Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 36
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 36

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Edward Partridge, malapit sa Fayette, New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 1:131). (Tingnan sa ulo ng bahagi 35.) Sinabi ng Propeta na si Edward Partridge “ay isang huwaran ng kabanalan, at isa sa mga dakilang tao ng Panginoon” (History of the Church, 1:128).

  1–3, Ipinatong ng Panginoon ang kanyang kamay kay Edward Partridge sa pamamagitan ng kamay ni Sidney Rigdon; 4–8, Bawat lalaki na tumatanggap ng ebanghelyo at ng pagkasaserdote ay tatawagin upang humayo at mangaral.

  1 Ganito ang wika ng Panginoong Diyos, ang aMakapangyarihan ng Israel: Masdan, sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na bEdward, na ikaw ay pinagpala, at ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na, at ikaw ay tinatawag na mangaral ng aking ebanghelyo na gaya ng tunog ng isang pakakak;

  2 At aking ipapatong ang aking akamay sa iyo sa pamamagitan ng kamay ng aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon, at iyong matatangap ang aking Espiritu, ang Espiritu Santo, maging ang bMang-aaliw, na siyang magtuturo sa iyo ng mga cmapayapang bagay ng kaharian;

  3 At iyong ipahahayag ito sa malakas na tinig, nagsasabing: Hosana, purihin ang pangalan ng kataas-taasang Diyos.

  4 At ngayon ang katungkulan at kautusang ito ay ibinibigay ko sa iyo hinggil sa lahat ng tao—

  5 Na kasindami ng haharap sa aking mga tagapaglingkod na sina Sidney Rigdon at Joseph Smith, Jun., niyayakap ang katungkulan at kautusang ito, ay aoordenan at isusugo upang bipangaral ang walang hanggang ebanghelyo sa mga bansa—

  6 Mangangaral ng pagsisisi, sinasabing: aIligtas ang inyong sarili mula sa suwail na salinlahing ito, at mangaglabasan mula sa apoy, na kinapopootan maging ang mga bkasuotan na nabahiran ng laman.

  7 At ang kautusang ito ay ibibigay sa mga elder ng aking simbahan, na ang bawat lalaking yayakap nito nang may katapatan ng puso ay maordenan at isugo, maging tulad ng aking sinabi.

  8 Ako si Jesucristo, ang Anak ng Diyos; dahil dito, bigkisan ang inyong mga balakang at ako ay biglang paroroon sa aking atemplo. Maging gayon nga. Amen.