Balaan nga mga Kasulatan
Eter 15


Kapitulo 15

Minilyon sang mga Jarednon ang nagkalamatay sa inaway—Gintipon nanday Siz kag Coriantumer ang tanan nga katawhan para sa mamalatyon nga kombate—Ang Espiritu sang Ginuo nag-untat sa pag-impluwensya sa ila—Ang Jarednon nga nasyon lubos nga nalaglag—Si Coriantumer lamang ang nabilin.

1 Kag natabo ini, sang mag-ayo si Coriantumer gikan sa iya mga pilas, nagsugod nga nadumduman niya ang mga pulong nga ginhambal sa iya ni Eter.

2 Nakita niya nga may nagkalamatay paagi sa espada nga halos duha na ka milyon sang iya katawhan, kag nagsugod sia sa pagpangasubo sa iya tagipusuon; huo, may nagkalamatay nga duha ka milyon sang kusganan nga mga kalalakin-an, kag subong man sang ila mga asawa kag mga anak.

3 Nagsugod sia sa paghinulsol sang malain nga iya nahimo; nagsugod nga nadumduman niya ang mga pulong nga ginhambal sang baba sang tanan nga mga manalagna, kag nakita niya ang mga ini nga natuman ang mga ini tubtob sa amo nga kalawigon, ang tagsa ka tinipik; kag ang iya kalag nagkalisud kag nagdumili nga malipay.

4 Kag natabo ini nga nagsulat sia sang isa ka sulat kay Siz, nga nagapangabay sa iya nga kaluoyan niya ang katawhan, kag iampo niya ang ginharian tungod sang mga kabuhi sang katawhan.

5 Kag natabo ini nga sang mabaton ni Siz ang iya sulat nagsulat sia sang isa ka sulat kay Coriantumer, nga kon iampo niya ang iya kaugalingon, agud mapatay niya sia sa iya kaugalingon nga espada, nga kaluoyan niya ang mga kabuhi sang katawhan.

6 Kag natabo ini nga ang katawhan wala maghinulsol sang ila kalautan; kag ang katawhan ni Coriantumer nasugyot sa pagkaakig batok sa katawhan ni Siz; kag ang katawhan ni Siz nasugyot sa pagkaakig batok sa katawhan ni Coriantumer; gani, ang katawhan ni Siz nakig-away sa katawhan ni Coriantumer.

7 Kag sang makita ni Coriantumer nga nagahana na sia nga mapukan nalagyo sia liwat sa atubang sang katawhan ni Siz.

8 Kag natabo ini nga nakaabot sia sa mga tubig sang Ripliancum, nga, kon sayuron, dako, ukon labaw sa tanan; gani, sang makaabot sila sa sining mga tubig nagpatindog sila sang ila mga tolda; kag si Siz man nagpatindog sang iya mga tolda malapit sa ila; kag gani pagkaaga nagtabuay sila sa inaway.

9 Kag natabo ini nga nag-away sila sang isa ka tuman kasandukot nga inaway, nga sa diin si Coriantumer napilasan liwat, kag napunaw sia tungod sang pagkadula sang dugo.

10 Kag natabo ini nga ang mga kasuldadohan ni Coriantumer nagdutdot sa mga kasuldadohan ni Siz sa bagay nga nalutos nila sila, sa bagay nga nahimo nila nga magpalalagyo sila sa ila atubang; kag nagpalalagyo sila pa-bagatnan, kag nagpatindog sang ila mga tolda sa isa ka duog nga ginatawag nga Ogat.

11 Kag natabo ini nga ang kasuldadohan ni Coriantumer nagpatindog sang ila mga tolda sa tupad sang bungyod sang Rama; kag amo man ini ang bungyod nga sa diin gintago sang akon amay nga si Mormon ang mga kasulatan para sa Ginuo, nga mga sagrado.

12 Kag natabo ini nga gintipon nila sing tingob ang tanan nga katawhan sa bug-os nga kadaygan sang kadutaan, nga wala magkalamatay, luwas nga ini si Eter.

13 Kag natabo ini nga gintan-aw ni Eter ang tanan nga mga ginahimo sang katawhan; kag natan-aw niya nga ang katawhan nga para kay Coriantumer nagtililipon sing tingob sa kasuldadohan ni Coriantumer; kag ang katawhan nga para kay Siz nagtililipon sing tingob sa kasuldadohan ni Siz.

14 Gani, sa sulod sang apat ka tuig ginpanipon nila sing tingob ang katawhan, agud makuha nila ang tanan nga yara sa kadaygan sang kadutaan, kag agud makabaton sila sang tanan nga kusog nga mahimo nga ila mabaton.

15 Kag natabo ini nga sang mapanipon na sila tanan sing tingob, ang tagsa-tagsa sa kasuldadohan nga iya luyag, upod ang ila mga asawa kag ang ila mga anak—alangay nga mga kalalakin-an, mga kababayin-an kag mga kabataan nga napanangkapan sing mga hinganiban sa inaway, nga may mga taming, kag mga limbutong, kag mga panaming sa ulo, kag nga napanaptan suno sa paagi sang inaway—nagbaktas sila ang isa batok sa isa sa inaway; kag nag-away sila sa bug-os sina nga adlaw, kag wala magdag-anay.

16 Kag natabo ini nga sang mag-abot ang gab-i kinapoy sila, kag nagpahuway sa ila mga kampo; kag pagkatapos nga nagpahuway sila sa ila mga kampo nagpautwas sila sang pagwinangal kag panalambiton sa pagkadula tungod sang nagkalamatay sa ila katawhan; kag sapagkamakahalanuklog sang ila mga paghinibi, sang ila mga pagwinangal kag mga panalambiton, sa bagay nga gintublag nila sing tuman ang kapalibutan.

17 Kag natabo ini nga pagkaaga nagtabuay sila liwat sa inaway, kag dako kag makakulugmat yadtong adlaw; wala’y sapayan sini, wala sila magdag-anay, kag sang mag-abot liwat ang gab-i gintublag nila ang kapalibutan sa ila mga paghinibi, kag sang ila mga pagwinangal, kag sang ila mga paghalayaon, sa pagkadula tungod sang nagkalamatay sa ila katawhan.

18 Kag natabo ini nga si Coriantumer nagsulat liwat sang isa ka sulat kay Siz, nga nagapangabay nga indi na sia liwat magkari sa inaway, kundi nga kuhaon na lang niya ang ginharian, kag kaluoyan ang mga kabuhi sang katawhan.

19 Apang yari karon, ang Espiritu sang Ginuo nag-untat na sa pag-impluwensya sa ila, kag si Satanas may bug-os nga gahum sa pagpangibabaw sa mga tagipusuon sang katawhan; kay nagpadaug sila sa katig-a sang ila mga tagipusuon, kag sa pagkabulag sang ila mga kaisipan agud sila malaglag; gani nagtabuay sila liwat sa inaway.

20 Kag natabo ini nga nag-away sila sa bug-os sina nga adlaw, kag sang mag-abot ang gab-i nagtulog sila sa ila mga espada.

21 Kag pagkaaga nag-away sila bisan tubtob pag-abot sang gab-i.

22 Kag sang mag-abot ang gab-i nagkalahubog sila sa kaakig, bisan subong sang isa ka tawo nga nahubog sang alak; kag nagtulog sila liwat sa ila mga espada.

23 Kag pagkaaga nag-away sila liwat; kag sang mag-abot ang gab-i nagkalapukan sila tanan paagi sa espada luwas nga ini ang kalim-an kag duha sang katawhan ni Coriantumer, kag kan-uman kag siyam sang katawhan ni Siz.

24 Kag natabo ini nga nagtulog sila sa ila mga espada sa sina nga gab-i, kag pagkaaga nag-away sila liwat, kag nagsumpong sila sa ila kusog paagi sa ila mga espada kag sa ila mga taming, sa bug-os sina nga adlaw.

25 Kag sang mag-abot ang gab-i may mga katluan kag duha sang katawhan ni Siz, kag kaduhaan kag pito sang katawhan ni Coriantumer.

26 Kag natabo ini nga nagkaon sila kag nagtulog, kag naghanda para sa kamatayon pagkaaga. Kag dalagko sila kag kusganan nga mga lalaki suno sa kusog sang tawo.

27 Kag natabo ini nga nag-away sila sa sulod sang tatlo ka takna, kag nagkalapunaw sila tungod sang pagkadula sang dugo.

28 Kag natabo ini nga sang makabaton sing igo nga kusog ang mga tawo ni Coriantumer agud sila makalakat, naghana sila sa pagpalagyo para sa ila mga kabuhi; apang yari karon, nagtindog si Siz, kag subong man ang iya mga tawo, kag nanumpa sia sa iya kasingkal nga patyon niya si Coriantumer ukon mamatay sia paagi sa espada.

29 Gani, ginlagas niya sila, kag pagkaaga nalambot niya sila; kag nag-away sila liwat paagi sa espada. Kag natabo ini nga sang magkalapukan na sila tanan paagi sa espada, luwas nga ini sanday Coriantumer kag Siz, yari karon si Siz napunaw tungod sang pagkadula sang dugo.

30 Kag natabo ini nga sang makasandig si Coriantumer sa iya espada, nga nakapahuway na sia diutay, ginlabo niya ang ulo ni Siz.

31 Kag natabo ini, pagkatapos niya nga malabo ang ulo ni Siz, nga si Siz nagbangon paagi sa iya mga kamot kag natumba; kag pagkatapos nga nagpilit sia nga makaginhawa, namatay sia.

32 Kag natabo ini nga si Coriantumer natumba sa duta, kag nangin daw wala na sia sing kabuhi.

33 Kag ang Ginuo naghambal kay Eter, kag nagsiling sa iya: Lakat. Kag naglakat sia, kag nakita nga ang mga pulong sang Ginuo natuman na tanan; kag gintapos niya ang iya kasulatan; (kag ang ika-isa ka gatos nga bahin wala ko masulat) kag gintago niya ang mga ini sa isa ka paagi nga nasapwan ini sang katawhan ni Limhi.

34 Karon ang katapusan nga mga pulong nga ginsulat ni Eter amo ini: Kon but-on sang Ginuo nga ako magbag-o sing dagway, ukon nga pagabatason ko ang kabubut-on sang Ginuo sa unod, wala ini sing kabilinggan, kon ugaling man nga maluwas ako sa ginharian sang Dios. Amen.