Helaman 11
antes dason


Kapitulo 11

Ginlugpayan ni Nefi ang Ginuo nga ilisan ang ila inaway sang isa ka tiggulutom—Madamo nga katawhan ang nagkalamatay—Naghinulsol sila, kag si Nefi naghingyo sang ulan sa Ginuo—Sanday Nefi kag Lehi nagbaton sang madamo nga mga bugna—Ang mga tulisan ni Gadianton nagpamakod sang ila mga kaugalingon sa kadutaan. Mga 20–6 A.C.

1 Kag karon natabo ini, sa ika-kapituan kag duha nga tuig sang pagginahum sang mga hukom nga ang mga pagsinumpakil nagdugang, sa bagay nga may mga inaway sa tanan nga bahin sang bug-os nga kadutaan sa tunga sang tanan nga katawhan ni Nefi.

2 Kag ining likom nga guban sang mga tulisan ang nagpadayon sining buluhaton sang kalaglagan kag pagkamalaut. Kag ini nga inaway nagdugay sa bug-os sina nga tuig; kag sa ika-kapituan kag tatlo nga tuig nagdugay man ini.

3 Kag natabo ini nga sa sini nga tuig si Nefi nagtuaw sa Ginuo, nga nagasiling:

4 O Ginuo, indi pag-itugot nga ining katawhan mapapas paagi sa espada; kundi O Ginuo, sa tigaylo itugot nga may isa ka tiggulutom sa kadutaan, sa pagpukaw sa ila sa pagdumdom sang Ginuo nga ila Dios, kag basi pa lang magahinulsol sila kag magdangop sa imo.

5 Kag gani ini nahimo, suno sa mga pulong ni Nefi. Kag nangin may isa ka dako nga tiggulutom sa kadutaan, sa tunga sang tanan nga katawhan ni Nefi. Kag gani sa ika-kapituan kag apat nga tuig ang tiggulutom nagpadayon, kag ang buluhaton sang kalaglagan nag-untat paagi sa espada apang nangin grabe paagi sa tiggulutom.

6 Kag ining buluhaton sang kalaglagan nagpadayon man sa ika-kapituan kag lima nga tuig. Kay ang duta ginsakit sa bagay nga nangin mamala ini, kag indi magpatubas sang uyas sa panahon sang uyas; kag ang bug-os nga duta ginsakit, bisan sa tunga sang mga Lamanhon kag subong man sa tunga sang mga Nefinhon, amo nga ginsakit sila sa bagay nga nagkalamatay sila sa mga linibo sa mas malaut nga mga bahin sang kadutaan.

7 Kag natabo ini nga nahangpan sang katawhan nga halos na sila nga mapapas paagi sa tiggulutom, kag nagsugod sila sa pagdumdom sa Ginuo nga ila Dios; kag nagsugod sila sa pagdumdom sang mga pulong ni Nefi.

8 Kag ang katawhan nagsugod sa pagpakitluoy sa ila puno nga mga hukom kag sa ila mga tagpanguna, agud magasiling sila kay Nefi: Yari karon, nahibal-an namon nga isa ikaw ka tawo sang Dios, gani iampo sa Ginuo nga aton Dios nga ipaiway niya gikan sa aton ining tiggulutom, kay basi ang tanan nga mga pulong nga imo ginpanghambal nahanungod sa aton kalaglagan matuman.

9 Kag natabo ini nga ang mga hukom nagsiling kay Nefi, suno sa mga pulong nga ginpangabay. Kag natabo ini nga sang makita ni Nefi nga ang katawhan naghinulsol kag nagpaubos sang ila mga kaugalingon sa panapton nga sako, nagtuaw sia liwat sa Ginuo, nga nagasiling:

10 O Ginuo, yari karon ining katawhan nagahinulsol; kag ginsilhig nila ang guban ni Gadianton gikan sa tunga nila sa bagay nga nagkalapapas na sila, kag ginlipdan nila ang ila likom nga mga plano sa duta.

11 Karon, O Ginuo, tungod sining ila pagpaubos mahimo bala nga ipaiway mo ang imo kaakig, kag itugot nga mapasag-ulian ang imo kaakig sa kalaglagan sadtong malaut nga mga tawo nga imo na ginpanglaglag?

12 O Ginuo, mahimo bala nga ipaiway mo ang imo kaakig, huo, ang imo mabangis nga kaakig, kag ipahanabo nga ining tiggulutom mahimo nga mag-untat sa sini nga kadutaan?

13 O Ginuo, mahimo bala nga pamatian mo ako, kag ipahanabo nga ini mahimo suno sa akon mga pulong, kag magpadala diri sing ulan sa kadaygan sang duta, agud nga magdala sia sang iya bunga, kag ang iya uyas sa panahon sang tig-uluyas?

14 O Ginuo, ginpamatian mo ang akon mga pulong sang magsiling ako, Magmangin may tiggulutom, agud ang pamiste sang espada mahimo nga mag-untat; kag nahibal-an ko nga ikaw, bisan sa sini nga tion, magapamati sa akon mga pulong, kay ikaw nagsiling nga: Kon ining katawhan magahinulsol luwason ko sila.

15 Huo, O Ginuo, kag imo nakita nga sila naghinulsol, tungod sang tiggulutom kag sang pamiste kag kalaglagan nga nag-abot sa ila.

16 Kag karon, O Ginuo, mahimo bala nga ipaiway mo ang imo kaakig, kag tilawan liwat kon sila magaalagad sa imo? Kag kon amo, O Ginuo, mahimo mo sila nga pakamaayuhon suno sa imo mga pulong nga imo ginsiling.

17 Kag natabo ini nga sa ika-kapituan kag anum nga tuig ginpaiway sang Ginuo ang iya kaakig gikan sa katawhan, kag ginpahanabo nga ang ulan magatupa sa duta, sa bagay nga nagdala ini sang iya bunga sa panahon sang iya tigbulunga. Kag natabo ini nga nagdala ini sang iya uyas sa panahon sang iya tig-uluyas.

18 Kag yari karon, ang katawhan nagkinasadya kag naghimaya sa Dios, kag ang bug-os nga kadaygan sang kadutaan napuno sang pagkinasadya; kag wala na sila magtinguha sa pagpatay kay Nefi, kundi nga ginkabig nila sia nga isa ka bantog nga manalagna, kag isa ka tawo sang Dios, nga may dako nga gahum kag pagbulut-an nga ginhatag sa iya gikan sa Dios.

19 Kag yari karon, si Lehi, ang iya utod, indi mawigit sa iya bisan isa ka tipik nahanungod sa mga butang nga mahiangot sa pagkamatarong.

20 Kag gani natabo ini nga ang katawhan ni Nefi nagsugod sa pag-uswag liwat sa kadutaan, kag nagsugod sa pagpasad sang ila mga duog nga nahapay, kag nagsugod sa pagmuad kag paglapta, bisan tubtob nga nahil-ob nila ang bug-os nga kadaygan sang kadutaan, alangay sa pa-aminhan kag sa pa-bagatnan, gikan sa nakatundan nga dagat padulong sa sidlangan nga dagat.

21 Kag natabo ini nga ang ika-kapituan kag anum nga tuig nagtapos sa paghidaet. Kag ang ika-kapituan kag pito nga tuig nagsugod sa paghidaet; kag ang simbahan naglapnag sa kadaygan sang bug-os nga kadutaan; kag ang kalabanan sang katawhan, alangay nga mga Nefinhon kag mga Lamanhon, mga katapo sang simbahan; kag nakaangkon sila sing dako nga paghidaet sa kadutaan; kag sa sini natapos ang ika-kapituan kag pito nga tuig.

22 Kag subong man may paghidaet sila sa ika-kapituan kag walo nga tuig, luwas nga ini amo ang pila ka mga pagsinumpakil nahanungod sa mga bahin sang doktrina nga ginpahamtang sang mga manalagna.

23 Kag sa ika-kapituan kag siyam nga tuig may nagsugod nga madamo nga pagsinuay. Apang natabo ini nga sanday Nefi kag Lehi, kag madamo sang ila mga kauturan nga nakahibalo nahanungod sang matuod nga mga bahin sang doktrina, nga nakaangkon sang madamo nga mga bugna adlaw-adlaw, gani nagwali sila sa katawhan, sa bagay nga gin-untatan nila ang ila pagsinuay sa sinang amo man nga tuig.

24 Kag natabo ini nga sa ika-kawaluan nga tuig sang pagginahum sang mga hukom sa katawhan ni Nefi, may isa ka tal nga kadamuon sang mga nagsilipak gikan sa katawhan ni Nefi, nga sang pila ka tuig antes nagtipyok sa mga Lamanhon, kag nagdala sa ila mga kaugalingon sang ngalan sang mga Lamanhon, kag subong man isa ka tal nga kadamuon nga mga matuod-tuod nga mga kaanakan sang mga Lamanhon, nga ginsugyot nila sa pagkaakig, ukon sadtong mga nagsilipak, gani ginsugdan nila ang isa ka inaway batok sa ila mga kauturan.

25 Kag nagpamatay sila kag nagpang-ati; kag pagkatapos magaisol sila pabalik sa mga kabukiran, kag padulong sa kamingawan kag likom nga mga duog, nga nagatago sang ila mga kaugalingon agud nga indi sila matukiban, nga nagabaton adlaw-adlaw sang dugang sa ila kadamuon, mientras tanto nga may mga nagasilipak nga nagakaladto sa ila.

26 Kag tungod sini sa wala madugay, huo, bisan sa sulod sang indi madamo nga mga tinuig, nangin isa sila ka tuman kadako nga guban sang mga tulisan; kag nagpangusisa sila sang tanan nga likom nga mga plano ni Gadianton; kag tungod sini nangin mga tulisan sila ni Gadianton.

27 Karon tan-awa, ining mga tulisan naghimo sang dako nga kahalitan, huo, bisan dako nga kalaglagan sa tunga sang katawhan ni Nefi, kag subong man sa tunga sang katawhan sang mga Lamanhon.

28 Kag natabo ini nga nangin kinahanglanon nga mapauntat ining buluhaton sang kalaglagan; gani nagpadala sila sang isa ka kasuldadohan sang makusog nga mga kalalakin-an padulong sa kamingawan kag sa mga kabukiran sa pagpangita sining guban sang mga tulisan, kag pamatyon sila.

29 Apang yari karon, natabo ini nga sa amo man nga tuig napanabog sila pabalik bisan padulong sa ila kaugalingon nga mga kadutaan. Kag sa sini natapos ang ika-kawaluan nga tuig sang pagginahum sang mga hukom sa katawhan ni Nefi.

30 Kag natabo ini, sa pagsugod sang ika-kawaluan kag isa nga tuig nagsulong sila liwat batok sa sining guban sang mga tulisan, kag ginpamatay ang madamo; kag sila man ginduaw sang dako nga kalaglagan.

31 Kag napilitan sila liwat sa pagbalik gikan sa kamingawan kag gikan sa mga kabukiran padulong sa ila kaugalingon nga mga kadutaan, tungod sang tuman kadako nga kadamuon sadtong mga tulisan nga nagahulukmong sa mga kabukiran kag sa mga kamingawan.

32 Kag natabo ini nga sa sini natapos ini nga tuig. Kag ang mga tulisan nagpadayon sa pagdugang kag nangin mabakod, sa bagay nga ginbatuan nila ang bug-os nga mga kasuldadohan sang mga Nefinhon, kag subong man sang mga Lamanhon; kag nagtuga sila sang dako nga kahadlok nga mag-abot sa katawhan sa bug-os nga kadaygan sang kadutaan.

33 Huo, kay ginduaw nila ang madamo nga mga bahin sang kadutaan, kag naghimo sang dako nga kalaglagan sa ila; huo, nagpatay sang madamo, kag nagdala sang iban bilang bihag padulong sa kamingawan, kag subong man, ilabi na gid ang ila mga kababayin-an kag ang ila mga kabataan.

34 Karon ining dako nga kalainan, nga nag-abot sa katawhan tungod sang ila kalautan, nagpukaw sa ila liwat sa pagdumdom sang Ginuo nga ila Dios.

35 Kag sa sini natapos ang ika-kawaluan kag isa nga tuig sang pagginahum sang mga hukom.

36 Kag sa ika-kawaluan kag duha nga tuig nagsugod sila liwat sa pagkalimot sa Ginuo nga ila Dios. Kag sa ika-kawaluan kag tatlo nga tuig nagsugod sila sa pagbakod sa kalautan. Kag sa ika-kawaluan kag apat nga tuig wala sila magbag-o sang ila mga paggawi.

37 Kag natabo ini, sa ika-kawaluan kag lima nga tuig nagbakod sila kag nagbakod pa gid sa ila bugal, kag sa ila pagkamalaut; kag tungod sini nagahabal naman sila liwat para sa kalaglagan.

38 Kag sa sini natapos ang ika-kawaluan kag lima nga tuig.