Balaan ng mga Kasulatan
Mga Pulong ni Mormon 1


Ang Mga Pulong ni Mormon

Kapitulo 1

Ginpalip-ot ni Mormon ang dalagko nga mga lamina ni Nefi—Ginlakip niya ang magagmay nga mga lamina sa iban pa nga mga lamina—Ginpaluntad ni Haring Benjamin ang paghidaet sa duta. Mga 385 P.C.

1 Kag karon ako, si Mormon, nga madali na lang nga ihatag ang kasulatan nga akon ginahimo sa mga kamot sang akon anak nga si Moroni, yari karon nakasaksi ako sang halos tanan nga kalaglagan sang akon katawhan, ang mga Nefinhon.

2 Kag madamo nga ginatos na ka tuig pagkatapos sang pagkari ni Cristo sang ginhatag ko ining mga kasulatan sa mga kamot sang akon anak; kag naghunahuna ako nga pagasaksihan niya ang bug-os nga kalaglagan sang akon katawhan. Apang kabay nga itugot sang Dios nga maluwas sia sa mga ini, agud nga makasulat sia sang pila ka bagay nahanungod sa ila, kag bisan paano nahanungod kay Cristo, agud nga basi pa lang sa pila ka adlaw mangin mapuslanon ini sa ila.

3 Kag karon, magahambal ako sang pila ka bagay nahanungod sa sinang akon ginsulat; kay pagkatapos nga makahimo ako sang pinalip-ot nga kasaysayan gikan sa mga lamina ni Nefi, padalayday sa pagginahum sining haring Benjamin, nga ginhambal ni Amaleki, nagsayasat ako sa mga kasulatan nga ginhatag sa akon mga kamot, kag nasalapuan ko ining mga lamina, nga nagaunod sining diutay nga kasaysayan sang mga manalagna, gikan kay Jacob padalayday sa pagginahum sining haring Benjamin, kag madamo man sang mga pulong ni Nefi.

4 Kag ang mga butang nga yari sa sining mga lamina nakapahamuot sa akon, tungod sang mga panagna nahanungod sa pagkari ni Cristo; kag ang akon mga katigulangan nakahibalo nga madamo sa mga ini ang natuman na; kag subong man, nakahibalo ako nga kon ano kadamo sang mga butang nga ginpanagna nahanungod sa amon padalayday sa sini nga adlaw natuman na, kag kon ano kadamo ang matabo sugod sa sini nga adlaw pat-od gid nga matabo—

5 Gani, pinili ko ining mga butang, sa pagtapos sang akon kasulatan sa mga ini, nga ang amo nga nabilin sang akon kasulatan pagakuhaon ko sa mga lamina ni Nefi; kag indi ako makasulat sang ika-isa-ka-gatos nga bahin sang mga butang nahanungod sa akon katawhan.

6 Apang yari karon, pagakuhaon ko ining mga lamina, nga nagaunod sining mga pagpanagna kag mga bugna, kag ilakip ang mga ini sa nabilin ko nga kasulatan, kay hamili ang mga ini sa akon; kag nahibal-an ko nga mangin hamili ang mga ini sa akon mga kauturan.

7 Kag ginahimo ko ini para sa isa ka maalamon nga katuyuan; kay sa amo nga paagi ini nagahutik sa akon, suno sa mga pagpanghikot sang Espiritu sang Ginuo nga yari sa akon. Kag karon, wala ko mahibal-i ang tanan nga mga butang; apang ang Ginuo nakahibalo sang tanan nga mga butang nga magaabot; gani, nagahikot sia sa akon sa paghimo suno sa iya kabubut-on.

8 Kag ang akon pangamuyo sa Dios amo ang nahanungod sa akon mga kauturan, nga kabay nga makadangat sila liwat sa ihibalo nahanungod sa Dios, huo, sa pagtubos ni Cristo; nga kabay nga mangin isa sila liwat ka makaluluyag nga katawhan.

9 Kag karon ako, si Mormon, nagapadayon sa pagtapos sang akon kasulatan, nga akon ginkuha sa mga lamina ni Nefi; kag ginahimo ko ini suno sa ihibalo kag sa paghangop nga ginhatag sa akon sang Dios.

10 Gani, natabo ini nga pagkatapos nga mahatag ni Amaleki ining mga lamina sa mga kamot ni haring Benjamin, ginkuha niya ini kag ginlakip ang mga ini sa iban pa nga mga lamina, nga nagaunod sang mga kasulatan nga ginpasa-pasa gikan sa mga hari, sa kaliwatan pa-kaliwatan tubtob sa mga adlaw ni haring Benjamin.

11 Kag ginpasa-pasa ang mga ini gikan kay haring Benjamin, sa kaliwatan pa-kaliwatan tubtob nga nagtupa ang mga ini sa akon mga kamot. Kag ako, si Mormon, nagapangamuyo sa Dios nga kabay nga maamligan ang mga ini gikan sa sini nga tion padayon. Kag nahibal-an ko nga pagaamligan ang mga ini; kay may dalagko nga mga butang nga ginsulat sa mga ini, nga suno sa sini ang akon katawhan kag ang ila mga kauturan pagahukman sa dako kag katapusan nga adlaw, suno sa pulong sang Dios nga nasulat.

12 Kag karon, nahanungod sining haring Benjamin—may pila ka bagay nahanungod sa iya mga pagbinaisay sa tunga sang iya kaugalingon nga katawhan.

13 Kag natabo man ini nga ang mga kasuldadohan sang mga Lamanhon nagdulhog gikan sa duta sang Nefi, sa pagpakig-away batok sa iya katawhan. Apang yari karon, ginpanipon sing tingob ni haring Benjamin ang iya mga kasuldadohan, kag nagtindog sia batok sa ila; kag nakig-away sia sa kusog sang iya kaugalingon nga butkon, paagi sa espada ni Laban.

14 Kag sa kusog sang Ginuo nakigsumpong sila batok sa ila mga kaaway, tubtob nga nakapatay sila sing madamo nga linibo ka mga Lamanhon. Kag natabo ini nga nakigsumpong sila sa mga Lamanhon tubtob nga natabog nila ang mga ini pa-gwa sa tanan nga mga kadutaan nga ila palanublion.

15 Kag natabo ini nga pagkatapos nga nangin may di-matuod nga mga Cristo, kag ang ila mga baba napakipot, kag sila napangsilutan suno sa ila mga krimen;

16 Kag pagkatapos nga nangin may di-matuod nga mga manalagna, kag huwad nga mga manugwali kag mga manunudlo sa tunga sang katawhan, kag tanan sang mga ini napangsilutan suno sa ila mga krimen; kag pagkatapos nga nangin may madamo nga pagbinaisay kag madamo nga mga pagtipyok sa mga Lamanhon, yari karon, natabo ini nga si haring Benjamin, upod ang ayuda sang balaan nga mga manalagna nga yara sa tunga sang iya katawhan—

17 Kay yari karon, si haring Benjamin isa ka balaan nga tawo, kag naggahum sia sa iya katawhan sa pagkamatarong; kag may madamo nga balaan nga mga tawo sa duta, kag naghambal sila sang pulong sang Dios upod ang gahum kag pagbulut-an; kag naggamit sila sing tuman nga katalom tungod sang katiskog sang liog sang katawhan—

18 Gani, sa bulig sang mga ini, si haring Benjamin, paagi sa pagpangabudlay sa bug-os nga kusog sang iya lawas kag sang ikasarang sang iya bug-os nga kalag, kag amo man ang mga manalagna, nagpaluntad liwat sang paghidaet sa duta.