Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 20
nauna susunod

Bahagi 20

Paghahayag hinggil sa samahan at pamahalaan ng Simbahan, ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, Abril 1830 (History of the Church, 1:64–70). Nauna sa kanyang tala sa paghahayag na ito ay isinulat ng Propeta, “Aming natanggap mula sa Kanya [Jesucristo] ang sumusunod, sa pamamagitan ng diwa ng propesiya at paghahayag; na hindi lamang nagbigay sa amin ng maraming kaalaman, kundi sinabi rin sa amin ang tiyak na araw kung kailan, alinsunod sa Kanyang kalooban at kautusan, nararapat naming itatag muli ang Kanyang Simbahan dito sa ibabaw ng mundo” (History of the Church, 1:64).

1–16, Ang Aklat ni Mormon ay nagpapatunay ng kabanalan ng gawain sa huling araw; 17–28, Ang mga doktrina ng paglikha, pagkahulog, pagbabayad-sala, at pagbibinyag ay pinagtibay; 29–37, Mga batas na namamahala sa pagsisisi, pagbibigay-katarungan, pagpapabanal, at pagbibinyag ay ibinigay; 38–67, Mga tungkulin ng mga elder, saserdote, guro, at diyakono ay maikling isinalarawan; 68–74, Mga tungkulin ng mga kasapi, pagbabasbas sa mga bata, at pamamaraan ng pagbibinyag ay ipinahayag; 75–84, Ang mga panalangin sa sakramento at mga patakarang namamahala sa pagkakasapi sa Simbahan ay ibinigay.

1 Ang apagsikat ng bSimbahan ni Cristo sa mga huling araw na ito, na isanlibo walong daan at tatlumpung taon mula noong pumarito ang ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, at ito ay cbinuo nang wasto at itinatag sang-ayon sa mga batas ng ating bansa, sa pamamagitan ng kalooban at mga kautusan ng Diyos, sa ikaapat na buwan, at sa ikaanim na araw ng buwang tinatawag na Abril—

2 Na kung aling mga kautusan ay ibinigay kay Joseph Smith, Jun., na atinawag ng Diyos, at inordenang bapostol ni Jesucristo, na maging unang celder ng simbahang ito;

3 At kay Oliver Cowdery, na tinawag din ng Diyos, na isang apostol ni Jesucristo, na maging pangalawang elder ng simbahang ito, at inordenan ng kanyang kamay;

4 At ito ay alinsunod sa biyaya ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, sumasakanya ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.

5 Pagkatapos na tunay na maipahayag sa unang elder na ito na siya ay nakatanggap ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan, siya ay anasangkot muli sa mga walang kabuluhang bagay ng daigdig;

6 Subalit pagkatapos magsisi, at taos-pusong magpakumbaba ng kanyang sarili, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Diyos ay naglingkod sa kanya sa pamamagitan ng isang banal na aanghel, na ang bkaanyuan ay katulad ng isang kidlat, at ang kasuotan ay malinis at maputi kaysa sa lahat ng iba pang kaputian;

7 At nagbigay sa kanya ng mga kautusan na pumukaw sa kanya;

8 At nagbigay sa kanya ng kapangyarihan mula sa kaitaasan, sa pamamagitan ng mga apamamaraan na inihanda noong una, upang maisalin ang Aklat ni Mormon;

9 Na naglalaman ng mga tala ng mga taong nahulog, at ng akabuuan ng bebanghelyo ni Jesucristo sa mga Gentil at gayon din sa mga Judio;

10 Na ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon, at pinagtibay sa aiba sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, at bipinahayag sa sanlibutan sa pamamagitan nila—

11 Pinatutunayan sa sanlibutan na ang mga banal na kasulatan ay atotoo, at ang Diyos ay bhumihikayat ng mga tao at tinatawag sila para sa kanyang cbanal na gawain sa panahon at salinlahing ito, maging sa mga sinaunang salinlahi;

12 Sa ganitong pamamaraan kanyang pinatutunayang siya arin ang Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanman. Amen.

13 Samakatwid, sa pagkakaroon ng mga dakilang saksi, sa pamamagitan nila ang sanlibutan ay hahatulan, maging kasindami ng makararating sa kaalaman ng gawaing ito pagkaraan nito.

14 At yaong mga tatanggap nito nang may pananampalataya, at gumagawa ng akabutihan, ay makatatanggap ng bputong ng buhay na walang hanggan;

15 Subalit yaong mga magpapatigas ng kanilang mga puso sa akawalan ng pananampalataya, at tatanggihan ito, ito ay babaling sa kanilang sariling kaparusahan—

16 Sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito; at kami, ang mga elder ng simbahan, ang nakarinig at nagpatotoo sa mga salita ng maluwalhating Kamahalan sa kaitaasan, sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman at walang katapusan. Amen.

17 Sa pamamagitan ng mga bagay na ito analalaman natin na may bDiyos sa langit, na walang katapusan at walang hanggan, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan ang siya ring hindi nagbabagong Diyos, ang tagapaglikha ng langit at lupa, at ng lahat ng bagay na naroroon sa mga yaon;

18 At kanyang anilikha ang tao, lalaki at babae, ayon sa kanyang sariling blarawan at sa kanyang sariling wangis, nilikha niya sila;

19 At nagbigay sa kanila ng mga kautusan na sila ay nararapat na amagmahal at bmaglingkod sa kanya, ang tanging buhay at tunay na Diyos, at na siya lamang ang tangi nilang nararapat na csambahin.

20 Subalit sa pamamagitan ng paglabag ng mga banal na batas na ito ang tao ay naging amakamundo at bmaladiyablo, at naging mga taong cnahulog.

21 Dahil dito, ibinigay ng Pinakamakapangyarihang Diyos ang kanyang aBugtong na Anak, tulad ng natatala sa mga banal na kasulatan na ibinigay tungkol sa kanya.

22 Siya ay nagdanas ng mga atukso subalit hindi siya nagpadaig sa mga ito.

23 Siya ay aipinako sa krus, namatay, at muling bbumangon sa ikatlong araw;

24 At aumakyat sa langit, upang umupo sa kanang kamay ng bAma, upang maghari nang may dakilang kapangyarihan alinsunod sa kalooban ng Ama;

25 Na kasindami ng amaniniwala at magpapabinyag sa kanyang banal na pangalan, at bmagtitiis nang may pananampalataya hanggang wakas, ay maliligtas—

26 Hindi lamang yaong mga naniwala pagkatapos niyang pumarito sa akalagitnaan ng panahon, sa laman, kundi lahat ng yaong mula pa sa simula, maging kasindami noong bago pa siya pumarito, na naniwala sa mga salita ng mga bbanal na propeta, na nangusap habang sila ay pinupukaw ng ckaloob na Espiritu Santo, na tunay na dnagpatotoo sa kanya sa lahat ng bagay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan,

27 At maging yaong mga susunod pa, na maniniwala sa mga akaloob at tawag ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na bnagpapatotoo sa Ama at sa Anak;

28 Na ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay aisang Diyos, walang katapusan at walang hanggan, walang wakas. Amen.

29 At aming nalalaman na lahat ng tao ay kinakailangang amagsisi at maniwala sa pangalan ni Jesucristo, at sambahin ang Ama sa kanyang pangalan, at magtiis nang may bpananampalataya sa kanyang pangalan hanggang wakas, o hindi sila cmaliligtas sa kaharian ng Diyos.

30 At aming nalalaman na ang pagbibigay ng akatwiran sa pamamagitan ng bbiyaya ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo ay makatarungan at totoo;

31 At amin ding nalalaman, na ang apagpapabanal sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo ay makatarungan at totoo, sa lahat ng yaong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos nang buo nilang bkakayahan, pag-iisip, at lakas.

32 Subalit ang tao ay maaaring amahulog mula sa biyaya at malayo sa buhay na Diyos;

33 Samakatwid mag-ingat ang simbahan at manalangin tuwina, upang huwag silang mahulog sa atukso;

34 Oo, at maging yaong mga pinabanal na magsipag-ingat din.

35 At aming nalalaman na ang mga bagay na ito ay totoo at alinsunod sa mga paghahayag ni Juan, ni hindi anagdagdag, ni bumawas mula sa propesiya sa kanyang aklat, ng mga banal na bkasulatan, o mga paghahayag ng Diyos na ihahayag pagkaraan nito sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Espiritu Santo, ng ctinig ng Diyos, o ng paglilingkod ng mga anghel.

36 At ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito; at karangalan, kapangyarihan at kaluwalhatian ay ibibigay sa kanyang banal na pangalan, maging ngayon at magpakailanman. Amen.

37 At muli, bilang kautusan sa simbahan hinggil sa paraan ng pagbibinyag—Lahat ng yaong nagpapakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Diyos, at nagnanais na amagpabinyag, at humarap nang may bbagbag na puso at nagsisising espiritu, at pinatutunayan sa simbahan na sila ay tunay na nagsisisi sa lahat ng kanilang kasalanan, at pumapayag na taglayin sa kanilang sarili ang cpangalan ni Jesucristo, na may dmatibay na hangaring paglingkuran siya hanggang wakas, at tunay na ipinakikita sa pamamagitan ng kanilang mga egawa na natanggap nila ang Espiritu ni Cristo tungo sa fkapatawaran ng kanilang mga kasalanan, ay tatanggapin sa pamamagitan ng pagbibinyag sa kanyang simbahan.

38 Ang tungkulin ng mga elder, saserdote, guro, diyakono, at kasapi ng simbahan ni Cristo—Ang isang aapostol ay isang elder, at ang kanyang tungkulin ay bmagbinyag;

39 At mag-aorden ng ibang mga elder, saserdote, guro, at diyakono;

40 At apangasiwaan ang tinapay at alak—ang mga simbolo ng laman at dugo ni Cristo—

41 At apagtibayin ang mga yaong bininyagan sa simbahan, sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga bkamay para sa pagbibinyag ng apoy at ng cEspiritu Santo, alinsunod sa mga banal na kasulatan;

42 At magturo, magpaliwanag, manghikayat, magbinyag, at pangalagaan ang simbahan;

43 At pagtibayin ang simbahan sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, at pagbibigay ng Espiritu Santo;

44 At pamunuan ang lahat ng pagpupulong.

45 Ang mga elder ay kinakailangang apangasiwaan ang mga pagpupulong habang sila ay ginagabayan ng Espiritu Santo, alinsunod sa mga kautusan at paghahayag ng Diyos.

46 Ang tungkulin ng asaserdote ay mangaral, bmagturo, magpaliwanag, manghikayat, at magbinyag, at pangasiwaan ang sakramento,

47 At dumalaw sa bahay ng bawat kasapi, at hikayatin silang amanalangin nang bmalakas at nang lihim at isagawa ang lahat ng tungkulin na pang cmag-anak.

48 At siya rin ay maaaring aordenan ang ibang mga saserdote, guro, at diyakono.

49 At kanyang pamumunuan ang mga pagpupulong kapag walang elder na naroroon;

50 Subalit kapag may elder na naroroon, siya ay mangangaral, magtuturo, magpapaliwanag, manghihikayat, at magbibinyag lamang,

51 At dumalaw sa bahay ng bawat kasapi, hinihikayat silang manalangin nang malakas at nang lihim at isagawa ang lahat ng tungkulin na pang mag-anak.

52 Sa lahat ng tungkuling ito ang saserdote ay dapat atumulong sa mga elder kung hinihingi ng pagkakataon.

53 Ang tungkulin ng mga aguro ay bpangalagaan ang simbahan tuwina, at makapiling at palakasin sila;

54 At tiyakin na walang kasamaan sa simbahan, ni asamaan ng loob sa bawat isa, ni pagsisinungaling, paninirang-puri, ni pagsasalita ng bmasama;

55 At tiyakin na ang simbahan ay madalas na sama-samang nagtitipon, at tiyakin din na lahat ng kasapi ay gumagawa ng kanilang mga tungkulin.

56 At kanyang pamumunuan ang mga pagpupulong kapag walang elder o saserdote na naroroon—

57 At kinakailangang tinutulungan tuwina, sa lahat ng kanyang tungkulin sa simbahan, ng mga adiyakono, kung hinihingi ng pagkakataon.

58 Subalit walang mga guro ni mga diyakono ang may karapatang magbinyag, mangasiwa ng sakramento, o magpatong ng mga kamay;

59 Sila, gayunman, ay magbababala, magpapaliwanag, manghihikayat, at magtuturo, at mag-aanyaya sa lahat na lumapit kay Cristo.

60 Bawat aelder, saserdote, guro, o diyakono ay oordenan alinsunod sa mga kaloob at btawag ng Diyos sa kanya; at siya ay oordenan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, na taglay niya na mag-oorden sa kanya.

61 Ang ilang elder na bumubuo sa simbahang ito ni Cristo ay magtitipun-tipon sa isang pagpupulong minsan sa tatlong buwan, o sa pana-panahon sa pag-aatas o pagtatakda ng naturang kapulungan;

62 At ang mga naturang kapulungan ay magsasagawa ng anumang gawain sa simbahan na kinakailangang gawin sa panahong yaon.

63 Tatanggapin ng mga elder ang kanilang mga lisensiya mula sa ibang mga elder, sa pamamagitan ng apagboto ng simbahan kung saan sila kabilang, o mula sa mga kapulungan.

64 Bawat saserdote, guro, o diyakono, na inordenan ng isang saserdote, ay maaaring kumuha ng isang katibayan mula sa kanya sa panahong yaon, kung aling akatibayan, kapag ipakikita sa isang elder, ay magbibigay sa kanya ng lisensiyang gampanan ang mga tungkulin kung saan siya tinawag, o maaari niya itong matanggap sa isang kapulungan.

65 Walang taong aoordenan sa anumang katungkulan sa simbahang ito, na kung saan may isang wastong itinatag na sangay, nang walang bboto ng simbahang ito;

66 Subalit ang mga namumunong elder, naglalakbay na obispo, mataas na tagapayo, mataas na saserdote, at elder, ay may pribilehiyong mag-orden, na kung saan ay walang sangay ng simbahan na ang pagboto ay maaaring tawagin.

67 Bawat pangulo ng mataas na pagkasaserdote (o namumunong elder), aobispo, mataas na tagapayo, at bmataas na saserdote, ay oordenan sa ilalim ng pamamatnubay ng cmataas na kapulungan o pangkalahatang pagpupulong.

68 Ang atungkulin ng mga kasapi pagkatapos silang tanggapin sa pamamagitan ng pagbibinyag.—Ang mga elder o saserdote ay dapat magkaroon ng sapat na panahon upang ipaliwanag ang lahat ng bagay hinggil sa simbahan ni Cristo upang kanilang bmaunawaan, bago sa kanilang pakikibahagi ng csakramento at pagpapatibay sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga dkamay ng mga elder, upang ang lahat ng bagay ay maisagawa nang maayos.

69 At ipakikita ng mga kasapi sa harapan ng simbahan, at gayon din sa harapan ng mga elder, sa pamamagitan ng makadiyos na paglakad at pakikipag-usap, na sila ay karapat-dapat dito, upang magkaroon ng mga agawa at pananampalataya na naaayon sa mga banal na kasulatan—lumalakad nang may bkabanalan sa harapan ng Panginoon.

70 Bawat kasapi ng simbahan ni Cristo na may mga anak ay dapat dalhin ang mga anak sa mga elder sa harapan ng simbahan, na siyang magpapatong ng kanilang mga kamay sa kanila sa pangalan ni Jesucristo, at ababasbasan sila sa kanyang pangalan.

71 Walang sinuman ang tatanggapin sa simbahan ni Cristo, maliban kung siya ay nasa hustong gulang na upang amanagot sa Diyos, at may kakayahan nang bmagsisi.

72 Ang apagbibinyag ay kinakailangang pangasiwaan sa mga sumusunod na pamamaraan sa lahat ng yaong magsisisi—

73 Ang taong tinawag ng Diyos at may karapatan mula kay Jesucristo na magbinyag, ay bababa sa tubig kasama ang taong bibinyagan at sasabihin, tinatawag siya sa kanyang pangalan: Bilang naatasan ni Jesucristo, binibinyagan kita sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

74 Pagkatapos ay kanyang ailulubog siya sa tubig, at iaahon muli mula sa tubig.

75 Kinakailangan na ang simbahan ay magtipon nang madalas upang amakakain ng tinapay at makainom ng alak sa bpag-alaala sa Panginoong Jesus;

76 At ang elder o saserdote ang mangangasiwa nito; at alinsunod sa apamamaraang ito kanya itong pangangasiwaan—siya ay luluhod kasama ang simbahan at mananalangin nang taimtim sa Ama, sinasabing:

77 O Diyos, ang Amang Walang Hanggan, kami ay humihiling sa inyo sa pangalan ng inyong Anak, na si Jesucristo, na basbasan at gawing banal ang atinapay na ito sa mga kaluluwa ng lahat nila na kakain nito, nang sila ay makakain bilang pag-alaala sa katawan ng inyong Anak, at bpatunayan sa inyo, O Diyos, ang Amang Walang Hanggan, na sila ay pumapayag na ctaglayin sa kanilang sarili ang pangalan ng inyong Anak, at lagi siyang alalahanin at dsusundin ang kanyang mga kautusan na ibinigay niya sa kanila; nang sa tuwina ay mapasakanila ang kanyang eEspiritu upang makasama nila. Amen.

78 Ang apamamaraan ng pangangasiwa ng alak—kanyang kukunin din ang bsaro, at sasabihing:

79 O Diyos, ang Amang Walang Hanggan, kami ay humihiling sa inyo sa pangalan ng inyong Anak, na si Jesucristo, na basbasan at gawing banal ang aalak na ito sa mga kaluluwa ng lahat nila na iinom nito, nang ito ay kanilang magawa bilang pag-alaala sa dugo ng inyong Anak, na nabuhos alang-alang sa kanila; nang kanilang mapatunayan sa inyo, O Diyos, ang Amang Walang Hanggan, na sila sa tuwina ay aalalahanin siya, nang mapasakanila ang kanyang Espiritu upang makasama nila. Amen.

80 Sinumang kasapi ng simbahan ni Cristo ang nagkakasala, o nahuling nagkamali, ay nararapat pakitunguhan alinsunod sa tagubilin ng mga banal na kasulatan.

81 Katungkulan ng ilan sa simbahan, na bumubuo ng simbahan ni Cristo, na magsugo ng isa o higit pa sa kanilang mga guro na dumalo sa ilang pagpupulong na idinaraos ng mga elder ng simbahan,

82 Dala ang talaan ng mga apangalan ng ilang kasapi na nakikiisa sa simbahan mula noong nakaraang pagpupulong; o isinugo sa pamamagitan ng kamay ng ilang saserdote; nang sa gayon ay magkaroon ng isang maayos na talaan ng lahat ng pangalan ng buong simbahan ang maingatan sa isang aklat ng isa sa mga elder, kung sinuman ang itatalaga ng mga elder sa pana-panahon;

83 At gayon din, kung may sinumang aitiniwalag sa simbahan, nang sa gayon ang kanilang mga pangalan ay mabura sa pangkalahatang talaan ng pangalan sa simbahan.

84 Lahat ng kasapi na lumilipat mula sa simbahan kung saan sila naninirahan, kung magtutungo sa isang simbahan na hindi sila nakikilala, ay maaaring magdala ng isang liham na nagpapatunay na sila ay mga kasapi at may mabuting katayuan, kung aling katibayan ay maaaring lagdaan ng sinumang elder o saserdote kung ang kasapi na tatanggap ng liham ay kakilala ng elder o saserdote, o ito ay maaaring lagdaan ng mga guro o diyakono ng simbahan.