Mosias 24
antes dason


Kapitulo 24

Ginhingabot ni Amulon si Alma kag ang iya katawhan—Pagapamatbatan sila sang kamatayon kon magpangamuyo sila—Ginhimo sang Ginuo nga daw magmag-an ang ila mga lulan—Ginhilway niya sila gikan sa pagkaulipon, kag nagbalik sila sa Zarahemla. Mga 145–120 A.C.

1 Kag natabo ini nga naangkon ni Amulon ang kahamuot sa mga mata sang hari sang mga Lamanhon; gani, ang hari sang mga Lamanhon nagtugot sa iya kag sa iya mga kauturan nga sila ang pagapilion nga mga manunudlo sang iya katawhan, huo, bisan sang katawhan nga yara sa duta sang Semlon, kag sa duta sang Silom, kag sa duta sang Amulon.

2 Kay gin-angkon sang mga Lamanhon ang tanan sining mga duta; gani, ang hari sang mga Lamanhon nagpili sang mga hari sa tanan sining mga duta.

3 Kag karon ang ngalan sang hari sang mga Lamanhon amo si Laman, nga gintawag sunod sa ngalan sang iya amay; kag gani gintawag sia nga si haring Laman. Kag nangin hari sia sa ibabaw sang madamo nga katawhan.

4 Kag nagpili sia sang mga manunudlo gikan sa mga kauturan ni Amulon sa tagsa ka duta nga gin-angkon sang iya katawhan; kag sa amo nga paagi ang hinambalan ni Nefi nagsugod nga itudlo sa tunga sang tanan nga katawhan sang mga Lamanhon.

5 Kag isa sila ka katawhan nga mainabyanon ang isa sa isa; wala’y sapayan sini wala sila makakilala sa Dios; wala man sila pagtudloi sang mga kauturan ni Amulon sang bisan ano nahanungod sa Ginuo nga ila Dios, ukon man sang layi ni Moises; ukon ila sila gintudluan sang mga pulong ni Abinadi;

6 Kundi nga ila sila gintudluan nga dapat sila magtipig sang ila kasulatan, kag nga mahimo sila nga magsulat ang isa sa isa.

7 Kag sa amo ang mga Lamanhon nagsugod sa pagdugang sa mga manggad, kag nagsugod sa pagbinaligyaanay sa isa kag isa kag nagdalagko, kag nagsugod nga mangin isa ka malalangon kag isa ka maalam nga katawhan, suno sa kaalam sang kalibutan, huo, isa ka tuman kamalalangon nga katawhan, nga nagakalipay sa tanan nga sari sang pagkamalaut kag pagpang-ati, luwas nga ini sa tunga sang ila kaugalingon nga mga kauturan.

8 Kag karon natabo ini nga si Amulon nagsugod sa paggamit sang pagbulut-an kanday Alma kag sa iya mga kauturan, kag nagsugod sa paghingabot sa iya, kag nagsugo nga hingabuton sang iya mga anak ang ila mga anak.

9 Kay nakilal-an ni Amulon si Alma, nga sia isa anay sang mga pari sang hari, kag nga sia amo sadto ang nagpati sa mga pulong ni Abinadi kag gintabog sa atubang sang hari, kag gani nagsingkal sia sa iya; kay yara sia sa idalom ni haring Laman, apang naggamit sia sang pagbulut-an sa ila, kag ginbutangan sila sang mga takay, kag ginbutangan sila sang mga manugdumala sang takay.

10 Kag natabo ini nga sapagkadako sang ila mga kapipit-an sa bagay nga nagsugod sila sa pagtuaw sing tuman sa Dios.

11 Kag ginsugo sila ni Amulon nga untatan nila ang ila mga pagtuaw; kag ginbutangan niya sila sing mga bantay sa pagbantay sa ila, agud nga kon sin-o man ang makita nga nagapanawag sa Dios pagapamatbatan sang kamatayon.

12 Kag si Alma kag ang iya katawhan wala magbayaw sang ila mga tingug sa Ginuo nga ila Dios, kundi nga ginbubo nila ang ila mga tagipusuon sa iya; kag iya nahibal-an ang mga panghunahuna sang ila mga tagipusuon.

13 Kag natabo ini nga ang tingug sang Ginuo nag-abot sa ila sa ila mga kapipit-an, nga nagasiling: Ibayaw ang inyo mga ulo kag magmangin malipayon, kay nahibal-an ko ang kasugtanan nga inyo ginhimo sa akon; kag magapakighisugot ako sa akon katawhan kag hilwayon ko sila gikan sa pagkaulipon.

14 Kag pahapuson ko man ang mga lulan nga ginbutang sa inyo mga abaga, nga bisan indi gani ninyo mabatyagan ang mga ini sa inyo mga likod, bisan samtang yara kamo sa pagkaulipon; kag ini akon pagahimuon agud nga mahimo kamo nga magtindog bilang mga saksi para sa akon pagkatapos sini, kag nga mahimo ninyo nga mahibal-an sing pat-od nga ako, ang Ginuong Dios, nagaduaw sa akon katawhan sa ila mga kapipit-an.

15 Kag karon natabo ini nga ang mga lulan nga ginpahamtang kanday Alma kag sa iya mga kauturan ginhimo nga mamag-an; huo, ginpakusog sila sang Ginuo agud nga madala nila ang ila mga lulan sing mahapos, kag nagpaidalom sila sing masinadyahon kag may pagpaumod sa tanan nga kabubut-on sang Ginuo.

16 Kag natabo ini nga sapagkadako sang ila pagtuo kag sang ila pagpaumod sa bagay nga ang tingug sang Ginuo nag-abot liwat sa ila, nga nagasiling: Magmalipayon, kay sa buas pagahilwayon ko kamo gikan sa pagkaulipon.

17 Kag nagsiling sia kay Alma: Pangunahan mo ining katawhan, kag magaupod ako sa imo kag hilwayon ining katawhan gikan sa pagkaulipon.

18 Karon natabo ini nga si Alma kag ang iya katawhan sa tion sang kagab-ihon nagpanipon sing tingob sang ila mga panong, kag sang ila man mga uyas; huo, bisan sa bug-os nga tion sang kagab-ihon nagapanipon sila sing tingob sang ila mga panong.

19 Kag sa aga ang Ginuo nagtuga sang isa ka mahamuok nga katulugon nga mag-abot sa mga Lamanhon, huo, kag ang tanan nila nga mga manugdumala sang takay yara sa isa ka mahamuok nga katulugon.

20 Kag si Alma kag ang iya katawhan nagtaliwan padulong sa kamingawan; kag sang makapanglakaton sila sa bug-os nga adlaw nagpatindog sila sang ila mga tolda sa isa ka nalupyakan, kag gintawag nila ang nalupyakan nga Alma, sanglit sia ang nagpanguna sa ila alagyan sa kamingawan.

21 Kag subong man, sa nalupyakan sang Alma ginbubo nila ang ila mga pagpasalamat sa Dios sanglit nangin maluluy-on sia sa ila, kag ginpamag-an ang ila mga lulan, kag ginhilway sila gikan sa pagkaulipon; kay yara sila sa pagkaulipon, kag wala sing mahimo nga makaluwas sa ila luwas nga ini amo ang Ginuo nga ila Dios.

22 Kag naghatag sila sing mga pagpasalamat sa Dios, huo, ang tanan nila nga mga kalalakin-an kag ang tanan nila nga mga kababayin-an kag ang tanan nila nga mga kabataan nga mahimo nga makahambal nag-alsa sang ila mga tingug sa mga pagdayaw sang ila Dios.

23 Kag karon ang Ginuo nagsiling kay Alma: Magdali ka kag maghalin ka kag ining katawhan pa-gwa sa sini nga duta, kay ang mga Lamanhon nagbulugtaw na kag nagalagas sa inyo; gani maghalin kamo pa-gwa sa sini nga duta, kag punggan ko ang mga Lamanhon sa sini nga nalupyakan agud nga indi na sila makalab-ot sa paglagas sa sining katawhan.

24 Kag natabo ini nga nagtaliwan sila pa-gwa sa nalupyakan, kag nagpanglakaton padulong sa kamingawan.

25 Kag pagkatapos nga nagpabilin sila sa kamingawan sa napulo’g duha ka adlaw nakaabot sila sa duta sang Zarahemla; kag ginbaton man sila ni haring Mosias sing malipayon.