Mosias 6
antes dason


Kapitulo 6

Sinulat ni Haring Benjamin ang mga ngalan sang katawhan kag nagpili sang mga pari sa pagtudlo sa ila—Si Mosias naggahum bilang isa ka matarong nga hari. Mga 124–121 A.C.

1 Kag karon, si haring Benjamin naghunahuna nga kinahanglanon, pagkatapos nga nakahambal sa katawhan, nga dapat niya panguhaon ang mga ngalan sang tanan sadtong mga nagsulod sa kasugtanan upod sa Dios sa pagtuman sang iya mga kasuguan.

2 Kag natabo ini nga wala bisan isa ka kalag, luwas nga ini magagmay nga mga kabataan, nga wala magsulod sa kasugtanan kag nagdala sa ila kaugalingon sang ngalan ni Cristo.

3 Kag sa liwat, natabo ini nga sang matapos ni haring Benjamin ining tanan nga mga butang, kag makonsagrar ang iya anak nga si Mosias nga mangin isa ka tagdumala kag isa ka hari sang iya katawhan, kag mahatagan sia sang tanan nga mga panulin nahanungod sa ginharian, kag nakapili man sang mga pari sa pagtudlo sa katawhan, agud sa sina mahimo nila nga mabatian kag mahibal-an ang mga kasuguan sang Dios, kag sa pagpukaw sa ila sa pagpanumdom sang panumpa nga ila ginhimo, ginpalakat niya ang kadam-an, kag nagbalik sila, ang kada isa, suno sa ila mga panimalay, sa ila kaugalingon nga mga balay.

4 Kag si Mosias nagsugod sa paggahum sa tal-os sang iya amay. Kag nagsugod sia sa paggahum sa ika-katluan nga tuig sang iya pangidaron, nga nagahimo sa kabilugan, sang mga apat ka gatos kag kapituan kag anum ka tuig gikan sa tion nga si Lehi nagbiya sa Jerusalem.

5 Kag si haring Benjamin nagkabuhi sing tatlo pa ka tuig kag sia namatay.

6 Kag natabo ini nga si haring Mosias naglakat sa mga dalanon sang Ginuo, kag nagbantay sang iya mga paghukom kag sang iya mga palatukuran, kag nagtuman sang iya mga kasuguan sa tanan nga mga butang nga bisan ano nga iya isugo sa iya.

7 Kag ginpatuman ni haring Mosias sa iya katawhan nga sila mag-uma sang duta. Kag sia man, mismo, nag-uma sang duta, agud sa sini mahimo nga indi sia magmangin pabug-at sa iya katawhan, agud nga mahimo niya ang suno sa sinang ginhimo sang iya amay sa tanan nga mga butang. Kag wala sing pagbinaisay sa tunga sang tanan niya nga katawhan sa sulod sang tatlo ka tuig.