Helaman 4
antes dason


Kapitulo 4

Ang mga nagsilipak nga mga Nefinhon kag ang mga Lamanhon nagbuyloganay sang puersa kag gin-agaw ang duta sang Zarahemla—Ang mga kalutusan sang mga Nefinhon nag-abot tungod sang ila pagkamalaut—Ang Simbahan nag-usmod, kag ang katawhan nangin mahuyang subong sang mga Lamanhon. Mga 38–30 A.C.

1 Kag natabo ini, sa ika-kalim-an kag apat nga tuig may madamo nga mga pagbinangig sa simbahan, kag may isa man ka pagsinumpakil sa tunga sang katawhan, sa bagay nga may madamo nga pagpaagay sang dugo.

2 Kag ang mabinatuon nga bahin ginpamatay kag ginpanabog pa-gwa sang kadutaan, kag nagkaladto sila sa hari sang mga Lamanhon.

3 Kag natabo ini nga nagtinguha sila sa pagsugyot sang mga Lamanhon sa pagpakig-away batok sa mga Nefinhon; apang yari karon, ang mga Lamanhon tuman nga nagkahadlok, sa bagay nga indi sila mamati sa mga pulong sadtong mga nagtilipyok.

4 Apang natabo ini, sa ika-kalim-an kag anum nga tuig sang pagginahum sang mga hukom, may mga nagsilipak nga nagtaklad gikan sa mga Nefinhon pakadto sa mga Lamanhon; kag nagmadinalag-on sila upod sadtong iban pa sa pagsugyot sa ila sa pag-alsa sa kaakig batok sa mga Nefinhon; kag tanan sila sa sina nga tuig nagahanda para sa inaway.

5 Kag sa ika-kalim-an kag pito nga tuig nagdulhog sila batok sa mga Nefinhon sa pagpakig-away, kag ginsugdan nila ang buhat sang kamatayon; huo, sa bagay nga sa ika-kalim-an kag walo nga tuig sang pagginahum sang mga hukom nagmadinalag-on sila sa pag-angkon sang pagpanag-iya sang duta sang Zarahemla; kag subong man, sang bug-os nga mga kadutaan, bisan tubtob sa duta nga malapit sa dutang Bugana.

6 Kag ang mga Nefinhon kag ang mga kasuldadohan ni Moronias ginpanabog bisan padulong sa duta sang Bugana;

7 Kag didto nagpamakod sila batok sa mga Lamanhon, gikan sa dagat sa nakatundan, bisan tubtob sa sidlangan; nga ini isa ka adlaw nga pagpanglakaton para sa isa ka Nefinhon, sa gin-utlan nga ila ginpamakuran kag ginpahamtangan sang ila mga kasuldadohan sa pagpangapin sang ila aminhan nga puod.

8 Kag sa sini naangkon sadtong mga nagsilipak gikan sa mga Nefinhon, sa bulig sang isa ka tuman kadamo nga kasuldadohan sang mga Lamanhon, ang tanan nga mga ginapanag-iyahan sang mga Nefinhon nga yara sa duta pa-bagatnan. Kag ini tanan nahimo sa ika-kalim-an kag walo kag siyam nga tuig sang pagginahum sang mga hukom.

9 Kag natabo ini, sa ika-kan-uman nga tuig sang pagginahum sang mga hukom, si Moronias nagmadinalag-on upod ang iya mga kasuldadohan sa pag-angkon sang madamo nga mga bahin sang kadutaan; huo, nabawi nila ang madamo nga mga dakbanwa nga nahulog sa mga kamot sang mga Lamanhon.

10 Kag natabo ini, sa ika-kan-uman kag isa nga tuig sang pagginahum sang mga hukom nagmadinalag-on sila sa pagbawi bisan sang katunga sang tanan nila nga mga ginapanag-iyahan.

11 Karon ining dako nga kalutusan sang mga Nefinhon, kag ang dako nga kamatay nga yara sa tunga nila, wala kuntani matabo kon indi tungod sang ila pagkamalaut kag sang ila kangil-aran nga yara sa tunga nila; kag subong man, yara ini sa tunga sadtong nagapakuno-kuno man nga mga katapo sang simbahan sang Dios.

12 Kag ini tungod sang bugal sang ila mga tagipusuon, tungod sang ila tuman nga mga manggad, huo, ini tungod sang ila pagpamigos sang mga imol, nga nagadumili sang ila pagkaon sa mga ginagutom, nga nagadumili sang ila panapton sa mga hublas, kag nagapanampa sang ila mapainubuson nga mga kauturan sa pisngi, nga nagayaguta sinang sagrado, nga nagapanghiwala sang espiritu sang panagna kag sang bugna, nga nagapamatay, nagapang-ati, nagabinutig, nagapangawat, nagapanglahi, nagapasugod sang dako nga mga pagsinumpakil, kag nagatalikod palayo padulong sa duta sang Nefi, sa tunga sang mga Lamanhon—

13 Kag tungod sining ila dako nga pagkamalaut, kag sang ila mga paghinambog sa ila kaugalingon nga kusog, nabilin sila sa ila kaugalingon nga kusog; gani wala sila mag-uswag, kundi nga ginpaantos kag ginsakit, kag ginpanabog sa atubang sang mga Lamanhon, tubtob nga nadulaan sila sang pagpanag-iya sang halos tanan nila nga mga kadutaan.

14 Apang yari karon, si Moronias nagwali sang madamo nga mga butang sa katawhan tungod sang ila kalautan, kag subong man sanday Nefi kag Lehi, nga mga anak ni Helaman, nagwali sang madamo nga mga butang sa katawhan, kag subong man, nagpanagna sang madamo nga mga butang sa ila nahanungod sang ila mga kalautan, kag kon ano ang magaabot sa ila kon indi sila maghinulsol sang ila mga sala.

15 Kag natabo ini nga naghinulsol sila, kag sa bagay nga sila naghinulsol nagsugod sila sa pag-uswag.

16 Kay sang makita ni Moronias nga naghinulsol sila nagpasimpalad sia sa pagpanguna sa ila gikan sa isa ka duog pakadto sa isa, kag gikan sa isa ka dakbanwa pakadto sa isa, bisan tubtob nga nabawi nila ang katunga sang ila pagkabutang kag ang katunga sang tanan nila nga mga kadutaan.

17 Kag sa sini natapos ang ika-kan-uman kag isa nga tuig sang pagginahum sang mga hukom.

18 Kag natabo ini, sa ika-kan-uman kag duha nga tuig sang pagginahum sang mga hukom, nga si Moronias indi na makaangkon sing dugang pa nga mga pagkabutang sa mga Lamanhon.

19 Gani ginbiyaan nila ang ila plano sa pag-angkon sang nabilin sang ila mga kadutaan, kay sapagkadamo sang mga Lamanhon sa bagay nga indi na mahimo para sa mga Nefinhon ang mag-angkon pa sing dugang nga gahum sa pagpangibabaw sa ila; gani gingamit ni Moronias ang tanan niya nga mga kasuldadohan sa pag-amlig sadtong mga bahin nga iya nabawi.

20 Kag natabo ini, tungod sang kadako sang kadamuon sang mga Lamanhon ang mga Nefinhon yara sa dako nga kahadlok, kay basi nga dag-on sila, kag tasakon, kag pamatyon, kag papason.

21 Huo, nagsugod sila sa pagdumdom sang mga panagna ni Alma, kag subong man sang mga pulong ni Mosias; kag nakilala nila nga nangin isa sila ka tiskog sing liog nga katawhan, kag nga gintamay nila ang mga kasuguan sang Dios;

22 Kag nga ginliwat nila kag gintasak sa idalom sang ila mga tiil ang mga layi ni Mosias, ukon inang ginsugo sa iya sang Ginuo nga ihatag sa katawhan; kag nakilala nila nga ang ila mga layi nangin tiko, kag nga sila nangin isa ka malaut nga katawhan, sa bagay nga nangin malaut sila bisan subong sang mga Lamanhon.

23 Kag tungod sang ila kalautan ang simbahan nagsugod nga mag-usmod; kag nagsugod sila nga indi magpati sa espiritu sang panagna kag sa espiritu sang bugna; kag ang mga paghukom sang Dios nagahimutad sa ila sa nawong.

24 Kag nakilal-an nila nga sila nangin mahuyang, subong sang ila mga kauturan, ang mga Lamanhon, kag nga ang Espiritu sang Ginuo wala na nagaamlig sa ila; huo, nagbiya gikan sa ila sanglit ang Espiritu sang Ginuo wala nagapuyo sa di-balaan nga mga templo—

25 Gani ang Ginuo nag-untat sa pag-amlig sa ila paagi sa iya milagroso kag wala’y tupong nga gahum, kay nahulog sila sa isa ka kahimtangan sang pagkawala’y pagtuo kag makahaladlok nga pagkamalaut; kag nakita nila nga ang mga Lamanhon mas tuman kadamo sangsa ila, kag luwas nga magkapyot sila sa Ginuo nga ila Dios pat-od gid nga sila di-malikawan nga magakalamatay.

26 Kay yari karon, nakita nila nga ang kusog sang mga Lamanhon subong kabakod sang ila kusog, bisan tawo sa tawo. Kag sa sini nahulog sila sa sining dako nga kalapasan; huo, sa sini sila nangin mahuyang, tungod sang ila kalapasan, sa sulod sang indi madamo nga mga tinuig.