Balaan nga mga Kasulatan
Eter 13


Kapitulo 13

Si Eter naghambal nahanungod sa isa ka Bag-ong Jerusalem nga igapasad sa Amerika sang kaliwat ni Jose—Nagpanagna sia, gintabog, nagsulat sang maragtas nga Jarednon, kag gintagna ang kalaglagan sang mga Jarednon—Ang inaway nagsagsag sa bug-os nga kadutaan.

1 Kag karon ako, si Moroni, magapadayon sa pagtapos sang akon kasulatan nahanungod sang kalaglagan sang katawhan nga akon ginasulat.

2 Kay yari karon, ginsikway nila ang tanan nga mga pulong ni Eter; kay matuod gid nga ginsugiran niya sila sang tanan nga mga butang, gikan pa sa ginsuguran sang tawo; kag nga pagkatapos nga nagkulpa ang mga tubig gikan sa kadaygan sining kadutaan nangin isa ini ka hamili nga duta labaw sa tanan nga iban pa nga mga kadutaan, isa ka pinili nga duta sang Ginuo; gani luyag sang Ginuo nga ang tanan nga mga tawo magaalagad sa iya nga nagapuyo sa kadaygan sini;

3 Kag nga isa yadto ka duog sang Bag-ong Jerusalem, nga magakunsad gikan sa langit, kag ang balaan nga santuaryo sang Ginuo.

4 Yari karon, nakita ni Eter ang mga adlaw ni Cristo, kag naghambal sia nahanungod sang isa ka Bag-ong Jerusalem sa sini nga kadutaan.

5 Kag naghambal man sia nahanungod sa panimalay sang Israel, kag sang Jerusalem nga sa diin si Lehi magagikan—pagkatapos nga ini malaglag igapasad ini liwat, isa ka balaan nga dakbanwa para sa Ginuo; gani, indi mahimo nga mangin isa ini ka bag-ong Jerusalem kay iya pa ini sang dumaan nga panahon; apang igapasad ini liwat, kag mangin isa ka balaan nga dakbanwa sang Ginuo; kag igapasad ini para sa panimalay sang Israel—

6 Kag nga isa ka Bag-ong Jerusalem ang igapasad sa sini nga kadutaan, para sa salin sang kaliwat ni Jose, nga para sa amo nga mga butang nangin may isa ka sulundan.

7 Kay subong nga gindala ni Jose ang iya amay padulhog sa duta sang Egipto, sa amo man namatay sia didto; gani, ang Ginuo nagdala sang isa ka salin sang kaliwat ni Jose pa-gwa sa duta sang Jerusalem, agud mahimo sia nga mangin maluluy-on sa kaliwat ni Jose agud indi sila magkalamatay, subong nga nangin maluluy-on sia sa amay ni Jose agud indi sia mamatay.

8 Gani, ang salin sang panimalay ni Jose igapasad sa sini nga kadutaan; kag mangin isa ini ka duta nga ila palanublion; kag magapasad sila sang isa ka balaan nga dakbanwa para sa Ginuo, subong sang Jerusalem sang dumaan nga panahon; kag indi na sila masimbugan pa tubtob nga mag-abot ang katapusan kon san-o ang duta magataliwan.

9 Kag mangin may isa ka bag-ong langit kag isa ka bag-ong duta; kag mangin subong sila sang dumaan nga panahon luwas nga ang dumaan magataliwan, kag ang tanan nga mga butang mangin bag-o.

10 Kag nian magaabot ang isa ka Bag-ong Jerusalem; kag bulahan sila nga nagapuyo sa sini, kay amo sila yadtong maputi ang mga panapton paagi sa dugo sang Cordero; kag amo sila yadtong mga naisip sa tunga sang salin sang kaliwat ni Jose, nga iya sang panimalay sang Israel.

11 Kag nian magaabot man ang Jerusalem sang dumaan nga panahon; kag ang mga pumoluyo sini, bulahan sila, kay nahugasan sila sa dugo sang Cordero; kag amo sila yadtong mga nag-alaplaag kag ginpanipon gikan sa apat ka mga pamusod sang duta, kag gikan sa puod sa aminhan, kag mga umalambit sang pagtuman sang kasugtanan nga ginhimo sang Dios upod sa ila amay nga si Abraham.

12 Kag kon mag-abot ining mga butang, igapahanabo ang balaan nga kasulatan nga nagasiling, yara sila nga mga nauna, nga mangin ulihi; kag yara sila nga naulihi, nga mangin una.

13 Kag naghana ako sa pagsulat sing dugang, apang ginadumilian ako; apang dalagko kag makahalangyag ang mga panagna ni Eter; apang ginkabig nila sia nga wala sing pulos, kag gintabog sia; kag gintago niya ang iya kaugalingon sa guab sang isa ka bato sa adlaw, kag sa gab-i nagagwa sia sa paglantaw sang mga butang nga magakalatabo sa katawhan.

14 Kag samtang nagapuyo sia sa guab sang isa ka bato ginhimo niya ang nabilin sining kasulatan, nga nagalantaw sang mga kalaglagan nga nagakalatabo sa katawhan, sa gab-i.

15 Kag natabo ini nga sa sina man nga tuig nga sa diin gintabog sia gikan sa tunga sang katawhan nagsugod nga may isa ka dako nga inaway sa tunga sang katawhan, kay may madamo nga nagtuluhaw, nga gung-an nga mga lalaki, kag naghangad sa pagpatay kay Coriantumer paagi sa ila likom nga mga plano sang pagkamalaut, nga nahinambitan na.

16 Kag karon si Coriantumer, nga nakatuon, mismo, sang tanan nga mga padugi sang inaway kag tanan nga pagkamalalangon sang kalibutan, gani nakig-away sia batok sa ila nga naghangad sa paglaglag sa iya.

17 Apang wala sia maghinulsol, ukon man ang iya maanyag nga mga anak nga lalaki ukon mga anak nga babayi; ukon man ang maanyag nga mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi ni Cohor; ukon man ang maanyag nga mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi ni Corihor; kag sa malip-ot nga pulong, wala sing sin-o man sa mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi sa kadaygan sang bug-os nga duta nga naghinulsol sang ila mga sala.

18 Gani, natabo ini nga sa una nga tuig nga si Eter nagpuyo sa guab sang isa ka bato, may madamo nga katawhan nga nagkalamatay paagi sa espada sadtong likom nga mga kaisahan, nga nagapakig-away batok kay Coriantumer agud maangkon nila ang ginharian.

19 Kag natabo ini nga ang mga anak nga lalaki ni Coriantumer nakig-away sing tuman kag nagpaagay sang madamo nga dugo.

20 Kag sa ika-duha nga tuig ang pulong sang Ginuo nag-abot kay Eter, nga dapat sia magkadto kag magpanagna kay Coriantumer nga, kon sia magahinulsol, kag ang tanan niya nga panimalay, ihatag sa iya sang Ginuo ang iya ginharian kag luwason ang katawhan—

21 Kay kon indi pagalaglagon sila, kag ang tanan niya nga panimalay luwas nga ini ang iya kaugalingon. Kag magakabuhi lamang sia sa pagtan-aw sang pagtuman sang mga panagna nga ginhambal nahanungod sang isa pa ka katawhan nga magabaton sang kadutaan bilang ila palanublion; kag si Coriantumer magabaton sang isa ka paglubong paagi sa ila; kag ang tagsa ka kalag malaglag luwas nga ini si Coriantumer.

22 Kag natabo ini nga si Coriantumer wala maghinulsol, ukon man ang iya panimalay, ukon man ang katawhan; kag ang mga inaway wala mag-untat; kag ginhangad nila nga patyon si Eter, apang nalagyo sia gikan sa ila atubang kag nagpanago liwat sa guab sang bato.

23 Kag natabo ini nga may nagtuhaw nga isa ka Shared, kag sia man nakig-away batok kay Coriantumer; kag ginlutos niya sia, sa bagay nga sa ikatlo nga tuig gindala niya sia sa pagkabihag.

24 Kag ang mga anak nga lalaki ni Coriantumer, sa ikap-at nga tuig, naglutos kay Shared, kag gin-angkon liwat ang ginharian para sa ila amay.

25 Karon nagsugod nga may isa ka inaway sa bug-os nga kadaygan sang kadutaan, ang tagsa ka tawo upod sa iya guban nga nagapakig-away para sa sinang iya naluyagan.

26 Kag may mga tulisan, kag sa malip-ot nga pulong, tanan nga sari sang pagkamalaut sa bug-os nga kadaygan sang kadutaan.

27 Kag natabo ini nga si Coriantumer tuman nga naakig kay Shared, kag nagsulong sia batok sa iya upod sa iya mga kasuldadohan sa pagpakig-away; kag nagtabuay sila sa dako nga kaakig, kag nagtabuay sila sa nalupyakan sang Gilgal; kag ang inaway nangin tuman kasandukot.

28 Kag natabo ini nga si Shared nakig-away batok sa iya sa sulod sang tatlo ka adlaw. Kag natabo ini nga ginlutos sia ni Coriantumer, kag ginlagas sia tubtob nga nakaabot sia sa mga kapatagan sang Heslon.

29 Kag natabo ini nga si Shared nakig-away liwat sa iya sa mga kapatagan; kag yari karon, ginlutos niya si Coriantumer, kag gintabog sia pabalik liwat sa nalupyakan sang Gilgal.

30 Kag si Coriantumer nakig-away liwat kay Shared sa nalupyakan sang Gilgal, nga sa diin ginlutos niya si Shared kag ginpatay sia.

31 Kag si Coriantumer napilasan ni Shared sa iya paa, sa bagay nga wala sia magkadto liwat sa inaway sa sulod sang duha ka tuig, nga sa amo nga panahon ang tanan nga katawhan sa kadaygan sang kadutaan nagapaagay sang dugo, kag wala sing isa nga makapugong sa ila.