan ni Limhi nagsugod sa pagsalakay sa ila gikan sa ila mga duog nga ginahulatan, kag nagsugod sa pagpamatay sa ila.

10 Kag natabo ini nga nangin tuman kasandukot ang inaway, kay nagapakig-away sila subong sang mga leon para sa ila mga tulukbon.

11 Kag natabo ini nga ang katawhan ni Limhi nagsugod sa pagpanabog sang mga Lamanhon sa ila atubang; wala’y sapayan nga wala sing katunga ang ila kadamuon sa mga Lamanhon. Apang nag-away sila para sa ila mga kabuhi, kag para sa ila mga asawa, kag para sa ila mga kabataan; gani naghimud-os sila sa ila mga kaugalingon kag subong sang mga dragon nakig-away sila.

12 Kag natabo ini nga nasalapuan nila ang hari sang mga Lamanhon sa tunga sang kadamuon sang ila mga patay; apang indi sia patay, nga napilasan lamang kag ginbayaan sa duta, sapagkadasig sang pagpalagyo sang iya katawhan.

13 Kag kinuha nila sia kag ginsamburan ang iya mga pilas, kag gindala sia sa atubang ni Limhi, kag nagsiling: Tan-awa, yari ang hari sang mga Lamanhon; sia nga nakabaton sing isa ka pilas natumba sa tunga sang ila mga patay, kag ginbayaan nila sia; kag yari karon, gindala namon sia sa imo atubang; kag karon pabay-i kami nga patyon sia.

14 Apang si Limhi nagsiling sa ila: Indi ninyo sia pagpatyon, kundi dalha sia diri agud nga makita ko sia. Kag gindala nila sia. Kag si Limhi nagsiling sa iya: Ano ang kabangdanan nga nagkari kamo sa pagpakig-away batok sa akon katawhan? Yari karon, ang akon katawhan wala maglapas sang panumpa nga akon ginhimo sa inyo; gani, ngaa lapason ninyo ang panumpa nga inyo ginhimo sa akon katawhan?

15 Kag karon ang hari nagsiling: Ginlapas ko ang panumpa sanglit ginpanaban sang imo katawhan ang mga anak nga babayi sang akon katawhan; gani, sa akon kaakig ginsugo ko ang akon katawhan nga magkari sa pagpakig-away batok sa imo katawhan.

16 Kag karon si Limhi wala sing nabalitaan nahanungod sini nga bagay; gani nagsiling sia: Usisaon ko sa tunga sang akon katawhan kag kon sin-o man ang naghimo sini nga butang mamatay. Gani nagsugo sia sang isa ka pagpangusisa nga himuon sa tunga sang iya katawhan.

17 Karon sang mabatian ni Gideon ining mga butang, sia nga kapitan sang hari, nagkadto sia kag nagsiling sa hari: Ginaampo ko sa imo nga magpakatawhay, kag indi pagpangitai ini nga katawhan, kag indi pag-ipasibangod ini nga butang sa ila.

18 Kay wala mo bala madumdumi ang mga pari sang imo amay, nga ginahangad sining katawhan nga pamatyon? Kag indi bala nga yara sila sa kamingawan? Kag indi bala nga sila amo ang nagpanaban sang mga anak nga babayi sang mga Lamanhon?

19 Kag karon, tan-awa, kag sugiri ang hari sining mga butang, agud nga masugiran niya ang iya katawhan agud nga mahimo sila nga maulo-ulohan tuhoy sa aton; kay yari karon nagahanda na sila sa pagsalakay batok sa aton; kag tan-awa man, diutay na lamang kita.

20 Kag yari karon, magaabot sila upod ang ila madamo nga mga kasuldadohan; kag luwas nga ang hari magaulo-ulo sa ila tuhoy sa aton pat-od gid nga magkalamatay kita.

21 Kay indi bala nga natuman na ang mga pulong ni Abinadi, nga iya ginpanagna batok sa aton—kag ini tanan sanglit indi kita mamati sa mga pulong sang Ginuo, kag talikdan ang aton mga kalautan?

22 Kag karon ulo-ulohan naton ang hari, kag tumanon naton ang panumpa nga aton ginhimo sa iya; kay mas maayo pa nga mangin yara kita sa pagkaulipon sangsa nga madulaan kita sang aton mga kabuhi; gani, untatan naton ang tuman nga pagpaagay sang dugo.

23 Kag karon ginsugiran ni Limhi ang hari sang tanan nga mga butang nahanungod sa iya amay, kag sang mga pari nga nagpalalagyo sa kamingawan, kag ginpasibangod ang pagpanaban sang ila mga anak nga babayi sa ila.

24 Kag natabo ini nga ang hari naulo-ulohan tuhoy sa iya katawhan; kag nagsiling sia sa ila: Maggwa kita sa pagsugata sa akon katawhan, nga wala sing mga hinganiban; kag ginapanaad ko sa inyo upod ang isa ka panumpa nga ang akon katawhan indi magpamatay sang imo katawhan.

25 Kag natabo ini nga ginsunod nila ang hari, kag naggwa nga wala sing mga hinganiban sa pagsugata sang mga Lamanhon. Kag natabo ini nga ginsugata nila ang mga Lamanhon; kag ang hari sang mga Lamanhon nagduko sang iya kaugalingon sa ila atubang kag nagpakitluoy para sa katawhan ni Limhi.

26 Kag sang makita sang mga Lamanhon ang katawhan ni Limhi, nga sila wala sing mga hinganiban, naluoy sila sa ila kag naulo-ulohan tuhoy sa ila, kag nagbalik upod sa ila hari sa paghidaet sa ila kaugalingon nga duta.