Balaan nga mga Kasulatan
Eter 5


Kapitulo 5

Tatlo ka mga saksi kag ang buluhaton mismo ang magatindog bilang isa ka panaksihon sang pagkamatuod sang Libro ni Mormon.

1 Kag karon ako, si Moroni, nagsulat sang mga pulong nga ginsugo sa akon, suno sa akon panumduman; kag nasugiran ko na kamo sang mga butang nga akon ginpat-inan; gani indi pagtanduga ang mga ini agud inyo malubad; kay ina nga butang ginadumilian sa inyo, luwas nga dugay-dugay mangin kaalam ini sa Dios.

2 Kag yari karon, mahimo nga may pribelihiyo kamo nga inyo mapakita ang mga lamina sa ila nga magaayuda sa pagpatuman sining buluhaton;

3 Kag sa tatlo igapakita ang mga ini paagi sa gahum sang Dios; gani mahibal-an nila sing pat-od nga ining mga butang matuod.

4 Kag sa baba sang tatlo ka mga saksi ining mga butang pagalig-unon; kag ang panaksihon sang tatlo, kag sini nga buluhaton, nga sa diin igapakita ang gahum sang Dios kag subong man ang iya pulong, nga nahanungod sini ang Amay, kag ang Anak, kag ang Balaan nga Espiritu nagapamatuod—kag ini tanan magatindog bilang isa ka panaksihon batok sa kalibutan sa katapusan nga adlaw.

5 Kag kon ugaling man nga sila magahinulsol kag magakari sa Amay sa ngalan ni Jesus, pagabatunon sila sa ginharian sang Dios.

6 Kag karon, kon wala ako sing pagbulut-an para sa sining mga butang, kamo ang maghukom; kay inyo mahibal-an nga may pagbulut-an ako kon inyo ako makita, kag magatindog kita sa atubang sang Dios sa katapusan nga adlaw. Amen.