Mosias 27
antes dason


Kapitulo 27

Gindumilian ni Mosias ang paghingabot kag nagpatuman sang pag-alalangay—Si Alma nga lamharon kag ang apat ka mga anak nga lalaki ni Mosias nagtinguha sa pagguba sang Simbahan—Isa ka anghel ang nagpakita kag ginsugo sila sa pag-untat sang ila malain nga kahimuan—Si Alma nag-apa—Ang tanan nga tawo kinahanglan gid nga mabun-ag liwat agud makaangkon sang kaluwasan—Si Alma kag ang mga anak nga lalaki ni Mosias nagpahayag sang malipayon nga balita. Mga 100–92 A.C.

1 Kag karon natabo ini nga ang mga paghingabot nga ginhimo sa simbahan sang mga wala nagapalati nangin tuman kalubha sa bagay nga ang simbahan nagsugod sa pagkumod, kag pagyamo sa ila mga tagpanguna nahanungod sa amo nga bagay; kag nagyamo sila kay Alma. Kag ginpahamtang ni Alma ang kaso sa atubang sang ila hari, kay Mosias. Kag si Mosias nakighinun-anon sa iya mga pari.

2 Kag natabo ini nga si haring Mosias nagpadala sang isa ka pabantala sa bug-os nga kadutaan sa palibot nga dapat wala sing mga wala nagapalati nga maghingabot sang bisan sin-o sadtong mga katapo sang simbahan sang Dios.

3 Kag may isa ka istrikto nga sugo sa tanan nga mga simbahan nga mangin wala sing mga paghingabot sa tunga nila, nga dapat may pag-alalangay sa tunga sang tanan nga mga tawo;

4 Nga indi nila dapat tugutan ang bugal ukon pagkamapalabi-labihon sa pagtublag sang ila paghidaet; nga ang tagsa ka tawo dapat magkabig sang iya isigkatawo subong sang iya kaugalingon, nga nagapangabudlay paagi sa ila kaugalingon nga mga kamot para sa ila palangabuhian.

5 Kag subong man, ang tanan nila nga mga pari kag mga manunudlo dapat magpangabudlay sa ila kaugalingon nga mga kamot para sa ila palangabuhian, sa tanan nga mga sirkumstansya luwas nga ini sa pagmasakit, ukon sa dako nga kakulang; kag sa paghimo sining mga butang, nagbugana sila sa grasya sang Dios.

6 Kag may nagsugod nga dako nga paghidaet liwat sa duta; kag ang katawhan nagsugod nga mangin tuman kadamo, kag nagsugod sa paglapta sa luwas sa kadaygan sang duta, huo, sa aminhan kag sa bagatnan, sa sidlangan kag sa nakatundan, nga nagapatindog sang dalagko nga mga dakbanwa kag mga barangay sa tanan nga mga pamusod sang duta.

7 Kag ang Ginuo nagduaw sa ila kag nagpauswag sa ila, kag sila nangin madamo kag manggaranon nga katawhan.

8 Karon ang mga anak nga lalaki ni Mosias naisip sa tunga sang mga wala nagapalati; kag subong man ang isa sang mga anak nga lalaki ni Alma naisip sa tunga nila, sia nga ginatawag nga Alma, sunod sa iya amay; wala’y sapayan sini, nangin isa sia ka tama kamalaut kag isa ka madios-dioson nga tawo. Kag isa sia ka tawo nga sampaton sa paghambal, kag naghambal sing madamo nga mga pagpang-utis sa katawhan; gani ginganoy niya ang madamo sang katawhan sa paghimo suno sa sari sang iya mga kalautan.

9 Kag nangin isa sia ka dako nga upang sa kauswagan sang simbahan sang Dios; nga nagabihag palayo sang mga tagipusuon sang katawhan; nga nagatuga sing tuman nga pagbinangig sa tunga sang katawhan; nga nagahatag sing kahigayunan para sa kaaway sang Dios sa paggamit sang iya gahum sa pagpangibabaw sa ila.

10 Kag karon natabo ini nga samtang sia nagalibot sa pagguba sang simbahan sang Dios, kay nagalibot sia sing likom upod sa mga anak nga lalaki ni Mosias nga nagatinguha sa pagguba sang simbahan, kag sa pagpatalang sang katawhan sang Ginuo, nga supak sa mga kasuguan sang Dios, ukon bisan sang hari—

11 Kag subong sang akon ginsiling sa inyo, samtang nagalibot sila nga nagaribok batok sa Dios, yari karon, ang anghel sang Ginuo nagpakita sa ila; kag nagpanaog sia nga daw sa isa ka panganod; kag naghambal sia nga daw sa isa ka tingug sang daguob, nga nagtuga sang duta nga mag-uyog nga sa diin sila nagtindog;

12 Kag sapagkadako sang ila kahayanghag, sa bagay nga nagkalatumba sila sa duta, kag wala makahangop sang mga pulong nga iya ginhambal sa ila.

13 Wala’y sapayan sini nagsinggit sia liwat, nga nagasiling: Alma, magbangon ka kag magtindog, kay ngaa ginahingabot mo ang simbahan sang Dios? Kay ang Ginuo nagsiling: Amo ini ang akon simbahan, kag igapasad ko ini; kag wala sing kon ano nga magatipwa sini, luwas nga ini mangin kalapasan sang akon katawhan.

14 Kag sa liwat, ang anghel nagsiling: Yari karon, nabatian sang Ginuo ang mga pangamuyo sang iya katawhan, kag subong man ang mga pangamuyo sang iya alagad nga si Alma, nga amo ang imo amay; kay nagpangamuyo sia upod ang tuman kadako nga pagtuo nahanungod sa imo nga kabay nga madala ka sa ihibalo nahanungod sa kamatuoran; gani, para sa amo nga katuyuan nagkari ako sa pagpapati sa imo sang gahum kag pagbulut-an sang Dios, nga ang mga pangamuyo sang iya mga alagad mahimo nga masabat suno sa ila pagtuo.

15 Kag karon tamda, masuay bala ninyo ang gahum sang Dios? Kay yari karon, ang akon bala tingug wala nagauyog sang duta? Kag indi man bala ninyo ako makita sa inyo atubang? Kag ginpadala ako gikan sa Dios.

16 Karon ginasiling ko sa imo: Maglakat ka, kag dumduma ang pagkabihag sang imo mga katigulangan sa duta sang Helam, kag sa duta sang Nefi; kag dumduma kon daw ano kadalagko nga mga butang ang iya ginhimo para sa ila; kay yara sila sa pagkaulipon, kag ginhilway niya sila. Kag karon ginasiling ko sa imo, Alma, maglakat ka sa imo dalanon, kag indi na pagtinguhaa nga gub-on ang simbahan, agud nga ang ila mga pangamuyo mahimo nga masabat, kag ini bisan pa kon ikaw sa imo kaugalingon igasikway.

17 Kag karon natabo ini nga amo ini ang katapusan nga mga pulong nga ginhambal sang anghel kay Alma, kag sia nagtaliwan.

18 Kag karon si Alma kag yadtong mga kaupod niya nagkalatumba liwat sa duta, kay sapagkadako sang ila kahayanghag; kay sa ila kaugalingon nga mga mata ila nakita ang isa ka anghel sang Ginuo; kag ang iya tingug kasubong sang daguob, nga nag-uyog sa duta; kag ila nahibal-an nga wala sing bisan ano luwas sa gahum sang Dios nga mahimo nga makapauyog sa duta kag magtuga sini nga magkurog nga daw ini magkalapihak.

19 Kag karon ang kahayanghag ni Alma tuman kadako sa bagay nga nag-apa sia, nga indi na niya mabuka ang iya baba; kag subong man, nagluya sia, bisan nga indi na niya mahulag ang iya mga kamot; gani gindala sia sadtong mga kaupod niya, kag gindala sia nga di-kasarang, bisan tubtob nga ginbutang sia sa atubang sang iya amay.

20 Kag ila gin-asoy sa iya amay ang tanan nga natabo sa ila; kag ang iya amay nagkasadya, kay nahibal-an niya nga gahum yadto sang Dios.

21 Kag nagpasugo sia nga isa ka kadam-an ang magatililipon sing tingob agud mahimo nila nga masaksihan kon ano ang ginhimo sang Ginuo sa iya anak, kag sa sadtong mga kaupod man niya.

22 Kag nagpasugo sia nga ang mga pari magatililipon sang ila mga kaugalingon sing tingob; kag nagsugod sila sa pagpuasa, kag sa pagpangamuyo sa Ginuo nga ila Dios agud nga buksan niya ang baba ni Alma, agud mahimo sia nga makahambal, kag subong man nga ang iya mga butkon kag mga tiil mahimo nga makabaton sang ila kusog—agud ang mga mata sang katawhan mahimo nga makamuklat agud makita kag mahibal-an ang kaayo kag himaya sang Dios.

23 Kag natabo ini, pagkatapos nga nagpuasa sila kag nagpangamuyo sa sulod sang duha ka adlaw kag duha ka gab-i, ang mga butkon kag mga tiil ni Alma nakabaton sang ila kusog, kag nagtindog sia kag nagsugod sa paghambal sa ila, nga nagasiling sa ila nga magmangin malipayon:

24 Kay, siling niya, naghinulsol ako sang akon mga sala, kag natubos sang Ginuo; yari karon nabun-ag ako sa Espiritu.

25 Kag ang Ginuo nagsiling sa akon: Indi magkatingala nga ang tanan nga tawo, huo, mga lalaki kag mga babayi, tanan nga mga kapungsuran, mga kabikahan, mga hinambalan kag katawhan, kinahanglan gid nga mabun-ag liwat; huo, mabun-ag sa Dios, nga nabag-o gikan sa ila lawasnon kag malalison nga kahimtangan, sa isa ka kahimtangan sang pagkamatarong, nga natubos sang Dios, nga nangin iya mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi;

26 Kag subong sang nasiling na nangin bag-o sila nga mga tinuga; kag kon indi nila ini paghimuon, indi gid sila nga mas-a makapanubli sang ginharian sang Dios.

27 Ginasiling ko sa imo, luwas nga amo sini ang matabo, pat-od gid nga sila isikway; kag ini nahibal-an ko, sanglit halos kasubong ako sang pagasikwayon.

28 Wala’y sapayan sini, pagkatapos nga nag-ubog sa madamo nga mga pag-antos, nga nagahinulsol sing halos tubtob sa kamatayon, ang Ginuo sa kaluoy nakakita nga nagakabagay ang pagsabnit sa akon pa-gwa sang isa ka pagkasunog nga dayon, kag ako ginbun-ag sa Dios.

29 Ang akon kalag natubos gikan sa apdo sang kapaitan kag mga gapos sang kalautan. Yara ako sa pinakamadulom nga kadadalman; apang karon ginatamdan ko ang makatilingala nga kapawa sang Dios. Ang akon kalag ginasakit sang wala’y katapusan nga pagpaantos; apang nasabnit ako, kag ang akon kalag wala na sing kasakit.

30 Ginsikway ko ang akon Manunubos, kag ginpanghiwala inang ginpanghambal sang aton mga katigulangan; apang karon nga ila na makita nga daan nga sia magakari, kag nga pagadumdumon niya ang tagsa ka tinuga nga sia ang nagtuga, ipakita niya ang iya kaugalingon sa tanan.

31 Huo, ang tagsa ka tuhod magaluhod, kag ang tagsa ka dila magatuad sa iya atubang. Huo, bisan sa katapusan nga adlaw, kon ang tanan nga mga tawo magatindog agud hukman niya, nian sila magakilala nga sia ang Dios; nian sila magakilala, nga nagkabuhi nga wala’y Dios sa kalibutan, nga ang pamatbat sang isa ka silot nga dayon matarong sa ila; kag sila magauyog, kag magapalangurog, kag magapalangupos sa idalom sang pasiplat sang iya nagapanayasat-sa-nga-tanan nga mata.

32 Kag karon natabo ini nga si Alma nagsugod gikan sa sini nga tion padayon sa pagtudlo sang katawhan, kag yadtong mga kaupod ni Alma sa tion nga ang anghel nagpakita sa ila, nga nagapanglakaton sa palibot sang bug-os nga kadutaan, nga nagabantala sa tanan nga katawhan sang mga butang nga ila nabatian kag nakit-an, kag nagawali sang pulong sang Dios sa dako nga pag-antos, nga ginhingabot sing tuman sadtong mga wala nagapalati, nga ginsakit sang madamo sa ila.

33 Apang wala’y sapayan sini tanan, nagpaambit sila sang dako nga kaumpawan sa simbahan, nga nagapamatuod sang ila pagtuo, kag nagalaygay sa ila sing may pagkamainantuson kag dako nga pagpangabudlay sa pagtuman sang mga kasuguan sang Dios.

34 Kag apat sa ila ang mga anak nga lalaki ni Mosias; kag ang ila mga ngalan amo sanday Amon, kag Aaron, kag Omner, kag Himni; amo ini ang mga ngalan sang mga anak nga lalaki ni Mosias.

35 Kag nagpanglakaton sila sa tanan nga bahin sang bug-os nga kadutaan sang Zarahemla, kag sa tunga sang tanan nga katawhan nga yara sa idalom sang pagginahum ni haring Mosias, nga masidla nga nagahimud-os sa pagkaayo sang tanan nga mga kahalitan nga ila nahimo sa simbahan, nga nagatuad sang tanan nila nga mga sala, kag nagabantala sang tanan nga mga butang nga ila nakit-an, kag nagapaathag sang mga panagna kag sang balaan nga mga kasulatan sa tanan nga maluyag sa pagpamati sa mga ini.

36 Kag subong sang nasiling na nangin mga kasangkapan sila sa mga kamot sang Dios sa pagdala sang madamo sa ihibalo nahanungod sa kamatuoran, huo, sa ihibalo nahanungod sa ila Manunubos.

37 Kag daw ano kabulahan sa ila! Kay nagbantala sila sang paghidaet; nagbantala sila sang maayong balita sang kaayuhan; kag nagpahayag sila sa katawhan nga ang Ginuo nagahari.