Balaan nga mga Kasulatan
Eter 1


Ang Libro ni Eter

Ang kasulatan sang mga Jarednon, nga ginkuha sa duha ka pulo kag apat ka mga lamina nga nasalapuan sang katawhan ni Limhi sa mga inadlaw ni Haring Mosias.

Kapitulo 1

Ginpalip-ot ni Moroni ang mga sinulatan ni Eter—Ang lista sang kaliwatan ni Eter ginpahamtang—Ang hinambalan sang mga Jarednon wala magumon sa Tore sang Babel—Ang Ginuo nagpanaad sa pagtuytoy sa ila sa isa ka hamili nga duta kag ginhimo sila nga isa ka dako nga pungsod.

1 Kag karon ako, si Moroni, nagapadayon sa paghatag sang isa ka kasaysayan nahanungod sadtong dumaan nga mga pumoluyo nga ginlaglag sang kamot sang Ginuo sa kadaygan sining puod sa aminhan.

2 Kag ginkuha ko ang akon kasaysayan gikan sa kaduhaan-kag-apat ka mga lamina nga nasalapuan sang katawhan ni Limhi, nga ginatawag nga Libro ni Eter.

3 Kag sanglit nagahunahuna ako nga ang una nga bahin sini nga kasulatan, nga nagahambal nahanungod sang pagtuga sang kalibutan, kag subong man kay Adan, kag sang isa ka kasaysayan gikan sa sina nga tion bisan tubtob sa dako nga tore, kag kon ano man nga mga butang ang nagkalatabo sa tunga sang mga anak sang tawo tubtob sa sina nga tion, yara sa tunga sang mga Judio—

4 Gani wala ko pag-isulat yadtong mga butang nga nagkalatabo gikan sa mga inadlaw ni Adan tubtob sa sina nga tion; apang yara ang mga ini sa mga lamina; kag kon sin-o man ang makakita sang mga ini, ang amo man makaangkon sing gahum nga makuha niya ang bug-os nga kasaysayan.

5 Apang yari karon, indi ko pag-ihatag ang bug-os nga kasaysayan, kundi isa ka bahin sang kasaysayan ang akon ihatag, gikan sa tore padalayday tubtob nga sila nalaglag.

6 Kag sa sini nga paagi ihatag ko ang kasaysayan. Sia nga nagsulat sini nga kasulatan amo si Eter, kag kaliwat sia ni Coriantor.

7 Si Coriantor anak ni Moron.

8 Kag si Moron anak ni Etem.

9 Kag si Etem anak ni Acias.

10 Kag si Acias anak ni Set.

11 Kag si Set anak ni Siblon.

12 Kag si Siblon anak ni Com.

13 Kag si Com anak ni Coriantum.

14 Kag si Coriantum anak ni Amnigadas.

15 Kag si Amnigadas anak ni Aaron.

16 Kag si Aaron kaliwat ni Het, nga anak ni Hiertom.

17 Kag si Hiertom anak ni Lib.

18 Kag si Lib anak ni Kis.

19 Kag si Kis anak ni Corom.

20 Kag si Corom anak ni Levi.

21 Kag si Levi anak ni Kim.

22 Kag si Kim anak ni Morianton.

23 Kag si Morianton kaliwat ni Riplakis.

24 Kag si Riplakis anak ni Sez.

25 Kag si Sez anak ni Het.

26 Kag si Het anak ni Com.

27 Kag si Com anak ni Coriantum.

28 Kag si Coriantum anak ni Emer.

29 Kag si Emer anak ni Omer.

30 Kag si Omer anak ni Shul.

31 Kag si Shul anak ni Kib.

32 Kag si Kib anak ni Orihas, nga anak ni Jared;

33 Nga ang amo nga Jared nagtaliwan upod ang iya utod nga lalaki kag ang ila mga panimalay, upod ang pila ka iban pa kag ang ila mga panimalay, gikan sa dako nga tore, sa tion nga gingumon sang Ginuo ang hinambalan sang katawhan, kag nagsumpa sa iya kasingkal nga ipaaplaag sila sa bug-os nga kadaygan sang duta; kag suno sa pulong sang Ginuo nag-alaplaag ang katawhan.

34 Kag ang utod ni Jared nga isa ka dako kag gamhanan nga lalaki, kag isa ka tawo nga labing pinasulabi sang Ginuo, si Jared nga iya utod, nagsiling sa iya: Mag-ampo ka sa Ginuo, nga indi niya kita paggumonon agud indi naton mahangpan ang aton mga pulong.

35 Kag natabo ini nga ang utod ni Jared nag-ampo sa Ginuo, kag ang Ginuo naluoy kay Jared; gani wala niya paggumona ang hinambalan ni Jared; kag si Jared kag ang iya utod wala paggumona.

36 Nian si Jared nagsiling sa iya utod: Mag-ampo ka liwat sa Ginuo, kag basi pa lang ipaiway niya ang iya kaakig gikan sa ila nga aton mga kaabyanan, agud indi niya paggumonon ang ila hinambalan.

37 Kag natabo ini nga ang utod ni Jared nag-ampo sa Ginuo, kag ang Ginuo naluoy sa ila mga kaabyanan kag sa ila man mga panimalay, sa bagay nga wala sila paggumona.

38 Kag natabo ini nga si Jared naghambal liwat sa iya utod, nga nagasiling: Lakat kag pamangkuta ang Ginuo kon tabugon niya kita pa-gwa sa kadutaan, kag kon tabugon niya kita pa-gwa sa kadutaan, magtuaw ka sa iya kon diin kita makadto. Kag sin-o ang nakahibalo nga basi pa lang dalhon kita sang Ginuo padulong sa kadutaan nga labing hamili sa tanan sa bug-os nga duta? Kag kon ugaling man, magmatutom kita sa Ginuo, agud nga mabaton naton ini bilang aton palanublion.

39 Kag natabo ini nga ang utod ni Jared nag-ampo sa Ginuo suno sa sinang ginbungat sang baba ni Jared.

40 Kag natabo ini nga ginpamatian sang Ginuo ang utod ni Jared, kag naluoy sa iya, kag nagsiling sa iya:

41 Lakat kag panipuna sing tingob ang imo mga panong, alangay nga lalaki kag babayi, sang tagsa ka sahi; kag subong man sang binhi sang duta sang tagsa ka sahi; kag ang imo mga panimalay; kag subong man si Jared nga imo utod kag ang iya panimalay; kag subong man ang imo mga kaabyanan kag ang ila mga panimalay, kag ang mga kaabyanan ni Jared kag ang ila mga panimalay.

42 Kag kon imo na nahimo ini maglakat ka sa unahan nila padulhog sa nalupyakan nga pa-aminhan. Kag didto sugataon ko ikaw, kag magalakat ako sa imo unahan padulong sa isa ka kadutaan nga labing hamili sa tanan nga mga kadutaan sang duta.

43 Kag didto pakamaayuhon ko ikaw kag ang imo kaliwat, kag magabangon para sa akon gikan sa imo kaliwat, kag gikan sa kaliwat sang imo utod, kag sila nga magaupod sa imo, sang isa ka dako nga pungsod. Kag didto wala na sing mangin mas gamhanan pa sangsa pungsod nga akon pagabangunon para sa akon gikan sa imo kaliwat, sa bug-os nga kadaygan sang duta. Kag amo ini ang akon pagahimuon sa imo sanglit sa sining malawig na nga panahon nag-ampo ka sa akon.