Mosias 3
antes dason


Kapitulo 3

Si Haring Benjamin nagpadayon sang iya pamulong-pulong—Ang Ginuo nga Makaako magaalagad sa tunga sang mga tawo sa isa ka lawas nga dutan-on—Ang dugo magagwa gikan sa tagsa ka buho-buho sang panit samtang nagapasag-uli Sia para sa mga sala sang kalibutan—Ang iya ngalan amo lamang ang ngalan nga paagi sa sini ang kaluwasan magaabot—Mahimo nga ubahon sang mga tawo ang kinaugali nga tawo kag mangin mga Santos paagi sa Pagpasag-uli—Ang pagpaantos sang mga malaut mangin subong sang isa ka linaw nga kalayo kag asupre. Mga 124 A.C.

1 Kag sa liwat mga kauturan ko, luyag ko nga tawagon ang inyo igtalupangod, kay medyo may dugang pa ako nga inughambal sa inyo; kay yari karon, may mga butang ako nga igasugid sa inyo nahanungod sinang magaabot.

2 Kag ang mga butang nga akon igasugid sa inyo ginpahibalo sa akon sang isa ka anghel gikan sa Dios. Kag nagsiling sia sa akon: Bugtaw; kag ako nagbugtaw, kag yari karon nagtindog sia sa akon atubang.

3 Kag nagsiling sia sa akon: Bugtaw, kag pamatii ang mga pulong nga akon igasugid sa imo; kay yari karon, nagkari ako sa pagpahayag sa imo sang maayong balita sang dakong kalipay.

4 Kay nabatian sang Ginuo ang imo mga pangamuyo, kag napat-od ang imo pagkamatarong, kag ginpadala ako sa pagpahayag sa imo agud mahimo nga ikaw magkasadya; kag nga ikaw mahimo nga magpahayag sa imo katawhan, agud nga sila man mapuno sang kalipay.

5 Kay yari karon, ang tion magaabot, kag indi na malayo, nga upod ang gahum, ang Ginuo nga Makaako nga nagahari, nga amo sadto, kag amo karon gikan sa bug-os nga katubtuban tubtob sa katubtuban, magapanaog gikan sa langit sa tunga sang mga anak sang tawo, kag magapuyo sa isa ka lawas nga dutan-on, kag magalakat sa tunga sang mga tawo, nga nagahimo sang dalagko nga mga milagro, subong abi sang pagpaayo sang mga masakiton, pagbuhi sang mga patay, pagpalakat sang mga lupog, sang mga bulag sa pagbaton sang ila panulok, kag sang mga bungol nga makabati, kag pagpaayo sang tanan nga sari sang mga balatian.

6 Kag pagatabugon niya ang mga yawa, ukon ang malain nga mga espiritu nga nagapuyo sa mga tagipusuon sang mga anak sang tawo.

7 Kag yari karon, magaantos sia sang mga pagsulay, kag kasakit sang lawas, gutom, uhaw, kag kakapoy, bisan labaw pa sangsa maantos sang tawo, luwas nga ini manginsa kamatayon; kay yari karon, ang dugo magagwa gikan sa tagsa ka buho-buho sang panit, sapagkadako sang iya kagha tungod sang pagkamalaut kag mga kangil-aran sang iya katawhan.

8 Kag pagatawgon sia nga si Jesucristo, ang Anak sang Dios, ang Amay sang langit kag sang duta, ang Tagtuga sang tanan nga mga butang gikan sa ginsuguran; kag ang iya iloy pagatawgon nga si Maria.

9 Kag yari karon, magakari sia sa iya kaugalingon nga katawhan, agud nga ang kaluwasan mahimo man nga magaabot sa mga anak sang tawo bisan paagi sa pagtuo sa iya ngalan; kag bisan pagkatapos sini tanan pagakabigon nila sia nga isa ka tawo, kag magasiling nga may yawa sia, kag pagabunalon sia, kag ilansang sia sa krus.

10 Kag magabangon sia sa ikatlo nga adlaw gikan sa mga minatay; kag yari karon, magatindog sia sa paghukom sang kalibutan; kag yari karon, ining tanan nga mga butang pagahimuon agud ang matarong nga paghukom magaabot sa mga anak sang tawo.

11 Kay yari karon, kag ang iya man dugo ang magapasag-uli para sa mga sala sadtong mga nagkalapukan tungod sang paglapas ni Adan, nga nagkalamatay nga wala makahibalo sang kabubut-on sang Dios nahanungod sa ila, ukon sila nga wala’y hinalung-ong nga nakasala.

12 Apang kailo, kailo sa iya nga nakahibalo nga sia nagasupak batok sa Dios! Kay ang kaluwasan wala nagaabot bisan kay sin-o luwas nga ini paagi sa paghinulsol kag pagtuo sa Ginuong Jesucristo.

13 Kag ang Ginuong Dios nagpadala sang iya balaan nga mga manalagna sa tunga sang tanan nga mga anak sang tawo, sa pagpahayag sining mga butang sa tagsa ka kabikahan, pungsod, kag hinambalan, nga paagi sa sini ang bisan sin-o nga magapati nga si Cristo magaabot, ang amo man mahimo nga makabaton sang kapatawaran sang ila mga sala, kag magakasadya sa tuman kadako nga kalipay, bisan nga daw nag-abot na sia sa tunga nila.

14 Apang ang Ginuong Dios nakakita nga ang iya katawhan isa ka tiskog sing liog nga katawhan, kag nagtalana sia sa ila sing isa ka layi, bisan ang layi ni Moises.

15 Kag madamo nga mga timaan, kag mga kalatingalahan, kag mga simbolo, kag mga kaangay ang ginpakita niya sa ila, nahanungod sang iya pagkari; kag ang balaan nga mga manalagna man naghambal sa ila nahanungod sang iya pagkari; apang ginpatig-a nila ang ila mga tagipusuon, kag wala makahangop nga ang layi ni Moises wala sing kapuslanan luwas nga ini paagi sa pagpasag-uli sang iya dugo.

16 Kag bisan pa nga ang magagmay nga mga kabataan mahimo nga magpakasala indi sila maluwas; apang ginasiling ko sa inyo bulahan sila; kay yari karon, subong nga kay Adan, ukon sa kinaugali, sila mapukan, sa amo man ang dugo ni Cristo magapasag-uli para sa ila mga sala.

17 Kag dugang pa sina, ginasiling ko sa inyo, nga wala na sing iban nga ngalan nga ginhatag ukon bisan ano nga iban pa nga dalan ukon paagi nga sa amo ang kaluwasan mahimo nga makaabot sa mga anak sang tawo, lamang sa ngalan kag paagi ni Cristo, ang Ginuo nga Makaako.

18 Kay yari karon magahukom sia, kag ang iya paghukom matarong; kag ang lapsag indi mawala nga mamatay sa iya pagkalapsag; apang ang mga tawo magainom sing paghukom sa ila kaugalingon nga mga kalag luwas nga ipaubos nila ang ila mga kaugalingon kag mangin subong sang magagmay nga mga kabataan, kag magpati nga ang kaluwasan amo sadto, kag amo karon, kag mangin amo sa magaabot, magadangat paagi sa nagapasag-uli nga dugo ni Cristo, ang Ginuo nga Makaako.

19 Kay ang kinaugali nga tawo isa ka kaaway sang Dios, kag nangin amo na gikan sa pagkapukan ni Adan, kag mangin amo sini, sa gihapon kag sa gihapon, luwas nga magaampo sia sa mga pagpangganyat sang Espiritu nga Balaan, kag ubahon ang kinaugali nga tawo kag mangin isa ka santos paagi sa pagpasag-uli ni Cristo nga Ginuo, kag mangin subong sang isa ka bata, nga masinulundon, mapailubon, mapainubuson, mapainumuron, puno sang gugma, handa sa pagsunod sa tanan nga mga butang nga ginatan-aw sang Ginuo nga nagakabagay nga ipatuman sa iya, bisan subong sang isa ka bata nga nagasunod sa iya amay.

20 Kag dugang pa sina, ginasiling ko sa inyo, nga ang tion magaabot kon san-o ang ihibalo nahanungod sa isa ka Manluluwas magalapnag sa tanan nga bahin sang tagsa ka pungsod, kabikahan, hinambalan, kag katawhan.

21 Kag yari karon, kon mag-abot ina nga tion, wala sing isa nga makita nga wala’y sala sa atubang sang Dios, luwas nga ini magagmay nga mga kabataan, kundi paagi lamang sa paghinulsol kag pagtuo sa ngalan sang Ginuong Dios nga Makaako.

22 Kag bisan sa sini nga tion, kon imo na natudluan ang imo katawhan sang mga butang nga ginsugo sa imo sang Ginuo nga imo Dios, bisan pa nian indi sila makit-an nga wala’y sala sa panulok sang Dios, lamang suno sa mga pulong nga akon ginhambal sa imo.

23 Kag karon nahambal ko na ang mga pulong nga ginsugo sang Ginuong Dios sa akon.

24 Kag amo ini ang ginasiling sang Ginuo: Magatindog ang mga ini bilang isa ka masanag nga panaksihon batok sa sini nga katawhan, sa adlaw sang paghukom; nga sa sini sila pagahukman, ang tagsa ka tawo suno sa iya mga binuhatan, kon ang mga ini maayo, ukon ang mga ini malain.

25 Kag kon ang mga ini malain ginatugyan sila sa isa ka makahaladlok nga talan-awon sang ila kaugalingon nga kabasulanan kag mga kangil-aran, nga tunaan sang ila pagpalangupos gikan sa nahamtangan sang Ginuo pasulod sa isa ka kahimtangan sang kapiot kag nagapadayon nga pagpaantos, nga gikan didto indi na sila makabalik; gani nag-inom sila sang paghukom sa ila kaugalingon nga mga kalag.

26 Gani, nakainom sila gikan sa kupa sang kasingkal sang Dios, nga ang amo nga hustisya indi na makabawi sa ila sangsa ini makabawi nga si Adan dapat nga mapukan tungod sang iya pag-ambit sang ginadilian nga bunga; gani, ang kaluoy indi na makaangkon sa ila sa wala’y katubtuban.

27 Kag ang pagpaantos sa ila subong sa isa ka linaw nga kalayo kag asupre, nga ang mga dabdab sini di-mapalong, kag ang aso sini nagatub-ok sa gihapon kag sa gihapon. Sa amo nga paagi ang Ginuo nagsugo sa akon. Amen.