Balaan nga mga Kasulatan
Eter 3


Kapitulo 3

Nakita sang utod ni Jared ang tudlo sang Ginuo samtang ginatandog Niya ang napulo’g anum ka mga bato—Ginpakita ni Cristo ang Iya espiritu nga lawas sa utod ni Jared—Yadtong mga may himpit nga ihibalo indi mapunggan sa pagsulod sa kumbong—Mga Manugpatpat ginpanigana sa pagdala sang kasulatan nga Jarednon sa kasanag.

1 Kag natabo ini nga ang utod ni Jared, (karon ang kadamuon sang mga sakayan-dagat nga ginhanda walo) nagkadto sa bukid, nga ila ginatawag nga bukid sang Selem, tungod sang iya sini tuman nga kataason, kag nagtunaw gikan sa isa ka bato sang napulo’g anum ka magagmay nga mga bato; kag maputi kag matin-aw ang mga ini, bisan subong sang masilang nga kristal; kag gindala niya ang mga ini sa iya mga kamot sa ibabaw sang bukid, kag nag-ampo liwat sa Ginuo, nga nagasiling:

2 O Ginuo, nagsiling ka nga pat-od gid kami nga malikupan sang mga baha. Karon tan-awa, O Ginuo, kag indi magkaakig sa imo alagad tungod sang iya kahuyangan sa imo atubang; kay nahibal-an namon nga ikaw balaan kag nagapuyo sa mga kalangitan, kag nga indi kami takos sa imo atubang; tungod sang pagkapukan ang amon mga kinaugali nangin dalayon nga malain; wala’y sapayan sini, O Ginuo, ginhatagan mo kami sing isa ka kasuguan nga kinahanglan gid kami nga magpanawag sa imo, agud gikan sa imo mahimo nga makabaton kami suno sa amon mga luyag.

3 Yari karon, O Ginuo, ginsilutan mo kami tungod sang amon kalautan, kag ginpanabog kami, kag sa sulod sining madamo nga mga tinuig nagpabilin kami sa kamingawan; wala’y sapayan sini, nangin maluluy-on ka sa amon. O Ginuo, tamda ako sa kaluoy, kag ipaiway ang imo kaakig gikan sa sining imo katawhan, kag indi pag-itugot nga magataliwan sila patabok sa sining nagabalingaso nga kadadalman sa kadudulman; kundi tan-awa ining mga butang nga akon gintunaw gikan sa bato.

4 Kag nahibal-an ko, O Ginuo, nga yara sa imo ang tanan nga gahum, kag makahimo sang kon ano man nga imo luyag para sa benepisyo sang tawo; gani tanduga ining mga bato, O Ginuo, sang imo tudlo, kag ihanda ang mga ini agud magabanaag ang mga ini sa kadudulman; kag magaiwag ang mga ini para sa amon sa sulod sang mga sakayan-dagat nga amon ginhanda, agud makaangkon kami sing iwag samtang magatabok kami sa dagat.

5 Yari karon, O Ginuo, mahimo mo ini. Nahibal-an namon nga makasarang ka sa pagpakita sang dako nga gahum, nga diutay kon tulukon sa panghangop sang mga tawo.

6 Kag natabo ini nga sang mahambal sang utod ni Jared ining mga pulong, yari karon, gin-untay sang Ginuo ang iya kamot kag gintandog ang mga bato sing isa-isa sang iya tudlo. Kag ang kumbong nakuha gikan sa mga mata sang utod ni Jared, kag nakita niya ang tudlo sang Ginuo; kag subong ini sang tudlo sang isa ka tawo, subong sang may unod kag dugo; kag ang utod ni Jared natumba sa atubang sang Ginuo, kay nagbatyag sia sing kahadlok.

7 Kag nakita sang Ginuo nga ang utod ni Jared natumba sa duta; kag ang Ginuo nagsiling sa iya: Bangon, ngaa natumba ka?

8 Kag nagsiling sia sa Ginuo: Nakita ko ang tudlo sang Ginuo, kag nahadlok ako nga basi silutan niya ako; kay wala ako makahibalo nga ang Ginuo may unod kag dugo.

9 Kag ang Ginuo nagsiling sa iya: Tungod sang imo pagtuo nakita mo nga magaangkon ako para sa akon kaugalingon sang unod kag dugo; kag wala pa gid nga mas-a sing tawo nga nakakari sa akon atubang nga may subong sina kadako nga pagtuo sang sa imo; kay kon indi amo sini wala kuntani nimo makita ang akon tudlo. Nakakita ka bala sang kapin pa sangsa sini?

10 Kag nagsabat sia: Wala; Ginuo, ipakita ang imo kaugalingon sa akon.

11 Kag ang Ginuo nagsiling sa iya: Magapati ka bala sa mga pulong nga akon igahambal?

12 Kag nagsabat sia: Huo, Ginuo, nahibal-an ko nga nagahambal ka sang kamatuoran, kay isa ikaw ka Dios sang kamatuoran, kag indi mahimo nga magbutig.

13 Kag sang makasiling sia sining mga pulong, yari karon, ginpakita sang Ginuo ang iya kaugalingon sa iya, kag nagsiling: Sanglit nahibal-an mo ining mga butang natubos ka na gikan sa pagkapukan; gani nadala ka pabalik sa akon nahamtangan; gani ginapakita ko ang akon kaugalingon sa imo.

14 Yari karon, ako amo sia nga ginhanda gikan pa sa sadsaran sang kalibutan sa pagtubos sang akon katawhan. Yari karon, ako si Jesucristo. Ako ang Amay kag ang Anak. Sa akon ang tanan nga tawo makaangkon sing kabuhi, kag inang wala’y katapusan, bisan sila nga magapati sa akon ngalan; kag sila mangin akon mga anak nga lalaki kag akon mga anak nga babayi.

15 Kag wala ko pa gid nga mas-a ginpakita ang akon kaugalingon sa tawo nga akon gintuga, kay wala pa gid nga mas-a ang tawo nagpati sa akon subong sang sa imo. Nakita mo bala nga gintuga ka suno sa akon kaugalingon nga dagway? Huo, bisan ang tanan nga mga tawo gintuga sa ginsuguran suno sa akon kaugalingon nga dagway.

16 Yari karon, ining lawas, nga imo karon ginatan-aw, amo ang lawas sang akon espiritu; kag ang tawo akon gintuga suno sa lawas sang akon espiritu; kag bisan subong nga ako nagapakita sa imo sa espiritu sa amo man magapakita ako sa akon katawhan sa unod.

17 Kag karon, subong nga ako, si Moroni, nagsiling nga indi ako makahimo sang isa ka bug-os nga kasaysayan sining mga butang nga nasulat, gani tama na sa akon ang magsiling nga si Jesus nagpakita sang iya kaugalingon sa sini nga tawo sa espiritu, bisan suno sa sari kag sa kaangay sang amo man nga lawas bisan subong sang pagpakita niya sang iya kaugalingon sa mga Nefinhon.

18 Kag nag-alagad sia sa iya bisan subong nga nag-alagad sia sa mga Nefinhon; kag ini tanan, agud mahibal-an sini nga tawo nga sia ang Dios, tungod sang madamo nga dalagko nga mga buluhaton nga ginpakita sang Ginuo sa iya.

19 Kag tungod sang ihibalo sini nga tawo indi na sia madumilian nga makakita sa sulod sang kumbong; kag nakita niya ang tudlo ni Jesus, nga, sang iya makita, natumba sia sa kahadlok; kay nahibal-an niya nga tudlo yadto sang Ginuo; kag wala na sia sing pagtuo, kay nahibal-an na niya, nga wala sing pagpangduhaduha.

20 Gani, nga nakaangkon sining himpit nga ihibalo nahanungod sa Dios, indi na sia madumilian gikan sa sulod sang kumbong; gani nakita niya si Jesus; kag nag-alagad sia sa iya.

21 Kag natabo ini nga ang Ginuo nagsiling sa utod ni Jared: Yari karon, indi mo pagtugutan ining mga butang nga imo nakita kag nabatian nga maglapnag sa kalibutan, tubtob nga mag-abot ang tion nga pagahimayaon ko ang akon ngalan sa unod; gani, tipigan mo ang mga butang nga imo nakita kag nabatian, kag indi ini pag-ipakita sa bisan sin-o nga tawo.

22 Kag yari karon, kon magakari ka sa akon, imo isulat ang mga ini kag pat-inan ang mga ini, agud wala sing isa nga makapatpat sang mga ini; kay isulat mo ang mga ini sa isa ka hinambalan agud indi mabasa ang mga ini.

23 Kag yari karon, ining duha ka mga bato ihatag ko sa imo, kag pat-inan mo man ang mga ini upod sa mga butang nga imo igasulat.

24 Kay yari karon, ang hinambalan nga imo igasulat akon gingumon; gani ipahanabo ko sa akon kaugalingon nga tion nga ining mga bato magapadako sining mga butang nga imo igasulat sa mga mata sang mga tawo.

25 Kag sang masiling sang Ginuo ining mga pulong, ginpakita niya sa utod ni Jared ang tanan nga mga pumoluyo sang duta nga nag-alagi, kag subong man ang tanan nga magaabot pa; kag wala niya pag-idumili ang mga ini gikan sa iya panulok, bisan tubtob sa mga ukbong sang duta.

26 Kay nagsiling sia sa iya sa nagliligad nga mga tinion, nga kon magapati sia sa iya nga mahimo niya nga mapakita sa iya ang tanan nga mga butang—igapakita ini sa iya; gani ang Ginuo indi makadumili sang bisan ano nga butang gikan sa iya, kay nahibal-an niya nga mahimo nga ipakita sa iya sang Ginuo ang tanan nga mga butang.

27 Kag ang Ginuo nagsiling sa iya: Isulat ining mga butang kag pat-ini ang mga ini; kag ipakita ko ang mga ini sa akon kaugalingon nga natalana nga tion sa mga anak sang tawo.

28 Kag natabo ini nga ginsugo sia sang Ginuo nga pat-inan niya ang duha ka mga bato nga iya nabaton, kag indi pag-ipakita ang mga ini, tubtob nga ipakita ang mga ini sang Ginuo sa mga anak sang tawo.