Mosias 5
antes dason


Kapitulo 5

Ang mga Santos nangin mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi ni Cristo paagi sa pagtuo—Ginatawag sila nian sa ngalan ni Cristo—Ginlaygayan sila ni Haring Benjamin nga mangin malig-on kag di-malingkang sa maayong mga buluhaton. Mga 124 A.C.

1 Kag karon, natabo ini nga sang makahambal sang amo sini si haring Benjamin sa iya katawhan, nagpasugo sia sa tunga nila, nga buot mahibal-an gikan sa iya katawhan kon sila nagapati sa mga pulong nga iya ginhambal sa ila.

2 Kag sila tanan nagsinggit sa isa ka tingug, nga nagasiling: Huo, nagapati kami sa tanan nga mga pulong nga imo ginhambal sa amon; kag subong man, nahibal-an namon ang kapat-uran kag kamatuoran sang mga ini, tungod sang Espiritu sang Ginuo nga Makaako, nga naghikot sang isa ka dako nga pagbag-o sa amon, ukon sa amon mga tagipusuon, sa bagay nga wala na kami sing huyog nga maghimo sing malain, kundi dalayon nga maghimo sing maayo.

3 Kag kami, sa amon man mga kaugalingon, paagi sa wala’y dulonan nga kaayo sang Dios, kag sang mga pagpahayag sang iya Espiritu, may dalagko nga mga panglantaw sinang magaabot; kag kon amo ang nagakadapat, makapanagna kami sang tanan nga mga butang.

4 Kag ini ang pagtuo nga amon naangkon sa mga butang nga ginhambal sa amon sang amon hari nga nagdala sa amon sa sining dako nga ihibalo, nga tungod sini nagakasadya kami sa sinang tuman kadako nga kalipay.

5 Kag nakahanda kami sa pagsulod sa isa ka kasugtanan upod sa amon Dios sa paghimo sang iya kabubut-on, kag mangin matinumanon sa iya mga kasuguan sa tanan nga mga butang nga iya igasugo sa amon, sa bug-os nga nabilin namon nga mga adlaw, agud nga indi namon madala sa amon mga kaugalingon ang isa ka di-matapos nga pagpaantos, suno sa ginhambal sang anghel, agud nga indi kami makainom gikan sa kupa sang kasingkal sang Dios.

6 Kag karon, amo ini ang mga pulong nga naluyagan ni haring Benjamin sa ila; kag gani nagsiling sia sa ila: Naghambal kamo sang mga pulong nga akon naluyagan; kag ang kasugtanan nga inyo ginhimo isa ka matarong nga kasugtanan.

7 Kag karon, tungod sang kasugtanan nga inyo ginhimo pagatawgon kamo nga mga anak ni Cristo, ang iya mga anak nga lalaki, kag ang iya mga anak nga babayi; kay yari karon, sa sini nga adlaw gin-anak niya kamo sing espirituhanon; kay nagsiling kamo nga ang inyo mga tagipusuon ginbag-o paagi sa pagtuo sa iya ngalan; gani, ginbun-ag kamo niya kag nangin iya mga anak nga lalaki kag iya mga anak nga babayi.

8 Kag sa idalom sini nga ngalan ginhimo kamo nga hilway, kag wala na sing iban pa nga ngalan nga paagi sa sini kamo mahimo nga mahilway. Wala na sing iban pa nga ngalan nga ginhatag nga paagi sa sini ang kaluwasan magaabot; gani, luyag ko nga inyo dalhon sa inyo mga kaugalingon ang ngalan ni Cristo, tanan kamo nga nagsulod sa kasugtanan upod sa Dios nga kamo mangin matinumanon tubtob sa katapusan sang inyo mga kabuhi.

9 Kag matabo ini nga kon sin-o man ang magahimo sini makit-an sa tuo nayon nga kamot sang Dios, kay mahibal-an niya ang ngalan nga igatawag sa iya; kay pagatawgon sia sa ngalan ni Cristo.

10 Kag karon matabo ini, nga kon sin-o man ang indi magdala sa iya kaugalingon sang ngalan ni Cristo kinahanglan gid nga tawgon sa iban nga ngalan; gani, makit-an niya ang iya kaugalingon sa wala nayon nga kamot sang Dios.

11 Kag luyag ko nga inyo man dumdumon, nga amo ini ang ngalan nga akon ginsiling nga indi gid nga mas-a mapanas, luwas kon ini paagi sa kalapasan; gani, andami nga indi kamo makalapas, agud nga ang ngalan indi mapanas sa inyo mga tagipusuon.

12 Ginasiling ko sa inyo, nga luyag ko nga inyo dumdumon ang paghupot sang ngalan nga dalayon nga nakasulat sa inyo mga tagipusuon, agud indi kamo makit-an sa wala nayon nga kamot sang Dios, kundi nga inyo mabatian kag makilal-an ang tingug nga magatawag sa inyo, kag subong man, ang ngalan nga iya igatawag sa inyo.

13 Kay paano makilal-an sang isa ka tawo ang agalon nga wala niya maalagari, kag isa ka dumoluong sa iya, kag malayo sa mga panghunahuna kag mga tinutuyo sang iya tagipusuon?

14 Kag sa liwat, ginakuha bala sang isa ka tawo ang asno nga ginapanag-iyahan sang iya isigkatawo, kag taguon ini? Ginasiling ko sa inyo, Wala; indi gani sia magtugot nga magahalab ini sa tunga sang iya mga panong, kundi nga tabugon niya ini palayo, kag pagwaon ini. Ginasiling ko sa inyo, nga sa amo man mangin amo sini sa tunga ninyo kon indi ninyo makilal-an ang ngalan nga igatawag sa inyo.

15 Gani, luyag ko nga kamo mangin malig-on kag di-malingkang, nga dalayon sa bugana nga maayong buluhaton, agud ni Cristo, ang Ginuong Dios nga Makaako, kamo mahimo nga mapat-inan nga iya, agud nga mahimo kamo nga madala sa langit, agud nga maangkon ninyo ang kaluwasan nga dayon kag kabuhi nga wala’y katapusan, paagi sa kaalam, kag gahum, kag hustisya, kag kaluoy niya nga nagtuga sang tanan nga mga butang, sa langit kag sa duta, nga amo ang Dios sa nga tanan. Amen.