Helaman 15
antes dason


Kapitulo 15

Ginsilutan sang Ginuo ang mga Nefinhon sanglit palangga Niya sila—Ang nahaylo nga mga Lamanhon mga mabakod kag malig-on sa pagtuo—Ang Ginuo mangin maluluy-on sa mga Lamanhon sa ulihing mga adlaw. Mga 6 A.C.

1 Kag karon, pinalangga kong mga kauturan, yari karon, ginapahayag ko sa inyo nga luwas nga kamo magahinulsol ang inyo mga balay mabilin sa inyo nga mamingaw.

2 Huo, luwas nga kamo magahinulsol, ang inyo mga kababayin-an mangin may dako nga kabangdanan sa paghaya sa adlaw nga sila magapasuso; kay kamo magatinguha sa pagpalagyo kag mangin wala sing duog nga dalangpan; kag subong man, kailo sa ila nga mga nagabusong, kay mangin mabug-at sila kag indi makapalagyo; gani, malapakan sila kag mabayaan agud magkalamatay.

3 Huo, kailo sa sining katawhan nga ginatawag nga katawhan ni Nefi luwas nga sila magahinulsol, sa tion nga makita nila ining tanan nga mga timaan kag mga kalatingalahan nga igapakita sa ila; kay yari karon, nangin isa sila ka pinili nga katawhan sang Ginuo; huo, ang katawhan ni Nefi ginpalangga niya, kag subong man ginsilutan niya sila; huo, sa mga adlaw sang ila mga kalautan ginsilutan niya sila sanglit palangga niya sila.

4 Apang yari karon, mga kauturan ko, ang mga Lamanhon gindumtan niya sanglit ang ila mga binuhatan nangin dalayon nga malain, kag ini tungod sang kalautan sang tradisyon sang ila mga katigulangan. Apang yari karon, ang kaluwasan nag-abot sa ila paagi sa pagpangwali sang mga Nefinhon; kag sa sini nga tinutuyo ginpalawig sang Ginuo ang ila mga adlaw.

5 Kag luyag ko nga inyo makita nga ang kalabanan sa ila yara sa banas sang ila tulumanon, kag nagalakat sila sing mainandamon sa atubang sang Dios, kag nagabantay sila sa pagtuman sang iya mga kasuguan kag sang iya mga palatukuran kag sang iya mga paghukom suno sa layi ni Moises.

6 Huo, ginasiling ko sa inyo, nga ang kalabanan sa ila nagahimo sini, kag nagatinguha sila sa wala sing kakapoy nga kaukod agud nga madala nila ang nabilin sang ila mga kauturan sa ihibalo nahanungod sa kamatuoran; gani may madamo nga nagadugang sa ila kadamuon adlaw-adlaw.

7 Kag yari karon, nahibal-an ninyo sa inyo mga kaugalingon, kay nasaksihan ninyo ini, nga kon ano kadamo sa ila nga madala sa ihibalo nahanungod sa kamatuoran, kag makahibalo sang malaut kag makangilil-ad nga mga tradisyon sang ila mga katigulangan, kag madala sa pagpati sang balaan nga mga kasulatan, ilabi na gid, sang mga panagna sang balaan nga mga manalagna, nga nasulat, nga nagadala sa ila sa pagtuo sa Ginuo, kag sa paghinulsol, nga ang amo nga pagtuo kag paghinulsol nagadala sang isa ka pagbag-o sang tagipusuon sa ila—

8 Gani, kon ano kadamo ang nakaabot sa sini, nahibal-an ninyo sa inyo mga kaugalingon nga mga mabakod kag malig-on sa pagtuo, kag sa butang nga paagi sa sini sila nahimo nga hilway.

9 Kag nahibal-an man ninyo nga ginpanglubong nila ang ila mga hinganiban sa inaway, kag nagakahadlok sila sa pagkapot sang mga ini kay basi sa ano man nga paagi makasala sila; huo, makita ninyo nga nagakahadlok sila nga makasala—kay yari karon pagatugutan nila ang ila mga kaugalingon nga pagalapakon sila kag pamatyon sang ila mga kaaway, kag indi magbayaw sang ila mga espada batok sa ila, kag ini tungod sang ila pagtuo kay Cristo.

10 Kag karon, tungod sang ila kalig-on kon sila magpati sa sina nga butang nga ila ginapatihan, kay tungod sang ila kabakod sang kis-a sila nasanagan, yari karon, pakamaayuhon sila sang Ginuo kag palawigon ang ila mga adlaw, wala’y sapayan sang ila kalautan—

11 Huo, bisan pa kon sila magausmod sa pagkawala’y pagtuo palawigon sang Ginuo ang ila mga adlaw, tubtob nga magaabot ang tion nga ginhambal sang aton mga katigulangan, kag subong man sang manalagna nga si Zenos, kag sang madamo nga iban pa nga mga manalagna, nahanungod sa pagpanumbalik sang aton mga kauturan, ang mga Lamanhon, liwat sa ihibalo nahanungod sa kamatuoran—

12 Huo, ginasiling ko sa inyo, nga sa ulihing mga panahon ang mga panaad sang Ginuo gintanyag sa aton mga kauturan, ang mga Lamanhon; kag wala’y sapayan sang madamo nga mga kapipit-an nga ila maangkon, kag wala’y sapayan nga sila pagapanabugon diri kag didto sa kadaygan sang duta, kag pagaayamon, kag pagasakiton kag paalaplaagon sa luwas, nga wala sing duog nga dalangpan, ang Ginuo magmangin maluluy-on sa ila.

13 Kag ini suno sa panagna, nga pagadalhon sila liwat sa matuod nga ihibalo, nga amo ang ihibalo nahanungod sa ila Manunubos, kag sa ila dako kag matuod nga manugpahalab kag maisip sa tunga sang iya mga karnero.

14 Gani ginasiling ko sa inyo, magmangin mas maayo pa para sa ila sangsa para sa inyo luwas nga kamo magahinulsol.

15 Kay yari karon, kon ang gamhanan nga mga buluhaton ginpakita kuntani sa ila nga ginpakita sa inyo, ilabi na gid, sa ila nga nag-usmod sa pagkawala’y pagtuo tungod sang mga tradisyon sang ila mga katigulangan, mahimo nga makita ninyo sa inyo mga kaugalingon nga wala na gid sila kuntani nag-usmod liwat sa pagkawala’y pagtuo.

16 Gani, nagasiling ang Ginuo: Indi ko sila lubos nga laglagon; kundi nga ipahanabo ko nga sa adlaw sang akon kaalam magabalik sila liwat sa akon, nagasiling ang Ginuo.

17 Kag karon tan-awa, nagasiling ang Ginuo, nahanungod sa katawhan sang mga Nefinhon: Kon indi sila maghinulsol, kag magbantay sa paghimo sang akon kabubut-on, lubos ko sila nga laglagon, nagasiling ang Ginuo, tungod sang ila pagkawala’y pagtuo wala’y sapayan sang madamo nga gamhanan nga mga buhat nga akon ginhimo sa tunga nila; kag subong kapat-od nga samtang nagakabuhi ang Ginuo mangin amo ining mga butang, nagasiling ang Ginuo.