Balaan nga mga Kasulatan
Eter 6


Kapitulo 6

Ang mga barkasa nga Jarednon ginpadpad sang mga hangin padulong sa duta nga ginpanaad—Gindayaw sang katawhan ang Ginuo tungod sang Iya kaayo—Si Orihas ginpili nga hari nila—Si Jared kag ang iya utod namatay.

1 Kag karon ako, si Moroni magapadayon sa pagsulat sang kasulatan ni Jared kag sang iya utod.

2 Kay natabo ini, pagkatapos nga mahanda sang Ginuo ang mga bato nga gindala sang utod ni Jared sa ibabaw sang bukid, ang utod ni Jared nagdulhog gikan sa bukid, kag ginpamutang ang mga bato sa sulod sang mga sakayan-dagat nga ginhanda, isa sa tagsa ka punta sini; kag yari karon, naghatag ang mga ini sing kasanag sa mga sakayan-dagat.

3 Kag sa amo nga paagi ginpahanabo sang Ginuo nga ang mga bato magabanaag sa kadudulman, sa paghatag sing kasanag sa mga lalaki, mga babayi, kag mga kabataan, agud indi sila magtabok sa dako nga mga tubig sa kadudulman.

4 Kag natabo ini nga sang mahanda nila ang tanan nga sari sang pagkaon, nga paagi sa sini mahimo sila nga mabuhi sa tubig, kag subong man pagkaon para sa ila mga panong kag mga manara, kag kon ano man nga sapat ukon hayop ukon pispis nga ila pagadalhon upod sa ila—kag natabo ini nga sang ila na nahimo ining tanan nga mga butang nagsulod sila sa ila mga sakayan-dagat ukon mga barkasa, kag nagtulak padulong sa dagat, nga ginatugyan ang ila mga kaugalingon sa Ginuo nga ila Dios.

5 Kag natabo ini nga ginpahanabo sang Ginuong Dios nga mangin may isa ka nagabalingaso nga hangin nga magahuyop sa kadaygan sang mga tubig, padulong sa duta nga ginpanaad; kag sa amo nga paagi gintulod sila sa ibabaw sang mga balod sang dagat sa unahan sang hangin.

6 Kag natabo ini nga sa madamo nga mga beses nalubong sila sa kaidadalman sang dagat, tungod sang daw-bukid nga mga balod nga naglambas sa ila, kag subong man sang dalagko kag makahalanguyos nga mga unos nga gintuga sang kamadlos sang hangin.

7 Kag natabo ini nga sang nalubong sila sa kadadalman wala sing tubig nga makahalit sa ila, ang ila mga sakayan-dagat nga pikit subong sang isa ka pinggan, kag subong man nga pikit ang mga ini subong sang arka ni Noe; gani sang malikupan sila sang madamo nga mga tubig nag-ampo sila sa Ginuo, kag gindala niya sila liwat sa ibabaw sang mga tubig.

8 Kag natabo ini nga ang hangin wala mag-untat sa paghuyop padulong sa duta nga ginapanaad samtang yara sila sa mga tubig; kag sa amo nga paagi ginpadpad sila sa unahan sang hangin.

9 Kag nag-inamba sila sang mga pagdayaw sa Ginuo; ilabi na gid, ang utod ni Jared nag-amba sang mga pagdayaw sa Ginuo, kag nagpasalamat sia kag nagdayaw sa Ginuo sa bug-os nga adlaw; kag sang mag-abot ang gab-i, wala sila mag-untat sa pagdayaw sa Ginuo.

10 Kag subong sang nasiling na ginpadpad sila; kag wala sing gadya sang dagat nga makawasak sa ila, ukon man balyena nga makahalit sa ila; kag dalayon sila nga may iwag, bisan sa ibabaw sang tubig ukon sa idalom sang tubig.

11 Kag subong sang nasiling na ginpadpad sila, tatlo ka gatos kag kap-atan kag apat ka adlaw sa tubig.

12 Kag nagdungka sila sa baybayon sang duta nga ginpanaad. Kag sang makatapak na sila sang ila mga tiil sa mga baybayon sang duta nga ginpanaad nagduko sila sang ila mga kaugalingon sa kadaygan sang kadutaan, kag nagpaubos sang ila mga kaugalingon sa atubang sang Ginuo, kag nagpaagay sang mga luha sang kalipay sa atubang sang Ginuo, tungod sang kadam-an sang iya mahinuklugon nga mga kaluoy sa ila.

13 Kag natabo ini nga naglakat sila sa kadaygan sang kadutaan, kag nagsugod sa pag-uma sang duta.

14 Kag si Jared may apat ka mga anak nga lalaki; kag sila ginatawag kanday Jacom, kag Gilga, kag Maha, kag Orihas.

15 Kag ang utod ni Jared nakaangkon man sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi.

16 Kag ang mga kaabyanan ni Jared kag ang iya utod may kadamuon nga mga kaduhaan kag duha ka mga tawo; kag nakaangkon man sila sing mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi antes sila nag-abot sa duta nga ginpanaad; kag gani nagsugod sila nga mangin madamo.

17 Kag gintudluan sila sa paglakat sing mapainubuson sa atubang sang Ginuo; kag gintudluan man sila gikan sa kahitaasan.

18 Kag natabo ini nga nagsugod sila sa paglinapta sa kadaygan sang kadutaan, kag sa pagmuad kag sa pag-uma sang duta; kag nagbakod sila sa kadutaan.

19 Kag ang utod ni Jared nagsugod nga magtigulang kag nakita nga pat-od gid nga sa indi madugay magapanaog na sia sa lulubngan; gani nagsiling sia kay Jared: Tipunon naton sing tingob ang aton katawhan agud nga maisip naton sila, agud mahibal-an naton gikan sa ila kon ano ang ila pangayuon gikan sa aton antes kita magpanaog sa aton mga lulubngan.

20 Kag gani ang katawhan ginpanipon sing tingob. Karon ang kadamuon sang mga anak nga lalaki kag sang mga anak nga babayi sang utod ni Jared kaduhaan kag duha ka mga tawo; kag ang kadamuon sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi ni Jared napulo’g duha, sia nga may apat ka mga anak nga lalaki.

21 Kag natabo ini nga gin-isip nila ang ila katawhan; kag pagkatapos nga maisip nila sila, ginpamangkot nila sila sang mga butang nga ila luyag nga ila pagahimuon antes sila magpanaog sa ila mga lulubngan.

22 Kag natabo ini nga ang katawhan nagpangayo sa ila nga maghaplas sila sang isa sang ila mga anak nga lalaki agud mangin hari nila.

23 Kag karon tan-awa, ginbangdan ini sang ila kasubo. Kag ang utod ni Jared nagsiling sa ila: Pat-od gid nga ini nga butang magaresulta sa pagkabihag.

24 Apang si Jared nagsiling sa iya utod: Tuguti sila nga makaangkon sila sang isa ka hari. Kag gani nagsiling sia sa ila: Magpili kamo gikan sa tunga sang amon nga anak nga lalaki sang isa ka hari, bisan kon sin-o ang inyo luyag.

25 Kag natabo ini nga nagpili sila bisan sang panganay sang utod ni Jared; kag ang iya ngalan amo si Pagag. Kag natabo ini nga nagbalibad sia kag indi maluyag nga mangin ila hari. Kag luyag sang katawhan nga piliton sia sang iya amay, apang indi ang iya amay; kag ginsugo niya sila nga indi nila dapat nga piliton ang isa ka tawo nga mangin ila hari.

26 Kag natabo ini nga ginpili nila ang tanan nga mga utod nga lalaki ni Pagag, kag indi sila.

27 Kag natabo ini nga indi man ang mga anak nga lalaki ni Jared, bisan tanan luwas nga ini ang isa; kag si Orihas ginhaplas nga mangin hari sang katawhan.

28 Kag nagsugod sia sa paggahum, kag ang katawhan nagsugod sa pag-uswag; kag nangin tuman sila kamanggaranon.

29 Kag natabo ini nga namatay si Jared, kag ang iya man utod.

30 Kag natabo ini nga si Orihas naglakat sing mapainubuson sa atubang sang Ginuo, kag nagdumdom kon ano kadalagko nga mga butang ang ginhimo sang Ginuo para sa iya amay, kag subong man gintudluan ang iya katawhan kon ano kadalagko nga mga butang ang ginhimo sang Ginuo para sa ila mga amay.