Balaan nga mga Kasulatan
Eter 8


Kapitulo 8

May pagsinuay kag pagsinumpakil nahanungod sa ginharian—Si Akis nagtukod sang isa ka may-sinumpaan nga likom nga kaisahan sa pagpatay sa hari—Ang likom nga mga kaisahan iya sang yawa kag nagaresulta sa kalaglagan sang mga nasyon—Ang moderno nga mga Gentil ginapaandaman batok sa likom nga kaisahan nga magahangad sa pagtipwa sang kahilwayan sang tanan nga mga kadutaan, mga nasyon, kag mga pungsod.

1 Kag natabo ini nga nangin amay sia ni Omer, kag si Omer ang naggahum sa tal-os niya. Kag si Omer nangin amay ni Jared; kag si Jared nangin amay sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi.

2 Kag si Jared nagribok batok sa iya amay, kag nagkadto kag nagpuyo sa duta sang Het. Kag natabo ini nga gin-utis niya ang madamo nga katawhan, tungod sang iya malalangon nga mga pulong, tubtob nga nabuyok niya ang katunga sang ginharian.

3 Kag sang mabuyok niya ang katunga sang ginharian nakig-away sia sa iya amay, kag gindala ang iya amay sa pagkabihag, kag ginpaalagad sia sa pagkabihag;

4 Kag karon, sa mga inadlaw sang pagginahum ni Omer yara sia sa pagkabihag sa katunga sang iya mga inadlaw. Kag natabo ini nga nangin amay sia sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi, nga sa tunga sang mga ini amo sanday Esrom kag Coriantumer;

5 Kag tuman sila kaakig tungod sang mga kahimuan ni Jared nga ila utod, sa bagay nga nagpanipon sila sang kasuldadohan kag nakig-away kay Jared. Kag natabo ini nga nakig-away sila sa iya sa gab-i.

6 Kag natabo ini nga sang mapamatay na nila ang kasuldadohan ni Jared naghana sila nga patyon man sia; kag nagpakitluoy sia sa ila nga indi nila sia pagpatyon, kag iampo niya ang ginharian sa iya amay. Kag natabo ini nga ginhatag nila sa iya ang iya kabuhi.

7 Kag karon si Jared nangin tuman kamasinulub-on tungod sang pagkadula sang iya ginharian, kay ginpahamtang niya ang iya tagipusuon sa ginharian kag sa himaya sang kalibutan.

8 Karon ang anak nga babayi ni Jared nga tuman kalisto, kag nga nakakita sang mga kasulub-on sang iya amay, naghunahuna sa pagpadihot sang isa ka plano nga paagi sa sini mahimo niya nga mapapanumbalik ang ginharian sa iya amay.

9 Karon ang anak nga babayi ni Jared tuman kaanyag. Kag natabo ini nga nakighambal sia sa iya amay, kag nagsiling sa iya: Ano bala ang kabangdanan nga ang akon amay may tuman kadako nga kasubo? Wala bala sia makabasa sang kasulatan nga gindala sang aton mga katigulangan patabok sa dako nga kadadalman? Yari karon, wala bala sing isa ka kasaysayan nahanungod sa ila sang dumaan nga panahon, nga sila paagi sa ila likom nga mga plano nag-angkon sang mga ginharian kag dako nga himaya?

10 Kag karon, gani, ipatawag sang akon amay si Akis, ang anak ni Kimnor; kag yari karon, maanyag ako, kag magasaot ako sa iya atubang, kag pahalipayon ko sia, agud handumon niya ako nga pangasaw-on; gani kon pangayuon niya sa imo nga ihatag mo ako sa iya agud pangasaw-on, nian magasiling ka: Ihatag ko sia kon dalhon mo sa akon ang ulo sang akon amay, ang hari.

11 Kag karon si Omer isa ka abyan ni Akis; gani, sang ginpatawag ni Jared si Akis, ang anak nga babayi ni Jared nagsaot sa iya atubang kag napahalipay niya sia, sa bagay nga ginpangayo niya sia nga pangasaw-on. Kag natabo ini nga nagsiling sia kay Jared: Ihatag sia sa akon agud pangasaw-on.

12 Kag si Jared nagsiling sa iya: Ihatag ko sia sa imo, kon dalhon mo sa akon ang ulo sang akon amay, ang hari.

13 Kag natabo ini nga ginpanipon ni Akis pasulod sa balay ni Jared ang tanan niya nga mga kahimataan, kag nagsiling sa ila: Magapanumpa bala kamo sa akon nga magmangin tampad kamo sa akon sa butang nga akon pangayuon sa inyo?

14 Kag natabo ini nga tanan sila nanumpa sa iya, ayon sa Dios sang langit, kag subong man ayon sa kalangitan, kag subong man ayon sa duta, kag ayon sa ila mga ulo, nga kon sin-o man ang magabag-o gikan sa pag-ayuda nga ginapangayo ni Akis madulaan sang iya ulo; kag kon sin-o man ang magabuyagyag sang kon ano nga butang nga ginpahibalo sa ila ni Akis, ang amo man madulaan sang iya kabuhi.

15 Kag natabo ini nga subong sang nasiling na nagkaisa sila upod kay Akis. Kag ginpapahayag sa ila ni Akis ang mga panumpa nga ginhatag nila sadtong dumaan nga panahon nga naghangad man sang gahum, nga ginpasa-pasa padalayday bisan gikan kay Cain, nga isa ka manugpatay-tawo gikan pa sa ginsuguran.

16 Kag ginhuptan ang mga ini paagi sa gahum sang yawa sa pagpahayag sining mga panumpa sa katawhan agud magapabilin sila sa kadudulman, sa pagbulig sinang mga nagahangad sang gahum sa pag-angkon sang kagamhanan, kag sa pagpamatay, kag sa pagpang-ati, kag sa pagbinutig, kag sa paghimo sang tanan nga sari sang pagkamalaut kag mga pagkamakihilawason.

17 Kag ang anak nga babayi ni Jared ang nagbutang sini sa iya tagipusuon sa pagpangusisa sining mga butang sang dumaan nga panahon; kag ginbutang ini ni Jared sa tagipusuon ni Akis; gani, ginpahayag ini ni Akis sa iya mga kahimataan kag mga kaabyanan, nga ginaganoy sila palayo paagi sa matahum nga mga panaad sa paghimo sang kon ano man nga butang nga iya luyag.

18 Kag natabo ini nga nagtukod sila sang isa ka likom nga kaisahan, bisan subong sa ila sang dumaan nga panahon; nga ang amo nga kaisahan labing makangilil-ad kag malaut sa nga tanan, sa panulok sang Dios;

19 Kay ang Ginuo wala nagahikot sa likom nga mga kaisahan, ukon indi man niya buot nga ang tawo magapaagay sang dugo, kundi nga sa tanan nga mga butang gindumilian ini, gikan pa sa pagsugod sang tawo.

20 Kag karon ako, si Moroni, wala nagasulat sang sari sang ila mga panumpa kag mga kaisahan, kay ginpahibalo na ini sa akon nga yara ang mga ini sa tunga sang tanan nga katawhan, kag yara ang mga ini sa tunga sang mga Lamanhon.

21 Kag ang mga ini ang gintunaan sang kalaglagan sining katawhan nga amo karon ang akon ginatumod, kag subong man sang kalaglagan sang katawhan ni Nefi.

22 Kag kon ano man nga pungsod ang magasakdag sinang likom nga mga kaisahan, sa pag-angkon sang gahum kag manggad, tubtob nga magalapnag ang mga ini sa bug-os nga pungsod, yari karon, malaglag sila; kay ang Ginuo indi magtugot nga ang dugo sang iya mga santos, nga ipaagay nila, dalayon nga magatuaw sa iya gikan sa duta sa pagtimalos sa ila kag wala’y sapayan sini wala niya sila pag-itimalos.

23 Gani, O kamong mga Gentil, isa ka kaalam sa Dios nga ining mga butang igapakita sa inyo, nga paagi sa sini mahimo kamo nga maghinulsol sang inyo mga sala, kag indi magtugot nga ining makamamatay nga mga kaisahan magapangibabaw sa inyo, nga gintukod sa pag-angkon sing gahum kag manggad—kag ang buluhaton, ilabi na gid, bisan ang buluhaton sang kalaglagan magatupa sa inyo, huo, bisan ang espada sang hustisya sang Wala’y Katapusan nga Dios magatupa sa inyo, sa inyo pagkatipwa kag kalaglagan kon inyo pagatugutan nga mangin amo ining mga butang.

24 Gani, ang Ginuo nagasugo sa inyo, kon inyo makita ining mga butang nga mag-abot sa tunga ninyo nga magabugtaw kamo sa isa ka igbalatyag sang inyo makakulugmat nga kahimtangan, tungod sining likom nga kaisahan nga mangin yara sa tunga ninyo; ukon kailo sa sini, tungod sang dugo nila nga nagkalamatay; kay magatuaw sila gikan sa yab-ok sa pagtimalos sa sini, kag subong man sa sadtong mga nagtukod sini.

25 Kay matabo ini nga yadtong mga magatukod sini magahangad sa pagtipwa sang kahilwayan sang tanan nga mga kadutaan, mga nasyon, kag mga pungsod; kag ipahanabo sini ang kalaglagan sang tanan nga katawhan, kay ini gintukod sang yawa, nga amo ang amay sang tanan nga mga kabutigan; bisan inang amo man nga butigon nga nagtiplang sang aton unang mga ginikanan, huo, bisan inang amo man nga butigon nga amo ang nagsugo sa tawo sa pagpatay gikan sa ginsuguran; nga nagpatig-a sang mga tagipusuon sang mga tawo sa bagay nga ginpamatay nila ang mga manalagna, kag ginpamato sila, kag ginpanabog sila pa-gwa gikan sa ginsuguran.

26 Gani, ako, si Moroni, ginsugo sa pagsulat sining mga butang agud ang kalainan mahimo nga madula na, kag nga ang tion mahimo nga mag-abot nga si Satanas mahimo nga indi na makaangkon sing gahum sa pagpangibabaw sa mga tagipusuon sang mga anak sang tawo, kundi nga mahimo sila nga malugpayan sa paghimo sang maayo sing dalayon, agud nga mahimo sila nga makaabot sa tuburan sang tanan nga pagkamatarong kag maluwas.