Helaman 13
antes dason


Ang panagna ni Samuel, ang Lamanhon, sa mga Nefinhon.

Nagalakip sang mga kapitulo 13 tubtob 15.

Kapitulo 13

Si Samuel ang Lamanhon nagpanagna sang kalaglagan sang mga Nefinhon luwas kon sila maghinulsol—Sila kag ang ila mga manggad ginpakamalaut—Ginsikway nila kag ginpamato ang mga manalagna, ginlibutan sang mga demonyo, kag naghangad sang kalipayan sa paghimo sang kalautan. Mga 6 A.C.

1 Kag karon natabo ini, sa ika-kawaluan kag anum nga tuig, ang mga Nefinhon nagpabilin gihapon sa pagkamalaut, huo, sa dako nga pagkamalaut, samtang ang mga Lamanhon nagbantay sing istrikto sa pagtuman sang mga kasuguan sang Dios, suno sa layi ni Moises.

2 Kag natabo ini nga sa sini nga tuig may isa ka Samuel, isa ka Lamanhon, nga nag-abot sa duta sang Zarahemla, kag nagsugod sa pagwali sa katawhan. Kag natabo ini nga sia nagwali, sa madamo nga mga inadlaw, sang paghinulsol sa katawhan, kag gintabog nila sia, kag naghana sia nga magbalik sa iya kaugalingon nga duta.

3 Apang yari karon, ang tingug sang Ginuo nag-abot sa iya, nga dapat sia magbalik liwat, kag magpanagna sa katawhan sang kon ano man nga mga butang nga magasulod sa iya tagipusuon.

4 Kag natabo ini nga indi sila magtugot nga magasulod sia sa dakbanwa; gani naglakat sia kag nagtaklas sa pader sini, kag gin-untay ang iya kamot kag nagsinggit sa isa ka mabaskog nga tingug, kag nagpanagna sa katawhan sang kon ano man nga mga butang nga ginsulod sang Ginuo sa iya tagipusuon.

5 Kag nagsiling sia sa ila: Yari karon, ako, si Samuel, isa ka Lamanhon, nagahambal sang mga pulong sang Ginuo nga iya ginbutang sa akon tagipusuon; kag yari karon ginsulod niya ini sa akon tagipusuon sa pagsiling sa sining katawhan nga ang espada sang hustisya nagabitay sa ibabaw sining katawhan; kag apat ka gatos ka tuig indi maglabay luwas nga ang espada sang hustisya magatupa sa sining katawhan.

6 Huo, dako nga kalaglagan ang nagahulat sining katawhan, kag pat-od gid nga magaabot ini sa sining katawhan, kag wala sing mahimo nga makaluwas sining katawhan luwas nga ini amo ang paghinulsol kag pagtuo sa Ginuong Jesucristo, nga pat-od gid nga magakari sa kalibutan, kag magaantos sang madamo nga mga butang kag pagapatyon para sa iya katawhan.

7 Kag yari karon, isa ka anghel sang Ginuo ang nagpahayag sini sa akon, kag nagdala sia sang malipayon nga balita sa akon kalag. Kag yari karon, ginpadala ako sa inyo sa pagpahayag man sini sa inyo, agud nga makaangkon kamo sang malipayon nga balita; apang yari karon indi kamo magbaton sa akon.

8 Gani, amo ini ang ginasiling sang Ginuo: Tungod sang katig-a sang mga tagipusuon sang katawhan sang mga Nefinhon, luwas nga sila magahinulsol bawion ko ang akon pulong gikan sa ila, kag ipalayo ko ang akon Espiritu gikan sa ila, kag indi ko na sila pagtugutan pa, kag lisuon ko ang mga tagipusuon sang ila mga kauturan batok sa ila.

9 Kag apat ka gatos ka tuig indi maglabay antes ko ipahanabo nga sila pagasakiton; huo, duawon ko sila paagi sa espada kag paagi sa gutom kag paagi sa pamiste.

10 Huo, duawon ko sila sa akon mabangis nga kaakig, kag may yara sadtong sa ikap-at nga kaliwatan nga mabuhi, sang inyo mga kaaway, sa pagtan-aw sang inyo lubos nga kalaglagan; kag ini pat-od gid nga magaabot luwas nga kamo magahinulsol, nagasiling ang Ginuo; kag yadtong mga sa ikap-at nga kaliwatan ang magadala sang inyo kalaglagan.

11 Apang kon kamo magahinulsol kag magabalik sa Ginuo nga inyo Dios ipaiway ko ang akon kaakig, nagasiling ang Ginuo; huo, amo ini ang ginasiling sang Ginuo, bulahan sila nga magahinulsol kag magadangop sa akon, apang kailo sa iya nga indi maghinulsol.

12 Huo, kailo sa sining dako nga dakbanwa sang Zarahemla; kay yari karon, tungod ini sadtong mga matarong nga ini naluwas; huo, kailo sa sining dako nga dakbanwa, kay nahangpan ko, nagasiling ang Ginuo, nga may madamo, huo, bisan ang kalabanan sining dako nga dakbanwa, nga magapatig-a sang ila mga tagipusuon batok sa akon, nagasiling ang Ginuo.

13 Apang bulahan sila nga magahinulsol, kay sila pagakaluoyan ko. Apang yari karon, kon indi tungod sang mga matarong nga yara sa sining dako nga dakbanwa, yari karon, ipahanabo ko nga ang kalayo mahulog gikan sa langit kag laglagon ini.

14 Apang yari karon, ini tungod sang mga matarong nga ini ginkaluoyan. Apang yari karon, ang tion magaabot, nagasiling ang Ginuo, nga kon inyo panabugon ang mga matarong gikan sa tunga ninyo, nian mangin luto na kamo para sa kalaglagan; huo, kailo sa sining dako nga dakbanwa, tungod sang pagkamalaut kag mga kangil-aran nga yara sa iya.

15 Kag subong man, kailo sa dakbanwa sang Gideon, tungod sang pagkamalaut kag mga kangil-aran nga yara sa iya.

16 Kag subong man, kailo sa tanan nga mga dakbanwa nga yara sa kadutaan sa palibot, nga ginapanag-iyahan sang mga Nefinhon, tungod sang pagkamalaut kag mga kangil-aran nga yara sa mga ini.

17 Kag yari karon, isa ka pagpakamalaut ang magaabot sa duta, nagasiling ang Ginuo sang mga Kasuldadohan, tungod sang mga ginahimo sang katawhan nga yara sa kadutaan, ilabi na gid, tungod sang ila pagkamalaut kag sang ila mga kangil-aran.

18 Kag matabo ini, nagasiling ang Ginuo sang mga Kasuldadohan, huo, ang aton dako kag matuod nga Dios, nga kon sin-o man ang magatago sang mga bahandi sa duta indi na makasapo sang mga ini liwat, tungod sang dako nga pagpakamalaut sang duta, luwas nga isa sia ka matarong nga tawo kag magapatago sini sa Ginuo.

19 Kay luyag ko, nagasiling ang Ginuo, nga ipatago nila ang ila mga bahandi sa akon; kag ginapakamalaut sila nga wala nagapatago sang ila mga bahandi sa akon; kay wala sing may nagapatago sang ila mga bahandi sa akon luwas nga ini ang mga matarong; kag sia nga wala nagapatago sang iya mga bahandi sa akon, ginapakamalaut sia, kag subong man ang bahandi, kag wala sing magatubos sini tungod sang pagpakamalaut sang duta.

20 Kag ang adlaw magaabot nga pagataguon nila ang ila mga bahandi, sanglit ginpahamtang nila ang ila mga tagipusuon sa mga manggad; kag sanglit ginpahamtang nila ang ila mga tagipusuon sa ila mga manggad, kag pagataguon ang ila mga bahandi kon sila magapalagyo sa atubang sang ila mga kaaway; sanglit indi nila pag-ipatago ang mga ini sa akon, ginapakamalaut sila kag subong man ang ila mga bahandi; kag sa sina nga adlaw sila pagasakiton, nagasiling ang Ginuo.

21 Tan-awa ninyo, mga katawhan sining dako nga dakbanwa, kag mamati sa akon mga pulong; huo, pamatii ang mga pulong nga ginasiling sang Ginuo; kay yari karon, nagasiling sia nga ginapakamalaut kamo tungod sang inyo mga manggad, kag subong man ang inyo mga manggad ginapakamalaut sanglit ginpahamtang ninyo ang inyo mga tagipusuon sa mga ini, kag wala magpamati sa mga pulong niya nga naghatag sang mga ini sa inyo.

22 Wala ninyo pagdumduma ang Ginuo nga inyo Dios sa mga butang nga sa sini ginbugayan niya kamo, apang dalayon ninyo nga ginadumdom ang inyo mga manggad, indi sa pagpasalamat sa Ginuo nga inyo Dios tungod sang mga ini; huo, ang inyo mga tagipusuon wala mapalapit sa Ginuo, kundi nga nagahalabok ang mga ini sa tuman nga bugal, sa paghinambog, kag sa dako nga paghalabok, mga paghinisaay, mga pagsinuay, kalainan, mga paghingabot, kag mga pagpamatay, kag tanan nga sari sang mga kalautan.

23 Sa sini nga kabangdanan ang Ginuong Dios nagpahanabo nga isa ka pagpakamalaut ang magaabot sa kadutaan, kag subong man sa inyo mga manggad, kag ini tungod sang inyo mga kalautan.

24 Huo, kailo sa sining katawhan, tungod sini nga tion nga nag-abot, nga inyo ginapanabog ang mga manalagna, kag ginayaguta sila, kag ginahaboy sila sang mga bato, kag ginapamatay sila, kag ginahimo ang tanan nga sari sang kalautan sa ila, bisan subong sa ila ginhimo sang dumaan nga panahon.

25 Kag karon kon maghambal kamo, nagasiling kamo: kon ang amon mga adlaw yara kuntani sa mga adlaw sang amon mga katigulangan sadto, wala kuntani namon pagpamatya ang mga manalagna; wala kuntani namon sila pagpamatuha, kag panabuga.

26 Yari karon, mas malain pa kamo sangsa ila; kay samtang nagakabuhi ang Ginuo, kon ang isa ka manalagna magakari sa tunga ninyo kag magpahayag sa inyo sang pulong sang Ginuo, nga nagasaksi nahanungod sang inyo mga sala kag mga kalautan, akig kamo sa iya, kag ginatabog sia pa-gwa kag nagapangita sang tanan nga sari sang mga paagi sa pagpatay sa iya; huo, magasiling kamo nga isa sia ka di-matuod nga manalagna, kag nga isa sia ka makasasala, kag iya sang yawa, sanglit nagasaksi sia nga malain ang inyo mga hinimuan.

27 Apang yari karon, kon ang isa ka tawo magakari sa tunga ninyo kag magasiling: Himoa ini, kag wala sing kalautan; himoa ina kag indi kamo mag-antos; huo, magasiling sia: Maglakat suno sa bugal sang inyo kaugalingon nga mga tagipusuon; huo, maglakat suno sa bugal sang inyo mga mata, kag himoa ang kon ano man nga naluyagan sang inyo tagipusuon—kag kon ang isa ka tawo magakari sa tunga ninyo kag magsiling sini, pagabatunon ninyo sia, kag magasiling nga isa sia ka manalagna.

28 Huo, ibayaw ninyo sia, kag magahatag kamo sa iya sang inyo kabuhian; magahatag kamo sa iya sang inyo bulawan, kag sang inyo pilak, kag pasul-oban ninyo sia sang malahalon nga panapton; kag sanglit nagahambal sia sa inyo sang nagapang-utis nga mga pulong, kag nagasiling sia nga ang tanan maayo, nian indi ninyo sia pagpangitaan sing sala.

29 O kamong malaut kag kamong balingag nga kaliwatan; kamong nagtig-a kag kamong tiskog sing liog nga katawhan, tubtob san-o sa inyo hunahuna ang Ginuo magabatas sa inyo? Huo, tubtob san-o nga inyo tugutan ang inyo mga kaugalingon nga tuytuyan sang buang-buang kag bulag nga mga manugtuytoy? Huo, tubtob san-o nga inyo pilion ang kadudulman sa tigaylo sang kapawa?

30 Huo, yari karon, ang kaakig sang Ginuo nagadabdab na batok sa inyo; yari karon, ginpakamalaut niya ang duta tungod sang inyo kalautan.

31 Kag yari karon, ang tion magaabot nga pakamalauton niya ang inyo mga manggad, nga mangin madanlog ang mga ini, nga indi ninyo makaptan ang mga ini; kag sa mga inadlaw sang inyo kaimulon indi ninyo mahuptan ang mga ini.

32 Kag sa mga inadlaw sang inyo kaimulon magatuaw kamo sa Ginuo; kag sa wala’y kapuslanan kamo magatuaw, kay ang inyo kalalat-an nag-abot na sa inyo, kag ang inyo kalaglagan napat-od na; kag nian kamo magahinibi kag magawangal sa sina nga adlaw, nagasiling ang Ginuo sang mga Kasuldadohan. Kag nian kamo magapanalambiton, kag magasiling:

33 O kon ako nakahinulsol, kag wala pagpamatya ang mga manalagna, kag pagpamatuha sila, kag panabuga sila. Huo, sa sina nga adlaw kamo magasiling: O kon gindumdom namon ang Ginuo nga amon Dios sa adlaw nga ginhatag niya sa amon ang amon mga manggad, kag nian wala kuntani ang mga ini nangin madanlog nga madula sa amon ang mga ini; kay yari karon, ang amon mga manggad nadula gikan sa amon.

34 Yari karon, ginabutang namon ang isa ka galamiton diri kag pagkaaga wala na ini; kag yari karon, ang amon mga espada ginakuha sa amon sa adlaw nga ginapangita namon ang mga ini para sa inaway.

35 Huo, gintago namon ang amon mga bahandi kag nagkaladula ang mga ini sa amon, tungod sang pagpakamalaut sang duta.

36 O kon nakahinulsol kami sa adlaw nga ang pulong sang Ginuo nag-abot sa amon; kay yari karon ang duta ginpakamalaut, kag ang tanan nga mga butang nangin madanlog, kag indi namon makaptan ang mga ini.

37 Yari karon, ginalibutan kami sang mga demonyo, huo, nalikupan kami sang mga anghel niya nga nagtinguha sa paglaglag sang amon mga kalag. Yari karon, ang amon mga kalautan grabe. O Ginuo, indi mo na gid bala mapaiway ang imo kaakig gikan sa amon? Kag amo ini ang inyo mangin pulong sa sina nga adlaw.

38 Apang yari karon, ang inyo mga adlaw sang pagtilaw nagligad na; ginpabuyan-buyanan ninyo ang adlaw sang inyo kaluwasan tubtob nga lubos nga ulihi na gid ang tanan, kag ang inyo kalaglagan napat-od na; huo, kay naghangad kamo sa tanan nga mga inadlaw sang inyo mga kabuhi para sa sinang indi ninyo maangkon; kag naghangad kamo sang kalipayan sa paghimo sang kalautan, nga ang amo nga butang kasupak sa kinaiya sinang pagkamatarong nga yara sa aton dako kag Wala’y Katapusan nga Ulo.

39 O kamong katawhan sang kadutaan, kabay nga pamatian ninyo ang akon mga pulong! Kag ginapangamuyo ko nga ang kaakig sang Ginuo mapaiway gikan sa inyo, kag nga magahinulsol kamo kag maluwas.