Mosias 12
antes dason


Kapitulo 12

Si Abinadi ginbilanggo tungod sang pagpanagna sang kalaglagan sang katawhan kag sang kamatayon ni Haring Noe—Ang huwad nga mga pari nagsambit sang balaan nga mga kasulatan kag nagpakuno-kuno sa pagtuman sang layi ni Moises—Si Abinadi nagsugod sa pagtudlo sa ila sang Napulo ka Sugo. Mga 148 A.C.

1 Kag natabo ini nga pagkatapos sang ulot nga duha ka tuig nga si Abinadi nag-abot sa tunga nila nga wala nagapahilom, sa bagay nga wala nila sia makilal-i, kag nagsugod sa pagpanagna sa tunga nila, nga nagasiling: Amo ini ang ginsugo sa akon sang Ginuo, nga nagasiling—Abinadi, maglakat ka kag magpanagna sa sining akon katawhan, kay sila nagpatig-a sang ila mga tagipusuon batok sa akon mga pulong; wala sila maghinulsol sang ila malain nga mga hinimuan; gani, duawon ko sila sa akon kaakig, huo, sa akon mapintas nga kaakig pagaduawon ko sila sa ila mga kalautan kag mga kangil-aran.

2 Huo, kailo sa sini nga kaliwatan! Kag ang Ginuo nagsiling sa akon: Iuntay mo ang imo kamot kag magpanagna, nga nagasiling: Amo ini ang ginasiling sang Ginuo, matabo ini, nga ini nga kaliwatan, tungod sang ila mga kalautan, pagadalhon sa pagkaulipon, kag pagatampaon sa pisngi; kag subong man, pagatabugon sang mga tawo, kag pamatyon; kag ang mga buwitre sang kahanginan, kag ang mga ido, kag subong man, ang mga sapat nga ilahas, magakaon sang ila unod.

3 Kag matabo ini nga ang kabuhi ni haring Noe pabilihan bisan subong sang isa ka panapton sa isa ka mainit nga hurno; kay makilal-an niya nga ako amo ang Ginuo.

4 Kag matabo ini nga hampakon ko ining akon katawhan sang isa ka grabe nga mga kapipit-an, huo, sang gutom kag sang pamiste; kag ipahanabo ko nga magawangal sila sa bug-os nga adlaw.

5 Kag subong man, ipahanabo ko nga mangin may mga lulan sila nga nahigot sa ila mga likod; kag pagatabugon sila sa unahan subong sang isa ka apa nga asno.

6 Kag matabo ini nga magapadala ako sing ulan nga mga bato nga hielo sa tunga nila, kag ini magahampak sa ila; kag pagahampakon man sila sang salatan; kag ang mga sapat-sapat magasakit man sang ila duta, kag magalamon sang ila uyas.

7 Kag pagahampakon sila sang isa ka dako nga pamiste—kag ini tanan pagahimuon ko tungod sang ila mga kalautan kag mga kangil-aran.

8 Kag matabo ini nga luwas nga sila maghinulsol lubos ko sila nga laglagon gikan sa kadaygan sang duta; apang magabilin sila sing isa ka kasulatan sa ulihi nila, kag pagaamligan ko ang mga ini para sa iban nga mga pungsod nga magapuyo sa duta; huo, bisan ini pagahimuon ko agud mabuksan ko ang mga kangil-aran sining katawhan sa iban nga mga pungsod. Kag madamo nga mga butang ang ginpanagna ni Abinadi batok sa sining katawhan.

9 Kag natabo ini nga naakig sila sa iya; kag gindakop nila sia kag gindala sia nga nagapos sa atubang sang hari, kag nagsiling sa hari: Yari karon, gindala namon ang isa ka tawo sa imo atubang nga nagpanagna sang malain nahanungod sang imo katawhan, kag nagsiling nga pagalaglagon sila sang Dios.

10 Kag nagpanagna man sia sang malain nahanungod sa imo kabuhi, kag nagsiling nga ang imo kabuhi mangin subong sang isa ka panapton sa isa ka hurno sang kalayo.

11 Kag sa liwat, nagsiling sia nga mangin isa ikaw ka dagami, bisan subong sang isa ka laya nga dagami sang latagon, nga ginadalasa sang mga sapat kag ginatasak sang tiil.

12 Kag sa liwat, nagsiling sia nga mangin subong ikaw sang mga bulak sang ragiwriw, nga, kon ini lubos na nga gulang, kon huypon sang hangin, ginapalid ini sa kadaygan sang duta. Kag nagpakuno-kuno sia nga ang Ginuo ang nagsiling sini. Kag nagsiling sia nga ini tanan magaabot sa imo luwas nga ikaw magahinulsol, kag ini tungod sang imo mga kalautan.

13 Kag karon, O hari, ano bala nga dako nga kalainan ang imo nahimo, ukon ano nga dalagko nga mga sala ang nahimo sang imo katawhan, agud nga pakamalauton kita sang Dios ukon hukman sini nga tawo?

14 Kag karon, O hari, yari karon, wala kami sing sala, kag ikaw, O hari, wala makasala; gani, ini nga tawo nagbutig nahanungod sa imo, kag nagpanagna sia sa wala’y kapuslanan.

15 Kag yari karon, mabakod kita, indi kita madala sa pagkaulipon, ukon madala nga bihag sang aton mga kaaway; kag subong man, nag-uswag ikaw sa duta, kag magauswag pa man ikaw.

16 Tan-awa, yari ang tawo, ginatugyan namon sia sa imo mga kamot; mahimo nimo nga himuon sa iya ang sa banta mo nga maayo.

17 Kag natabo ini nga nagsugo si haring Noe nga ihunong si Abinadi sa bilangguan; kag nagmando sia nga ang mga pari magatililipon sang ila mga kaugalingon sing tingob agud nga mahimo sia nga makahiwat sang isa ka konseho upod sa ila kon ano ang iya pagahimuon sa iya.

18 Kag natabo ini nga nagsiling sila sa hari: Dalha sia diri agud nga mahimo naton nga mapamangkot sia; kag ang hari nagmando nga pagadalhon sia sa ila atubang.

19 Kag nagsugod sila sa pagpamangkot sa iya, agud nga mahimo nila sia nga malansi, nga paagi sa sini mangin may ila kabangdanan sa pagkiha sa iya; apang ginsabat niya sila sing maisog, kag ginsumpong niya ang ila tanan nga mga pamangkot, huo, sa ila kahayanghag; kay ginsumpong niya sila sa tanan nila nga mga pamangkot, kag ginpahipos niya sila sa tanan nila nga mga pulong.

20 Kag natabo ini nga isa sa ila ang nagsiling sa iya: Ano ang buot silingon sang mga pulong nga nasulat, kag gintudlo sang aton mga katigulangan, nga nagasiling:

21 Daw ano katahum sa mga bukid ang mga tiil niya nga nagadala sang maayong balita; nga nagabantala sang paghidaet; nga nagadala sang maayong balita sang kaayuhan; nga nagabantala sang kaluwasan; nga nagasiling sa Sion, Ang imo Dios nagahari;

22 Ang imo mga manugbantay magabayaw sang tingug; sa tingug nga tingob magaamba sila; kay makakita sila sing mata sa mata kon ibalik liwat sang Ginuo ang Sion;

23 Maghugyaw sa kalipay; mag-amba sing tingob kamong mga nahapay nga mga duog sang Jerusalem; kay ang Ginuo nagalipay sang iya katawhan, gintubos niya ang Jerusalem;

24 Ginhublasan sang Ginuo ang iya balaan nga butkon sa mga mata sang tanan nga mga kapungsuran, kag ang tanan nga mga yara sa ukbong sang duta makakita sang kaluwasan sang aton Dios?

25 Kag karon si Abinadi nagsiling sa ila: Mga pari bala kamo, kag nagapakuno-kuno sa pagtudlo sining katawhan, kag sa paghangop sang espiritu sang pagpanagna, apang nagahandum nga mahibal-an gikan sa akon kon ano ang buot silingon sining mga butang?

26 Ginasiling ko sa inyo, kailo sa inyo tungod sang pagpatiko sang mga dalanon sang Ginuo! Kay kon inyo nahangpan ining mga butang wala ninyo gintudlo ang mga ini; gani, ginpatiko ninyo ang mga dalanon sang Ginuo.

27 Wala ninyo gindapat ang inyo mga tagipusuon sa paghangop; gani, wala kamo nangin maalam. Gani, ano ang inyo ginatudlo sa sining katawhan?

28 Kag nagsiling sila: Nagatudlo kami sang layi ni Moises.

29 Kag sa liwat nagsiling sia sa ila: Kon nagatudlo kamo sang layi ni Moises, ngaa wala ninyo ginatuman ini? Ngaa ginapahamtang ninyo ang inyo mga tagipusuon sa mga manggad? Ngaa nga nagahimo kamo sang mga pagkamakihilawason kag ginausikan ang inyo kusog sa mga makihilawason, kag subong man, nagapatuga sa sining katawhan sa pagpakasala, agud nga ang Ginuo may kabangdanan sa pagpadala sa akon sa pagpanagna batok sa sining katawhan, huo, bisan sang isa ka dako nga kalainan batok sa sining katawhan?

30 Wala bala kamo makahibalo nga nagahambal ako sing kamatuoran? Huo, nakahibalo kamo nga nagahambal ako sang kamatuoran; kag dapat kamo nga magpalangurog sa atubang sang Dios.

31 Kag matabo ini nga pagahampakon kamo tungod sang inyo mga kalautan, kay nagsiling kamo nga nagatudlo kamo sang layi ni Moises. Kag ano ang inyo nahibal-an nahanungod sa layi ni Moises? Nagaabot bala ang kaluwasan paagi sa layi ni Moises? Ano ang inyo masiling?

32 Kag nagsabat sila kag nagsiling nga ang kaluwasan nag-abot gid man paagi sa layi ni Moises.

33 Apang karon si Abinadi nagsiling sa ila: Nahibal-an ko nga kon kamo nagatuman sang mga kasuguan sang Dios kamo maluwas; huo, kon kamo nagatuman sang mga kasuguan nga ginpahayag sang Ginuo kay Moises sa Bukid sang Sinai, nga nagasiling:

34 Ako ang Ginuo nga inyo Dios, nga nagdala sa inyo pa-gwa sa duta sang Egipto, pa-gwa sa balay sang pagkaulipon.

35 Indi kamo maghupot sing iban nga Dios sa akon atubang.

36 Indi kamo maghimo sa inyo kaugalingon sang bisan ano nga larawan nga tinigban, ukon bisan ano nga kaangay sang bisan ano nga butang sa langit sa ibabaw, ukon mga butang nga yara sa duta sa idalom.

37 Karon si Abinadi nagsiling sa ila, Nahimo bala ninyo ini tanan? Ginasiling ko sa inyo, Wala, wala ninyo nahimo. Kag natudluan bala ninyo ining katawhan nga dapat nila himuon ining tanan nga mga butang? Ginasiling ko sa inyo, Wala, wala ninyo nahimo.