Mosias 22
antes dason


Kapitulo 22

Ginhimo ang mga plano para sa katawhan agud makapalagyo gikan sa pagkaulipon sa mga Lamanhon—Ginhubog ang mga Lamanhon—Nalagyo ang katawhan, nagbalik sa Zarahemla, kag nangin mga sakop ni Haring Mosias. Mga 121–120 A.C.

1 Kag karon natabo ini nga sanday Amon kag haring Limhi nagsugod sa pagpakighinun-anon sa katawhan kon paano nila mahilway ang ila mga kaugalingon gikan sa pagkaulipon; kag bisan pa nga nagsugo sila nga ang tanan nga katawhan magtililipon sang ila mga kaugalingon sing tingob; kag ini ila ginhimo agud nga makuha nila ang tingug sang katawhan nahanungod sa amo nga bagay.

2 Kag natabo ini nga wala sila sing makita nga paagi sa paghilway sang ila mga kaugalingon gikan sa pagkaulipon, luwas nga ini amo ang pagdala sang ila mga kababayin-an kag mga kabataan, kag sang ila mga panong, kag sang ila mga manara, kag sang ila mga tolda, kag magtaliwan padulong sa kamingawan; kay ang mga Lamanhon sanglit tuman kadamo, indi mahimo para sa katawhan ni Limhi ang magpakig-away sa ila, nga nagahunahuna sa paghilway sang ila mga kaugalingon gikan sa pagkaulipon paagi sa espada.

3 Karon natabo ini nga si Gideon nagkadto kag nagtindog sa atubang sang hari, kag nagsiling sa iya: Karon O hari, nagpamati ka halin sadto sa akon mga pulong sa madamo nga beses sang kita nagapakig-away sa aton mga kauturan, ang mga Lamanhon.

4 Kag karon O hari, kon wala mo ako ginakabig nga isa ka di-mapuslanon nga alagad, ukon ikaw nagpamati halin sadto sa akon mga pulong sa ano man nga kadakuon, kag ang mga ini nangin mapuslanon sa imo, sa amo man ginapangabay ko nga pamatian mo ang akon mga pulong sa sini nga tion, kag ako mangin imo alagad kag hilwayon ining katawhan gikan sa pagkaulipon.

5 Kag ang hari nagtugot sa iya nga maghambal sia. Kag si Gideon nagsiling sa iya:

6 Yari karon ang alagyan sa likuran, paagi sa likuran nga pader, sa likuran nga bahin sang dakbanwa. Ang mga Lamanhon, ukon ang mga bantay sang mga Lamanhon, sa gab-i mga hubog; gani magpadala kita sing isa ka pabantala sa tunga sining tanan nga katawhan nga panipunon nila sing tingob ang ila mga panong kag mga manara, agud nga ila mapanabog ang mga ini sa kamingawan sa gab-i.

7 Kag magalakat ako suno sa imo mando kag magbayad sang katapusan nga buhis nga alak sa mga Lamanhon, kag magakalahubog sila; kag magaagi kita palapos sa likom nga alagyan sa wala nayon sang ila kampo kon hubog na sila kag nagakalatulog.

8 Sa amo nga paagi magataliwan kita upod ang aton mga kababayin-an kag ang aton mga kabataan, ang aton mga panong, kag ang aton mga manara padulong sa kamingawan; kag magapanglakaton kita palibot sa duta sang Silom.

9 Kag natabo ini nga ang hari nagpamati sa mga pulong ni Gideon.

10 Kag si haring Limhi nagsugo nga panipunon sing tingob sang iya katawhan ang ila mga panong; kag nagpadala sia sang buhis nga alak sa mga Lamanhon; kag nagpadala man sia sing dugang nga alak, bilang isa ka dulot sa ila; kag nag-inom sila sing bugana sang alak nga ginpadala ni haring Limhi sa ila.

11 Kag natabo ini nga ang katawhan ni haring Limhi nagtaliwan sa gab-i padulong sa kamingawan upod ang ila mga panong kag ang ila mga manara, kag naglakat sila palibot sa duta sang Silom sa kamingawan, kag nagrumbo paliko padulong sa duta sang Zarahemla, nga ginapangunahan ni Amon kag sang iya mga kauturan.

12 Kag dinala nila ang tanan nila nga mga bulawan, kag mga pilak, kag ang ila malahalon nga mga butang, nga mahimo nila nga dalhon, kag subong man ang ila mga balalunon upod sa ila, padulong sa kamingawan; kag nagpadayon sila sang ila pagpanglakaton.

13 Kag pagkatapos sang madamo nga mga inadlaw sa kamingawan nag-abot sila sa duta sang Zarahemla, kag nagbuylog sa katawhan ni Mosias, kag nangin iya mga sakop.

14 Kag natabo ini nga ginbaton sila ni Mosias sing may kalipay; kag ginbaton man niya ang ila mga kasulatan, kag subong man ang mga kasulatan nga nasalapuan sang katawhan ni Limhi.

15 Kag karon natabo ini nga sang matukiban sang mga Lamanhon nga ang katawhan ni Limhi nakataliwan na pa-gwa sa duta sa gab-i, nga nagpadala sila sang isa ka kasuldadohan padulong sa kamingawan sa paglagas sa ila;

16 Kag pagkatapos nga ginlagas nila sila sing duha ka adlaw, indi na nila masunod ang ila mga agi; gani nagtalang sila sa kamingawan.