Helaman 8
antes dason


Kapitulo 8

Ang balingag nga mga hukom nagtinguha sa pagsugyot sang katawhan batok kay Nefi—Sanday Abraham, Moises, Zenos, Zenoc, Ezias, Isaias, Jeremias, Lehi, kag Nefi tanan nagsaksi nahanungod kay Cristo—Paagi sa bugna ginpahibalo ni Nefi ang pagpatay sang puno nga hukom. Mga 23–21 A.C.

1 Kag karon natabo ini nga sang masiling ni Nefi ining mga pulong, yari karon, may mga kalalakin-an nga mga hukom, nga mga katapo man sang likom nga guban ni Gadianton, kag naakig sila, kag nagsinggit sila batok sa iya, nga nagasiling sa katawhan: Ngaa indi ninyo pagdakpon ini nga tawo kag dalhon sia diri, agud nga mapamatbatan sia suno sa krimen nga iya ginhimo?

2 Ngaa gintan-aw ninyo ini nga tawo, kag ginapamatian sia nga nagapasipala batok sa sining katawhan kag batok sa aton layi?

3 Kay yari karon, si Nefi naghambal sa ila nahanungod sa pagkabalingag sang ila layi; huo, madamo nga mga butang ang ginhambal ni Nefi nga indi masulat; kag wala sia sing ginhambal nga batok sa mga kasuguan sang Dios.

4 Kag ang amo nga mga hukom naakig sa iya sanglit naghambal sia sing maathag sa ila nahanungod sa ila likom nga mga buluhaton sang kadudulman; wala’y sapayan sini, wala sila magpangahas sa pagpadapat sang ila kaugalingon nga mga kamot sa iya, kay nahadlok sila sa katawhan nga basi magsinggit sila batok sa ila.

5 Gani nagsinggit sila sa katawhan, nga nagasiling: Ngaa ginatugutan ninyo ini nga tawo sa pagpasipala batok sa aton? Kay yari karon ginapakalain niya ining tanan nga katawhan, bisan tubtob sa kalaglagan; huo, kag nga ining aton dalagko man nga mga dakbanwa pagakuhaon gikan sa aton, agud nga mangin wala na kita sing duog sa mga ini.

6 Kag karon nahibal-an naton nga indi ini mahimo, kay yari karon, gamhanan kita, kag ang aton mga dakbanwa dalagko, gani ang aton mga kaaway indi makaangkon sing gahum sa pagpangibabaw sa aton.

7 Kag natabo ini nga sa amo nga paagi ginsugyot nila ang katawhan sa pagkaakig batok kay Nefi, kag nagtuga sang pagsinumpakil sa tunga nila; kay may pila nga nagsinggit: Pabay-i ini nga tawo, kay isa sia ka maayo nga tawo, kag ang yadtong mga butang nga iya ginsiling pat-od gid nga matabo luwas nga kita magahinulsol;

8 Huo, yari karon, ang tanan nga mga paghukom magatupa sa aton nga iya ginsaksi sa aton; kay nahibal-an naton nga nagsaksi sia sing husto sa aton nahanungod sang aton mga kalautan. Kag yari karon madamo ang mga ini, kag nahibal-an man niya ang tanan nga mga butang nga magatupa sa aton subong nga nahibal-an niya ang aton mga kalautan;

9 Kag subong man, yari karon, kon wala sia nangin isa ka manalagna indi sia mahimo nga nakasaksi nahanungod sadtong mga butang.

10 Kag natabo ini nga yadtong mga tawo nga nagtinguha sa pagpatay kay Nefi napilitan tungod sang ila kahadlok, sa bagay nga wala sila magpadapat sang ila mga kamot sa iya; gani nagsugod sia liwat sa paghambal sa ila, nga nakita nga nakaangkon sia sing kahamuot sa mga mata sang pila, sa bagay nga ang nagkalabilin sa ila nagkalahadlok.

11 Gani napilitan sia sa paghambal sing dugang sa ila nga nagasiling: Yari karon, mga kauturan ko, wala bala kamo makabasa nga ang Dios naghatag sing gahum sa isa ka tawo, bisan kay Moises, sa paghampak sang mga tubig sang Pula nga Dagat, kag napihak ang mga ini diri kag didto, sa bagay nga ang mga Israelnon, nga amo ang aton mga katigulangan, nagtabok sa mamala nga duta, kag ang mga tubig nagtabon sa mga kasuldadohan sang mga Egiptohanon kag ginlamon sila?

12 Kag karon tan-awa, kon ang Dios naghatag sa sini nga tawo sing subong sina nga gahum, nian ngaa magsinuay kamo sa tunga ninyo, kag magsiling nga wala sia maghatag sa akon sing gahum nga paagi sa sini mahimo ko nga mahibal-an ang nahanungod sa mga paghukom nga magatupa sa inyo luwas nga kamo maghinulsol?

13 Apang, yari karon, indi lamang nga ginapanghiwala ninyo ang akon mga pulong, kundi nga ginapanghiwala man ninyo ang tanan nga mga pulong nga ginpanghambal sang aton mga katigulangan, kag subong man ang mga pulong nga ginhambal sini nga tawo, si Moises, nga nakaangkon sing subong kadako nga gahum nga ginhatag sa iya, huo, ang mga pulong nga iya ginhambal nahanungod sa pagkari sang Mesias.

14 Huo, wala bala sia magpamatuod nga ang Anak sang Dios magakari? Kag subong nga iya ginbayaw ang saway nga man-og sa kamingawan, sa amo man igabayaw sia nga magaabot.

15 Kag kon ano kadamo ang magatulok sa sinang man-og magakabuhi, sa amo man kon ano kadamo ang magatulok sa Anak sang Dios nga may pagtuo, nga may isa ka mahinulsulon nga espiritu, mahimo nga magkabuhi, bisan padulong sa sinang kabuhi nga wala’y katapusan.

16 Kag karon tan-awa, si Moises indi lamang nga nagsaksi nahanungod sining mga butang, kundi ang tanan man nga balaan nga mga manalagna, gikan sa iya mga inadlaw bisan tubtob sa mga inadlaw ni Abraham.

17 Kag subong man, yari karon, nakita ni Abraham ang iya pagkari, kag napuno sing kalipay kag nagkasadya.

18 Kag subong man, yari karon ginasiling ko sa inyo, nga si Abraham indi lamang nga nakahibalo sining mga butang, kundi nga may madamo antes sa mga inadlaw ni Abraham nga gintawag suno sa paagi sang Dios; ilabi na gid, bisan suno sa paagi sang iya Anak; kag ini agud nga mapakita sa katawhan, sa tuman kadamo nga linibo ka tuig antes sang iya pagkari, nga bisan ang pagtubos magaabot sa ila.

19 Kag karon luyag ko nga inyo mahibal-an, nga bisan halin sa mga inadlaw ni Abraham may madamo nga mga manalagna nga nagsaksi sining mga butang; ilabi na gid, yari karon, ang manalagna nga si Zenos maisog nga nagsaksi; nga tungod sini sia ginpatay.

20 Kag yari karon, si Zenoc man, kag subong man si Ezias, kag subong man si Isaias, kag si Jeremias, (si Jeremias nga amo man inang manalagna nga nagsaksi nahanungod sang kalaglagan sang Jerusalem) kag karon nahibal-an naton nga ang Jerusalem nalaglag suno sa mga pulong ni Jeremias. O nian ngaa indi magkari ang Anak sang Dios, suno sa iya panagna?

21 Kag karon magasuay bala kamo nga ang Jerusalem nalaglag? Magasiling bala kamo nga ang mga anak nga lalaki ni Sedequias wala pagpamatya, ang tanan luwas nga ini si Mulek? Kag subong man, wala bala ninyo makita nga ang kaliwat ni Sedequias kaupod naton, kag ginpanabog sila pa-gwa sa duta sang Jerusalem? Apang yari karon, indi lamang ini—

22 Ang aton amay nga si Lehi gintabog pa-gwa sa Jerusalem sanglit nagsaksi sia nahanungod sining mga butang. Si Nefi nagsaksi man nahanungod sining mga butang, kag ang halos tanan man sang aton mga katigulangan, bisan padalayday sa sini nga tion; huo, nagsaksi sila nahanungod sa pagkari ni Cristo, kag nagpaabot, kag nagkasadya sa iya adlaw nga magaabot.

23 Kag yari karon, sia ang Dios, kag upod sia sa ila, kag ginpakita niya ang iya kaugalingon sa ila, nga sila gintubos niya; kag ginhatagan nila sia sing himaya, tungod sinang magaabot.

24 Kag karon, sanglit nga nahibal-an ninyo ining mga butang kag indi makapanghiwala sang mga ini luwas nga kamo magabutig, gani sa sini nakasala kamo, kay ginsikway ninyo ining tanan nga mga butang, wala’y sapayan sang sapagkadamo nga mga ebidensya nga inyo nabaton; huo, bisan nga nabaton ninyo ang tanan nga mga butang, alangay nga mga butang sa langit, kag tanan nga mga butang nga yara sa duta, bilang isa ka saksi nga matuod ang mga ini.

25 Apang yari karon, ginsikway ninyo ang kamatuoran, kag nagribok batok sa inyo balaan nga Dios; kag bisan sa sini nga tion, sa tigaylo nga magtipon para sa inyo mga kaugalingon sing mga bahandi sa langit, nga sa diin wala sing magaut-ot, kag sa diin wala sing makakadto nga di-matinlo, nagatipon kamo para sa inyo mga kaugalingon sing kasingkal bilang pagpanghanda sa adlaw sang paghukom.

26 Huo, bisan sa sini nga tion nagahabal na kamo, tungod sang inyo mga pagpamatay kag sang inyo pagpanghilawas kag pagkamalaut, para sa kalaglagan nga dayon; kag subong man, luwas nga kamo magahinulsol magatupa ini sa inyo sa indi madugay.

27 Huo, tan-awa yari na ini karon bisan sa inyo mga ganhaan; huo, magsulod kamo sa hukom-lingkuranan, kag magpangusisa; kag yari karon, ang inyo hukom ginpatay, kag nagahagmak sia sa iya kaugalingon nga dugo; kag ginpatay sia sang iya utod, nga nagahangad nga magpungko sa hukom-lingkuranan.

28 Kag yari karon, alangay sila nga katapo sang inyo likom nga guban, nga ang ginhalinan amo si Gadianton kag ang isa nga malain nga nagahangad sa paglaglag sang mga kalag sang mga tawo.