Mosias 21
antes dason


Kapitulo 21

Ang katawhan ni Limhi ginsakit kag ginlutos sang mga Lamanhon—Nasugat-an sang katawhan ni Limhi si Amon kag nahaylo—Ginsugiran nila si Amon sang kaduhaan-kag-apat ka mga lamina sang mga Jarednon. Mga 122–121 A.C.

1 Kag natabo ini nga si Limhi kag ang iya katawhan nagbalik sa dakbanwa sang Nefi, kag nagsugod sa pagpuyo liwat sa duta sa paghidaet.

2 Kag natabo ini nga pagkatapos sang madamo nga mga inadlaw ang mga Lamanhon nagsugod nga mapukaw liwat sa kaakig batok sa mga Nefinhon, kag nagsugod sila sa pagkadto sa mga dulonan sang duta sa palibot.

3 Karon wala sila nagapangahas sa pagpamatay sa ila, tungod sang panumpa nga ginhimo sang ila hari kay Limhi; apang ginapanampa nila sila sa ila mga pisngi, kag nagagamit sang pagbulut-an sa ila; kag nagsugod sa pagtungtong sang mabug-at nga mga palas-anon sa ila mga likod, kag ginapanabog sila subong sang ila ginahimo sa isa ka apa nga asno—

4 Huo, ini tanan nahimo agud matuman ang pulong sang Ginuo.

5 Kag karon tuman ang mga kapipit-an sang mga Nefinhon, kag wala sing paagi nga mahimo nila nga maluwas ang ila mga kaugalingon gikan sa ila mga kamot, kay ang mga Lamanhon nagpalibot sa ila sa tanan nga kiliran.

6 Kag natabo ini nga ang katawhan nagsugod sa pagkumod sa hari tungod sang ila mga kapipit-an; kag nagsugod sila sa paghandum sa pagbato sa ila sa pagpakig-away. Kag gintublag nila sing tuman ang hari sa ila mga yamo; gani gintugutan niya sila nga ila himuon ang suno sa ila mga handum.

7 Kag nagtililipon sila liwat sang ila mga kaugalingon sing tingob, kag nagsul-ob sang ila mga hinganib, kag naggwa batok sa mga Lamanhon sa pagtabog sa ila pa-gwa sa ila duta.

8 Kag natabo ini nga ginlutos sila sang mga Lamanhon, kag ginpanabog sila pabalik, kag ginpamatay ang madamo sa ila.

9 Kag karon may isa ka dako nga paghalayaon kag panalambiton sa tunga sang katawhan ni Limhi, ang balo nga babayi nagahaya tungod sa iya bana, ang anak nga lalaki kag ang anak nga babayi nagahaya tungod sa ila amay, kag ang mga utod nga lalaki tungod sa ila mga kauturan.

10 Karon may isa ka dako nga kadamuon sang mga balo nga babayi sa duta, kag nagtuaw sila sing tuman adlaw-adlaw, kay isa ka dako nga kahadlok sa mga Lamanhon ang nag-abot sa ila.

11 Kag natabo ini nga ang ila dalayon nga mga pagtuaw nagpukaw sang nagkalabilin sang katawhan ni Limhi sa pagkaakig batok sa mga Lamanhon; kag naglakat sila liwat sa pagpakig-away, apang ginpanabog sila liwat pabalik, nga nag-antos sang dako nga kalutusan.

12 Huo, naglakat sila liwat bisan sa ikatlo nga tion, kag nag-antos sa amo man nga paagi; kag yadtong mga wala mapatay nagbalalik liwat sa dakbanwa sang Nefi.

13 Kag nagpaubos sila sang ila mga kaugalingon bisan sa yab-ok, nga nagpaidalom sang ila mga kaugalingon sa gota sang pagkaulipon, nga nagatugyan sang ila mga kaugalingon nga sakiton, kag panabugon diri kag didto, kag pabug-atan, suno sa mga kaluyag sang ila mga kaaway.

14 Kag ginpaubos nila ang ila mga kaugalingon bisan sa kaidadalman sang pagpaubos; kag nagtuaw sila sing tuman sa Dios; huo, bisan sa bug-os nga kalawigon sang adlaw nagtuaw sila sa ila Dios nga luwason niya sila gikan sa ila mga kapipit-an.

15 Kag karon ang Ginuo mahinay sa pagpamati sang ila pagtuaw tungod sang ila mga kalautan; wala’y sapayan sini ang Ginuo nagpamati sang ila mga pagtuaw, kag nagsugod sa pagpahumok sang mga tagipusuon sang mga Lamanhon sa bagay nga nagsugod sila sa pagpamag-an sang ila mga palas-anon; wala’y sapayan ang Ginuo wala makakita nga nagakaigo ang pagluwas sa ila gikan sa pagkaulipon.

16 Kag natabo ini nga nagsugod sila sa pag-uswag sing hinay-hinay sa duta, kag nagsugod sa pagtanom sang uyas sing mas bugana, kag mga panong, kag mga manara, sa bagay nga wala sila mag-antos sa gutom.

17 Karon may isa ka dako nga kadamuon sang mga kababayin-an, labaw pa sangsa iya sang mga kalalakin-an; gani si haring Limhi nagsugo nga ang tagsa ka lalaki dapat nga magpaambit sa pagsakdag sang mga balo nga babayi kag sa ila mga kabataan, agud nga indi sila magkalamatay sa gutom; kag ini ila ginhimo tungod sang kadako sang ila kadamuon nga nagkalamatay.

18 Karon ang katawhan ni Limhi nagpadayon nga ulolupod sa isa ka grupo tubtob sa mahimo, kag amligan ang ila mga uyas kag ang ila mga panong;

19 Kag ang hari mismo wala ginasalig ang iya kaugalingon sa gwa sang mga pader sang dakbanwa, luwas nga nagadala sia sang iya mga bantay upod sa iya, sa kahadlok nga basi sa ano man nga paagi mahulog sia sa mga kamot sang mga Lamanhon.

20 Kag nagsugo sia nga ang iya katawhan dapat nga magbantay sang duta sa palibot, agud nga sa ano man nga paagi mahimo nila nga madakop yadtong mga pari nga nagpalalagyo sa kamingawan, nga nagtaban sang mga anak nga babayi sang mga Lamanhon, kag nga nagtuga sang isa ka subong kadako nga kalaglagan nga nag-abot sa ila.

21 Kay nagahandum sila sa pagdakop sa ila agud nga masilutan nila sila; kay nagakadto sila sa duta sang Nefi sa gab-i, kag ginahakot ang ila uyas kag madamo sang ila malahalon nga mga butang; gani nagapanago nga naghulat sila sa ila.

22 Kag natabo ini nga wala na sing kinagamo sa tunga sang mga Lamanhon kag sang katawhan ni Limhi, bisan tubtob sa tion nga si Amon kag ang iya mga kauturan nag-abot sa duta.

23 Kag ang hari nga yara sa gwa sang mga gawang sang dakbanwa upod sa iya bantay, nakasalapo kay Amon kag sa iya mga kauturan; kag sa paghunahuna nga sila mga pari ni Noe gani nagsugo sia nga dakpon sila, kag gapuson, kag ihunong sa bilangguan. Kag kon nangin mga pari sila ni Noe ayhan nagsugo sia nga pamatbatan sila sang kamatayon.

24 Apang sang matukiban niya nga indi sila amo, kundi nga iya sila mga kauturan, kag nagkari gikan sa duta sang Zarahemla, napuno sia sang tuman kadako nga kalipay.

25 Karon si haring Limhi nagpadala, sang wala pa makaabot si Amon, sang isa ka diutay nga kadamuon sang mga kalalakin-an sa pagpangita sang duta sang Zarahemla; apang wala nila masalapui ini, kag nagtalang sila sa kamingawan.

26 Wala’y sapayan sini, nakasalapo sila sang isa ka duta nga ginpuy-an sadto; huo, isa ka duta nga nahil-ob sang kaging nga mga tul-an; huo, isa ka duta nga ginpuy-an sadto kag nalaglag; kag sila, nga naghunahuna nga amo ini ang duta sang Zarahemla, nagbalik sa duta sang Nefi, nga nag-abot sa mga dulonan sang duta sa indi madamo nga mga inadlaw antes sang pag-abot ni Amon.

27 Kag dala nila ang isa ka kasulatan upod sa ila, bisan isa ka kasulatan sang katawhan nga ang mga tul-an ila nasalapuan; kag nakurit ini sa mga lamina nga milinahon.

28 Kag karon si Limhi napuno liwat sang kalipay sa pagkahibalo gikan sa baba ni Amon nga si haring Mosias may isa ka hiyas gikan sa Dios, nga paagi sa sini mahimo sia nga makapatpat sang subong sina nga mga kinurit; huo, kag si Amon nagkasadya man.

29 Apang si Amon kag ang iya mga kauturan napuno sang kasubo sanglit sapagkadamo sang ila mga kauturan ang napatay;

30 Kag subong man nga si haring Noe kag ang iya mga pari ang gintunaan nga ang katawhan naghimo sang sapagkadamo nga mga sala kag mga kalautan batok sa Dios; kag nagkalisud man sila tungod sang kamatayon ni Abinadi; kag subong man sa pagtaliwan ni Alma kag sang katawhan nga naglakat upod sa iya, nga nagtukod sang isa ka simbahan sang Dios paagi sa kusog kag gahum sang Dios, kag pagtuo sa mga pulong nga ginpanghambal ni Abinadi.

31 Huo, nagkalisud sila tungod sang ila pagtaliwan, kay wala nila mahibal-i kon diin sila nagpalagyo. Karon malipayon kuntani nga nagbuylog sila sa ila, kay sila mismo nagsulod sa isa ka kasugtanan upod sa Dios sa pag-alagad sa iya kag pagtuman sang iya mga kasuguan.

32 Kag karon sugod sang pag-abot ni Amon, si haring Limhi nagsulod man sa isa ka kasugtanan upod sa Dios, kag amo man ang madamo sang iya katawhan, sa pag-alagad sa iya kag pagtuman sang iya mga kasuguan.

33 Kag natabo ini nga si haring Limhi kag ang madamo sang iya katawhan nagahandum nga mabunyagan; apang wala sing isa sa duta nga may pagbulut-an gikan sa Dios. Kag si Amon nagbalibad sa paghimo sini nga butang, nga nagakabig sang iya kaugalingon nga isa ka di-takos nga alagad.

34 Gani wala sila sa sina nga tion magtukod sang ila mga kaugalingon sa isa ka simbahan, nga nagahulat sang Espiritu sang Ginuo. Karon nagahandum sila nga mangin bisan subong kay Alma kag sa iya mga kauturan, nga nagpalalagyo padulong sa kamingawan.

35 Nagahandum sila nga mabunyagan bilang isa ka saksi kag isa ka panaksihon nga sugot sila sa pag-alagad sa Dios sa ila bug-os nga mga tagipusuon; wala’y sapayan sini ginpalawig nila ang tion; kag ang kasaysayan sang ila pagbunyag igahatag pagkatapos sini.

36 Kag karon ang tanan nga pagtuon ni Amon kag sang iya katawhan, kag ni haring Limhi kag sang iya katawhan, amo ang pagluwas sang ila mga kaugalingon gikan sa mga kamot sang mga Lamanhon kag gikan sa pagkaulipon.