Mosias 1
antes dason

Ang Libro ni Mosias

Kapitulo 1

Gintudluan ni Haring Benjamin ang iya mga anak nga lalaki sang hinambalan kag mga panagna sang ila mga katigulangan—Ang ila relihiyon kag sibilisasyon naamligan tungod sang mga kasulatan nga natipigan sa nanuhay-tuhay nga mga lamina—Si Mosias pinili nga hari kag ginhatagan sang pagtipig sang mga kasulatan kag iban pa nga mga butang. Mga 130–124 A.C.

1 Kag karon wala na sing pagbinaisay sa bug-os nga duta sang Zarahemla, sa tunga sang tanan nga katawhan nga nasakop ni haring Benjamin, sa bagay nga si haring Benjamin dalayon nga may paghidaet sa tanan nga nabilin niya nga mga adlaw.

2 Kag natabo ini nga may tatlo sia ka mga anak nga lalaki; kag gintawag niya ang ila mga ngalan nga Mosias, kag Helorum, kag Helaman. Kag nagsugo sia nga matudluan sila sa tanan nga hinambalan sang iya mga katigulangan, agud nga paagi sa sini mahimo sila nga mangin mga lalaki nga may paghangop; kag nga mahimo sila nga makahibalo nahanungod sa mga panagna nga ginhambal paagi sa mga baba sang ila mga katigulangan, nga ginpahayag sa ila paagi sa kamot sang Ginuo.

3 Kag gintudluan man niya sila nahanungod sa mga kasulatan nga nakurit sa mga lamina nga saway, nga nagasiling: Mga anak ko, luyag ko nga inyo panumdumon nga kon indi tungod sining mga lamina, nga nagaunod sining mga kasulatan kag sining mga kasuguan, pat-od gid nga nag-antos kita sa pagkaignorante, bisan tubtob sa sini nga tion, nga wala makahibalo sang mga katanhagaan sang Dios.

4 Kay indi mahimo nga ang aton amay nga si Lehi, makadumdom sining tanan nga mga butang, agud nga matudlo ang mga ini sa iya mga anak, kon indi sa bulig sining mga lamina; kay sanglit natudluan sia sa hinambalan sang mga Egiptohanon gani makabasa sia sining nga kinurit, kag itudlo ang mga ini sa iya mga anak, agud nga paagi sa sini mahimo nila nga matudlo ang mga ini sa ila mga anak, kag sa amo nagatuman sang mga kasuguan sang Dios, bisan padalayday sa sini nga tion karon.

5 Ginasiling ko sa inyo, mga anak ko, nga kon indi tungod sining mga butang, nga gintago kag gin-amligan sang kamot sang Dios, nga mahimo naton nga mabasa kag mahangpan ang iya mga katanhagaan, kag makaangkon sang iya mga kasuguan sing dalayon sa atubang sang aton mga mata, sa bagay nga bisan ang aton mga katigulangan nag-usmod kuntani sa pagkawala’y pagtuo, kag nangin subong kita kuntani sang aton mga kauturan, ang mga Lamanhon, nga wala sing nahibal-an nahanungod sining mga butang, ukon bisan pa gani wala nagapati sa mga ini kon ginatudlo sa ila, tungod sang mga tradisyon sang ila mga katigulangan, nga indi husto.

6 O mga anak ko, luyag ko nga inyo panumdumon nga matuod ining mga hambalanon, kag subong man nga matuod ining mga kasulatan. Kag yari karon, ang mga lamina man ni Nefi, nga nagaunod sang mga kasulatan kag sang mga hambalanon sang aton mga katigulangan gikan sa tion nga nagbiya sila sa Jerusalem tubtob karon, kag matuod ang mga ini; kag mahibal-an naton ang kapat-uran sang mga ini sanglit yari sa aton ang mga ini sa atubang sang aton mga mata.

7 Kag karon, mga anak ko, luyag ko nga inyo panumdumon ang magsayasat sing maukod sang mga ini, agud nga makabenepisyo kamo paagi sa sini; kag luyag ko nga inyo tumanon ang mga kasuguan sang Dios, agud mag-uswag kamo sa duta suno sa mga panaad nga ginhimo sang Ginuo sa aton mga katigulangan.

8 Kag madamo pa nga butang ang gintudlo ni haring Benjamin sa iya mga anak nga lalaki, nga wala masulat sa sini nga libro.

9 Kag natabo ini nga sang makatapos si haring Benjamin sa pagtudlo sang iya mga anak nga lalaki, nga nagtigulang na sia, kag ginalantaw niya nga pat-od gid nga sa indi madugay magalakat sia sa alagyan sang bug-os nga duta; gani, naghunahuna sia nga ginakinahanglan nga iya ihatag ang ginharian sa isa sang iya mga anak nga lalaki.

10 Gani, nagpasugo sia nga dalhon si Mosias sa iya atubang; kag amo ini ang mga pulong nga iya ginhambal sa iya, nga nagasiling: Anak ko, luyag ko nga maghimo ka sing isa ka pabantala sa bug-os sining tanan nga duta sa tunga sining tanan nga katawhan, ukon sa katawhan sang Zarahemla, kag sa katawhan ni Mosias nga nagapuyo sa duta, nga paagi sa sini mahimo sila nga mapanipon sing tingob; kay sa buas igabantala ko sa sining akon katawhan gikan sa akon kaugalingon nga baba nga ikaw ang hari kag tagdumala sining katawhan, nga ginhatag sang Ginuo nga aton Dios sa aton.

11 Kag dugang pa sina, hatagan ko ining katawhan sing ngalan, nga paagi sa sini mahimo sila nga makilal-an sing labaw pa sa tanan nga katawhan nga gindala sang Ginuong Dios pa-gwa sa duta sang Jerusalem; kag ini pagahimuon ko sanglit nangin isa sila ka maukod nga katawhan sa pagtuman sang mga kasuguan sang Ginuo.

12 Kag ihatag ko sa ila ang isa ka ngalan nga indi gid nga mas-a mapanas, luwas nga ini paagi sa kalapasan.

13 Huo, kag dugang pa sina ginasiling ko sa imo, nga kon ining labing pinasulabi nga katawhan sang Ginuo mahulog sa kalapasan, kag mangin isa ka malaut kag isa ka makilahion nga katawhan, nga ang Ginuo magatugyan sa ila, nga paagi sa sini sila mangin mahuyang subong sang ila mga kauturan; kag indi na niya sila pag-amligan paagi sa iya wala’y tupong kag makahalangyag nga gahum, subong sang iya pag-amlig tubtob karon sa aton mga katigulangan.

14 Kay ginasiling ko sa imo, nga kon wala niya pag-iuntay ang iya kamot sa pag-amlig sa aton mga katigulangan pat-od gid nga nahulog sila sa mga kamot sang mga Lamanhon, kag nangin mga biktima sang ila pagdumot.

15 Kag natabo ini nga sang makatapos si haring Benjamin sining mga hambalanon sa iya anak, ginhatagan niya sia sing panulin nahanungod sa tanan nga mga kalabtanan sang ginharian.

16 Kag dugang pa sina, ginhatagan man niya sia sing panulin nahanungod sa mga kasulatan nga nakurit sa mga lamina nga saway; kag sa mga lamina man ni Nefi; kag subong man, sa espada ni Laban, kag sa bola ukon manuggiya, nga nagtuytoy sa aton mga katigulangan patabok sa kamingawan, nga ginhanda sang kamot sang Ginuo nga paagi sa sini matuytuyan sila, ang tagsa-tagsa suno sa pagtuman kag kaukod nga ila ginahatag sa iya.

17 Gani, kon indi sila matutom wala sila mag-uswag ukon magtin-ad sa ila pagpanglakaton, kundi nga gintabog pabalik, kag nakaagom sang kasaklaw sang Dios sa ila; kag gani ginhampak sila sang gutom kag masakit nga mga kapipit-an, sa pagpukaw sa ila sa pagpanumdom sang ila tulumanon.

18 Kag karon, natabo ini nga si Mosias naglakat kag ginhimo ang suno sa ginsugo sa iya sang iya amay, kag nagpabantala sa tanan nga katawhan nga yara sa duta sang Zarahemla agud nga paagi sa sini mahimo nila nga matipon sing tingob ang ila mga kaugalingon, sa pagtaklad sa templo sa pagpamati sa mga pulong nga igahambal sang iya amay sa ila.