Balaan nga mga Kasulatan
Eter 11


Kapitulo 11

Mga inaway, mga pagbinangig, kag pagkamalaut nagpangibabaw sa kabuhi sang mga Jarednon—Mga manalagna nagtagna sang lubos nga kalaglagan sang mga Jarednon luwas nga sila magahinulsol—Ginsikway sang katawhan ang mga pulong sang mga manalagna.

1 Kag nag-abot man sa mga inadlaw ni Com ang madamo nga mga manalagna, kag nagpanagna sang kalaglagan sinang bantog nga katawhan luwas nga sila magahinulsol, kag magliso sa Ginuo, kag magsikway sang ila mga pagpamatay kag pagkamalaut.

2 Kag natabo ini nga ang mga manalagna ginsikway sang katawhan, kag nagpalalagyo sila padulong kay Com para sa pangamlig, kay ang katawhan nagtinguha sa pagpatay sa ila.

3 Kag nagpanagna sila kay Com sang madamo nga mga butang; kag ginpakamaayo sia sa tanan nga nabilin niya nga mga inadlaw.

4 Kag nagkabuhi sia tubtob sa isa ka malawig nga pangidaron, kag nangin amay ni Siblom; kag si Siblom naggahum sa tal-os niya. Kag ang utod ni Siblom nagribok batok sa iya, kag nagsugod nga may isa ka tuman kadako nga inaway sa bug-os nga kadutaan.

5 Kag natabo ini nga ang utod ni Siblom nagsugo nga ang tanan nga mga manalagna nga nagpanagna sang kalaglagan sang katawhan pagapamatbatan sang kamatayon;

6 Kag may dako nga kalalat-an sa bug-os nga kadutaan, kay nagsaksi sila nga isa ka dako nga pagkamalaut ang magaabot sa kadutaan, kag subong man sa katawhan, kag nga mangin may isa ka dako nga kalaglagan sa tunga nila, nga ang subong wala pa gid nga mas-a matabo sa kadaygan sang duta, kag ang ila mga tul-an mangin subong sang mga tinumpokan sang duta sa kadaygan sang kadutaan luwas nga sila magahinulsol sang ila pagkamalaut.

7 Kag wala sila mamati sa tingug sang Ginuo, tungod sang ila malaut nga mga kaisahan; gani, nagsugod nga may mga inaway kag mga pagsinumpakil sa bug-os nga kadutaan, kag subong man madamo nga mga tiggulutom kag mga pamiste, sa bagay nga may isa ka dako nga kalaglagan, isa nga wala pa gid nga mas-a mahibal-i sa kadaygan sang duta; kag ini tanan natabo sa mga inadlaw ni Siblom.

8 Kag ang katawhan nagsugod sa paghinulsol sang ila kalautan; kag sanglit ila ini ginhimo ang Ginuo naluoy sa ila.

9 Kag natabo ini nga si Siblom napatay, kag si Set gindala sa pagkabihag, kag nagpuyo sa pagkabihag sa bug-os niya nga mga inadlaw.

10 Kag natabo ini nga naangkon ni Acias nga iya anak, ang ginharian; kag naggahum sia sa katawhan sa bug-os niya nga mga inadlaw. Kag naghimo sia sang tanan nga sari sang kalautan sa iya mga inadlaw, nga paagi sa sini ginpahanabo niya ang tuman nga pagpaagay sang dugo; kag diutay lang ang iya mga inadlaw.

11 Kag naangkon ni Etem, nga isa ka kaliwat ni Acias, ang ginharian; kag ginhimo man niya inang malaut sa iya mga inadlaw.

12 Kag natabo ini nga sa mga inadlaw ni Etem may nag-abot nga madamo nga mga manalagna, kag nagpanagna liwat sa katawhan; huo, nagpanagna sila nga lubos sila nga pagalaglagon sang Ginuo gikan sa kadaygan sang duta luwas nga sila magahinulsol sang ila mga kalautan.

13 Kag natabo ini nga ginpatig-a sang katawhan ang ila mga tagipusuon, kag indi mamati sa ila mga pulong; kag ang mga manalagna nagpangalisud kag nagtaliwan gikan sa tunga sang katawhan.

14 Kag natabo ini nga ginpatuman ni Etem sa pagkamalaut ang paghukom sa bug-os niya nga mga inadlaw; kag nangin amay sia ni Moron. Kag natabo ini nga si Moron naggahum sa tal-os niya; kag ginhimo ni Moron inang malaut sa atubang sang Ginuo.

15 Kag natabo ini nga may nagtuhaw nga isa ka pagribok sa tunga sang katawhan, tungod sinang likom nga kaisahan nga gintukod sa pag-angkon sing kagamhanan kag manggad; kag may nagtuhaw nga isa ka gamhanan nga lalaki sa tunga nila sa kalautan, kag nakig-away kay Moron, nga sa diin ginlutos niya ang katunga sang ginharian; kag gindumalahan niya ang katunga sang ginharian sa sulod sang madamo nga mga tinuig.

16 Kag natabo ini nga ginlutos sia ni Moron, kag gin-angkon liwat ang ginharian.

17 Kag natabo ini nga may nagtuhaw nga isa pa ka gamhanan nga lalaki; kag isa sia ka kaliwat sang utod ni Jared.

18 Kag natabo ini nga ginlutos niya si Moron kag gin-angkon ang ginharian; gani, si Moron nagpuyo sa pagkabihag sa bug-os nga nabilin niya nga mga inadlaw; kag nangin amay sia ni Coriantor.

19 Kag natabo ini nga si Coriantor nagpuyo sa pagkabihag sa bug-os niya nga mga inadlaw.

20 Kag sa mga inadlaw ni Coriantor may nag-alabot man nga madamo nga mga manalagna, kag nagpanagna sang dalagko kag makahalangyag nga mga butang, kag nagwali sang paghinulsol sa katawhan, kag luwas nga sila magahinulsol ang Ginuong Dios magapatuman sang paghukom batok sa ila sa ila lubos nga kalaglagan;

21 Kag nga ang Ginuong Dios magapadala ukon magasugo sang isa pa ka katawhan sa pagpuyo sang kadutaan, paagi sa iya gahum, suno sa paagi nga sa sini gindala niya ang ila mga katigulangan.

22 Kag ginsikway nila ang tanan nga mga pulong sang mga manalagna, tungod sang ila likom nga katilingban kag malaut nga mga kangil-aran.

23 Kag natabo ini nga si Coriantor nangin amay ni Eter, kag namatay sia, nga nagpuyo sa pagkabihag sa bug-os niya nga mga inadlaw.