Mosias 7
antes dason


Kapitulo 7

Nasalapuan ni Amon ang duta sang Lehi-Nefi, diin si Limhi ang hari—Ang katawhan ni Limhi yara sa pagkaulipon sa mga Lamanhon—Gin-asoy ni Limhi ang ila maragtas—Isa ka manalagna (si Abinadi) ang nagsaksi nga si Cristo Dios kag Amay sang tanan nga mga butang—Yadtong mga nagasab-og sang kahigkuan nagaani sang buhawi, kag yadtong mga nagabutang sang ila pagsalig sa Ginuo pagaluwason. Mga 121 A.C.

1 Kag karon, natabo ini nga pagkatapos nga nakaagom si haring Mosias sang dalayon nga paghidaet sa sulod sang tatlo ka tuig, naghandum sia nga mahibal-an ang nahanungod sa katawhan nga nagtaklad sa pagpuyo sa duta sang Lehi-Nefi, ukon sa dakbanwa sang Lehi-Nefi; kay ang iya katawhan wala na makabalita gikan sa ila halin sa tion nga sila nagbiya sa duta sang Zarahemla; gani, gintublag nila sia tungod sang ila mga pagpanabad.

2 Kag natabo ini nga gintugutan ni haring Mosias ang napulo’g anum sang ila mabukod nga mga kalalakin-an ang magtaklad sa duta sang Lehi-Nefi, sa pagpakisayod nahanungod sa ila mga kauturan.

3 Kag natabo ini nga pagkaaga nagsugod sila sa pagtaklad, nga kaupod sa ila ang isa nga si Amon, sia nga isa ka mabukod kag makusog nga lalaki, kag isa ka kaliwat ni Zarahemla; kag sia man ang ila tagpanguna.

4 Kag karon, wala sila makatultol sang banas nga dapat nila agyan sa kamingawan agud magtaklad sa duta sang Lehi-Nefi; gani nagdalang-dalang sila sa madamo nga mga inadlaw sa kamingawan, bisan kap-atan ka adlaw nga sila nagdalang-dalang.

5 Kag sang nagadalang-dalang sila sa kap-atan ka adlaw nakaabot sila sa isa ka bakulod, nga sa aminhan sang duta sang Silom, kag didto nagpatindog sila sang ila mga tolda.

6 Kag si Amon nagdala sang tatlo sang iya mga kauturan, kag ang ila mga ngalan amo sanday Amaleki, Helem, kag Hem, kag nagdulhog sila sa duta sang Nefi.

7 Kag yari karon, nasugat-an nila ang hari sang katawhan nga yara sa duta sang Nefi, kag sa duta sang Silom; kag ginlibutan sila sang bantay sang hari, kag gindala, kag ginpanggapos, kag ginhunong sa bilangguan.

8 Kag natabo ini nga sa ika-duha nila nga adlaw sa bilangguan gindala sila liwat sa atubang sang hari, kag ang ila mga gapos ginhubad; kag nagtindog sila sa atubang sang hari, kag ginpahanugotan, ukon sa mas maathag ginsugo, nga ila sabton ang mga pamangkot nga iya igapamangkot sa ila.

9 Kag nagsiling sia sa ila: Yari karon, ako si Limhi, ang anak ni Noe, nga anak ni Zenif, nga nagtaklad pa-gwa sa Zarahemla sa pagpanubli sini nga duta, nga amo sadto ang duta sang ila mga katigulangan, nga ginhimo nga isa ka hari paagi sa tingug sang katawhan.

10 Kag karon, luyag ko nga mahibal-an ang kabangdanan kon ngaa nangin tuman kamo kaisog sa pagpalapit sa mga pader sang dakbanwa, samtang nga ako, mismo, may kaupod nga akon mga bantay sa gwa sang gawang?

11 Kag karon, sa sini nga kabangdanan gintugutan ko nga mabuhi kamo, agud mahimo ako nga makapakisayod sa inyo, kay kon indi ginsugo ko na kuntani ang akon mga bantay nga pamatbatan kamo sang kamatayon. Ginapahanugotan kamo sa paghambal.

12 Kag karon, sang makita ni Amon nga ginpahanugotan sia sa paghambal, nagpalapit sia kag nagduko sa atubang sang hari; kag sang magtindog liwat sia nagsiling: O hari, nagapasalamat gid ako sa atubang sang Dios sa sini nga adlaw nga buhi pa ako, kag ginapahanugotan sa paghambal; kag magatinguha ako sa paghambal sing may kaisog;

13 Kay nakapat-od ako nga kon inyo lamang ako nakilal-an wala kuntani ninyo pag-itugot nga ako pagagapuson sining mga higot. Kay ako si Amon, kag isa ako ka kaliwat ni Zarahemla, kag nagtaklad pa-gwa sa duta sang Zarahemla sa pagpakisayod nahanungod sang amon mga kauturan, nga gindala ni Zenif pa-gwa sa sina nga duta.

14 Kag karon, natabo ini nga pagkatapos nga mabatian ni Limhi ang mga pulong ni Amon, nalipay sia sing tuman, kag nagsiling: Karon, nahibal-an ko sing may kapat-uran nga ang akon mga kauturan nga yara sa duta sang Zarahemla buhi pa. Kag karon, magakasadya ako; kag sa buas ipasugo ko nga ang akon katawhan magakasadya man.

15 Kay yari karon, yara kami sa pagkaulipon sa mga Lamanhon, kag ginapabuhis sang isa ka buhis nga grabe pas-anon. Kag karon, tamda, ang aton mga kauturan magaluwas sa aton pa-gwa sa aton pagkaulipon, ukon pa-gwa sa mga kamot sang mga Lamanhon, kag mangin ila kita mga ulipon; kay mas maayo pa nga mangin mga ulipon kita sang mga Nefinhon sangsa magbayad sing buhis sa hari sang mga Lamanhon.

16 Kag karon, ginsugo ni haring Limhi ang iya mga bantay nga indi na nila paggapuson si Amon ukon ang iya mga kauturan, kundi nga nagsugo nga magkadto sila sa bakulod nga yara sa aminhan sang Silom, kag dalhon ang ila mga kauturan sa dakbanwa, agud nga sa sini mahimo sila nga makakaon, kag makainom, kag makapahuway ang ila mga kaugalingon gikan sa mga kabudlay sang ila pagpanglakaton; kay nag-antos sila sang madamo nga mga butang; nag-antos sila sang kagutom, kauhaw, kag kakapoy.

17 Kag karon, natabo ini pagkaaga nga si haring Limhi nagpadala sing isa ka pabantala sa tunga sang iya tanan nga katawhan, nga sa sini mahimo sila nga magtililipon sang ila mga kaugalingon sing tingob sa templo, sa pagpamati sang mga pulong nga iya igahambal sa ila.

18 Kag natabo ini nga sang makatililipon na ang ila mga kaugalingon sing tingob nga naghambal sia sa ila sa sini nga paagi, nga nagasiling: O kamo, katawhan ko, ibayaw ang inyo mga ulo kag magkalipay; kay yari karon, ang tion nagahilapit na, ukon indi na malayo, nga kon san-o indi na kita mapaidalom sa pagbulut-an sang aton mga kaaway, wala’y sapayan sang aton madamo nga mga pagpanikasog, nga nangin wala’y kapuslanan; apang nagasalig ako nga may nabilin pa nga isa ka epektibo nga pagpanikasog nga himuon.

19 Gani, ibayaw ang inyo mga ulo, kag magkasadya, kag ibutang ang inyo pagsalig sa Dios, sa sinang Dios nga amo ang Dios ni Abraham, kag ni Isaac, kag ni Jacob; kag subong man, inang Dios nga nagdala sang mga anak sang Israel pa-gwa sa duta sang Egipto, kag ginpahanabo nga magalakat sila patabok sa Pula nga Dagat sa mamala nga duta, kag ginpakaon sila sang mana agud nga indi sila magkalamatay sa kamingawan; kag madamo nga iban pa nga mga butang ang iya ginhimo para sa ila.

20 Kag sa liwat, inang amo man nga Dios ang nagdala sa aton mga katigulangan pa-gwa sa duta sang Jerusalem, kag nagtipig kag nag-amlig sang iya katawhan bisan tubtob karon; kag yari karon, ini tungod sang aton mga kalautan kag mga kangil-aran nga gindala niya kita sa pagkaulipon.

21 Kag kamo tanan mga saksi sa sini nga adlaw, nga si Zenif, nga ginhimo nga hari sining katawhan, sia nga tuman kasidla sa pagpuyo sa duta sang iya mga katigulangan, gani sanglit natiplang sang pagkamalalangon kag kalag-it ni haring Laman, nga nagsulod sa isa ka tratado upod kay haring Zenif, kag pagkatapos nga matugyan sa iya mga kamot ang mga pagpanag-iya sang isa ka bahin sang duta, ukon bisan sang dakbanwa sang Lehi-Nefi, kag sang dakbanwa sang Silom; kag sang duta sa palibot—

22 Kag ini tanan iya ginhimo, para sa bugtong nga katuyuan sang pagdala sining katawhan nga mapaidalom sa pagbulut-an ukon sa pagkaulipon. Kag yari karon, kita sa sini nga tion nagabayad sing buhis sa hari sang mga Lamanhon, sa kadamuon sang katunga sang aton mais, kag sang aton sebada, kag bisan tanan sang aton uyas sang tagsa ka sahi, kag katunga sang buto sang aton mga panong kag sang aton mga manara; kag bisan katunga sang tanan nga yara sa aton ukon ginapanag-iyahan ginapangayo sa aton sang hari sang mga Lamanhon, ukon ang aton mga kabuhi.

23 Kag karon, indi bala ini grabe nga pas-anon? Kag indi bala ini, ang aton kapipit-an, dako? Karon tamda, daw ano kadako ang kabangdanan nga kita maghaya.

24 Huo, ginasiling ko sa inyo, dako ang mga kabangdanan nga yari sa aton agud maghaya; kay yari karon daw ano kadamo sang aton mga kauturan ang ginpamatay, kag ang ila dugo naula sa wala’y kapuslanan, kag ang tanan tungod sang kalautan.

25 Kay kon ini nga katawhan wala mahulog sa kalapasan ang Ginuo wala kuntani magtugot nga ining dako nga kalainan magatupa sa ila. Apang yari karon, indi sila magpamati sa iya mga pulong; kundi nga may nagtuhaw nga mga pagsinumpakil sa tunga nila, bisan tubtob nga nagpaagay sila sing dugo sa tunga nila.

26 Kag isa ka manalagna sang Ginuo ang ila ginpatay; huo, isa ka pinili nga tawo sang Dios, nga naghambal sa ila nahanungod sang ila pagkamalaut kag mga kangil-aran, kag nagpanagna sang madamo nga mga butang nga magaabot, ilabi na gid, bisan sang pagkari ni Cristo.

27 Kag sanglit nagsiling sia sa ila nga si Cristo amo ang Dios, ang Amay sang tanan nga mga butang, kag nagsiling nga magadala sia sa iya kaugalingon sang dagway sang tawo, kag mangin amo ini ang dagway nga ginsundan sang pagtuga sang tawo sa ginsuguran; ukon sa iban nga mga pulong, nagsiling sia nga ang tawo gintuga suno sa dagway sang Dios, kag nga ang Dios magapanaog sa tunga sang mga anak sang tawo, kag magadala sa iya kaugalingon sang unod kag dugo, kag magalakat sa kadaygan sang duta—

28 Kag karon, sanglit nagsiling sia sini, ginpamatbatan nila sia sang kamatayon; kag madamo pa nga mga butang ang ila ginhimo nga nagdala sang kasingkal sang Dios sa pagtupa sa ila. Gani, sin-o ang magakatingala nga yara sila sa pagkaulipon, kag nga sila ginhampak sang masakit nga mga kapipit-an?

29 Kay yari karon, ang Ginuo nagsiling: Indi ko pagtabangan ang akon katawhan sa adlaw sang ila kalapasan; kundi nga balabagan ko ang ila mga dalanon agud nga sila indi mag-uswag; kag ang ila mga ginahimo mangin subong sang isa ka kasandaran sa ila atubang.

30 Kag sa liwat, sia nagasiling: Kon ang akon katawhan magasab-og sang kahigkuan sila magaani sang labhang sini sa buhawi; kag ang epekto sini amo ang hilo.

31 Kag sa liwat sia nagasiling: Kon ang akon katawhan magasab-og sang kahigkuan sila magaani sang salatan, nga nagadala sing gilayon nga kalaglagan.

32 Kag karon, tamda, ang panaad sang Ginuo natuman, kag kamo ginahampak kag ginapaantos.

33 Apang kon kamo magadangop sa Ginuo sa bug-os nga katuyuan sang tagipusuon kag magbutang sang inyo pagsalig sa iya, kag mag-alagad sa iya sa bug-os nga kaukod sang kaisipan, kon inyo ini himuon, sia, suno sa iya kaugalingon nga kabubut-on kag kahamuot, magahilway sa inyo pa-gwa sa pagkaulipon.