Mosias 9
antes dason


Ang Kasulatan ni Zenif—Isa ka kasaysayan sang iya katawhan, gikan sa tion nga nagbiya sila sa duta sang Zarahemla tubtob sa tion nga ginluwas sila gikan sa mga kamot sang mga Lamanhon.

Nagalakip sang mga kapitulo 9 tubtob 22.

Kapitulo 9

Ginpangunahan ni Zenif ang isa ka grupo gikan sa Zarahemla sa pagpuyo sa duta sang Lehi-Nefi—Ang hari sang mga Lamanhon nagpahanugot sa ila sa pagpanubli sang duta—May inaway sa tunga sang mga Lamanhon kag katawhan ni Zenif. Mga 200–187 A.C.

1 Ako, si Zenif, nga natudluan sa tanan nga hinambalan sang mga Nefinhon, kag may isa ka ihibalo nahanungod sa duta sang Nefi, ukon nahanungod sang duta nga una nga ginpanubli sang amon mga katigulangan, kag ginpadala bilang isa ka maninilag sa tunga sang mga Lamanhon agud nga mapanilagan ko ang ila mga puersa, agud nga ang amon kasuldadohan makasalakay sa ila kag papason sila—apang sang makita ko inang maayo sa tunga nila luyag ko nga indi na sila pagpapason.

2 Gani, nakigsuay ako sa akon mga kauturan sa kamingawan, kay luyag ko nga ang amon tagdumala magahimo sang isa ka tratado upod sa ila; apang sia nga isa ka matig-a kag uhaw-sa-dugo nga tawo nagsugo nga ako pagapatyon; apang naluwas ako paagi sa pagpaagay sang madamo nga dugo; kay ang amay nakig-away batok sa amay, kag ang utod batok sa utod, tubtob nga ang laban nga bahin sang kadamuon sang amon kasuldadohan nalaglag sa kamingawan; kag kami nagbalik, yadtong iban sa amon nga naluwas, sa duta sang Zarahemla, sa pag-asoy sinang kasaysayan sa ila mga asawa kag sa ila mga anak.

3 Apang wala’y sapayan, ako nga tuman kasidla sa pagpuyo sa duta sang amon mga katigulangan, nagpanipon sang kon ano kadamo ang maluyag sa pagtaklad sa pagpuyo sa duta, kag nagsugod liwat sa amon pagpanglakaton padulong sa kamingawan sa pagtaklad sa duta; apang ginhampak kami sang gutom kag grabe nga mga kapipit-an; kay mahinay kami sa pagdumdom sang Ginuo nga amon Dios.

4 Wala’y sapayan sini, pagkatapos sang madamo nga mga inadlaw nga pagdalang-dalang sa kamingawan nagpatindog kami sang amon mga tolda sa duog nga sa diin ang amon mga kauturan nagkalamatay, nga malapit sa duta sang amon mga katigulangan.

5 Kag natabo ini nga nagsulod ako liwat upod ang apat sang akon mga tawo sa dakbanwa, pakadto sa hari, agud mahimo nga mahibal-an ko ang kabubut-on sang hari, kag agud mahimo nga mahibal-an ko kon basi pa lang makasulod ako upod ang akon katawhan sa pagpuyo sa duta sa paghidaet.

6 Kag nagkadto ako sa hari, kag nakighisugot sia sa akon nga mahimo ko nga mapuy-an ang duta sang Lehi-Nefi, kag ang duta sang Silom.

7 Kag nagmando man sia nga ang iya katawhan magabiya pa-gwa sa duta, kag ako kag ang akon katawhan nagsulod sa duta agud nga amon mapuy-an ini.

8 Kag nagsugod kami sa pagpatindog sang mga dakbalay, kag sa pagkaayo sang mga pader sang dakbanwa, huo, bisan ang mga pader sang dakbanwa sang Lehi-Nefi, kag sang dakbanwa sang Silom.

9 Kag nagsugod kami sa pag-uma sang duta, huo, bisan sa tanan nga sari sang mga binhi, sa mga binhi sang mais, kag sang trigo, kag sang sebada, kag sang mga nea, kag sang seum, kag sang mga binhi sang tanan nga sari sang bungang-kahoy; kag nagsugod kami sa pagmuad kag pag-uswag sa duta.

10 Karon amo yadto ang pagkamalalangon kag kalag-it ni haring Laman, sa pagdala sang akon katawhan sa pagkaulipon, nga gintugyan niya ang duta agud mahimo namon nga mapuy-an ini.

11 Gani natabo ini nga pagkatapos nga nagpuyo kami sa duta sa sulod sang napulo’g duha ka tuig nga si haring Laman nagsugod nga di-maributay, kay basi sa ano man nga paagi ang akon katawhan magabakod sa duta, kag nga indi na nila sila madaug kag dalhon sila sa pagkaulipon.

12 Karon isa sila ka matamad kag madios-dioson nga katawhan; gani nagahandum sila sa pagdala sa amon sa pagkaulipon, agud nga mahimo nila nga busgon ang ila mga kaugalingon sa mga kabudlay sang amon mga kamot; ilabi na gid, nga mahimo sila nga magpaayaw sang ila mga kaugalingon sa mga panong sang amon mga kaumhan.

13 Gani natabo ini nga ginsugdan ni haring Laman ang pagsugyot sa iya katawhan nga magsinumpakil sila batok sa akon katawhan; gani may nagsugod nga mga pag-ilinaway kag mga pagsinumpakil sa duta.

14 Kay, sa ika-napulo’g tatlo nga tuig sang akon pagginahum sa duta sang Nefi, didto nayon sa bagatnan sang duta sang Silom, sang nagapatubig kag nagapahalab ang akon katawhan sang ila mga panong, kag nagauma sang ila mga duta, isa ka sapagkadako nga kadam-an sang mga Lamanhon ang nagsalakay sa ila kag nagsugod sa pagpamatay sa ila, kag sa pagpanguha sang ila mga panong, kag sang mais sang ila mga kaumhan.

15 Kag subong man, natabo ini nga nalagyo sila, ang tanan nga wala malambot, bisan pasulod sa dakbanwa sang Nefi, kag nagtawag sa akon para sa pangamlig.

16 Kag natabo ini nga ginapanangkapan ko sila sang mga pana, kag sang mga baslay, sang mga espada, kag sang mga pinuti, kag sang mga inuglampos, kag sang mga labyog, kag sang tanan nga sari sang mga hinganiban nga mahimo namon nga maimbento, kag ako kag ang akon katawhan naglakat batok sa mga Lamanhon sa pagpakig-away.

17 Huo, sa kusog sang Ginuo kami naglakat sa pagpakig-away batok sa mga Lamanhon; kay ako kag ang akon katawhan nagtuaw sing hugot sa Ginuo nga pagaluwason niya kami gikan sa mga kamot sang amon mga kaaway, kay napukaw kami sa panumduman sang pagkaluwas sang amon mga katigulangan.

18 Kag ginpamatian sang Dios ang amon mga pagtuaw kag ginsabat ang amon mga pangamuyo; kag naglakat kami sa iya kusog; huo, naglakat kami batok sa mga Lamanhon, kag sa isa ka adlaw kag isa ka gab-i nagpamatay kami sing tatlo ka libo kag kap-atan-kag-tatlo; ginpamatay namon sila bisan tubtob nga napanabog namon sila pa-gwa sa amon duta.

19 Kag ako mismo, paagi sa akon kaugalingon nga mga kamot, nagbulig sa paglubong sang ila mga patay. Kag yari karon, sa amon dako nga kasubo kag panalambiton, duha ka gatos kag kapituan-kag-siyam sang amon mga kauturan ang nagkalamatay.