Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 53
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 53

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Algernon Sidney Gilbert, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:179–180). Sa kahilingan ni Sidney Gilbert, ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon tungkol sa gawain ni Kapatid na Gilbert at pagkakatalaga sa Simbahan.

  1–3, Ang pagtawag at paghirang sa Simbahan kay Sidney Gilbert ay upang ordenan bilang isang elder; 4–7, Siya ay maglilingkod din bilang kinatawan ng obispo.

  1 Masdan, sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert, na aking narinig ang iyong mga panalangin; at ikaw ay tumawag sa akin upang maipaalam sa iyo, ng Panginoon mong Diyos, ang hinggil sa iyong pagkatawag at apagkahirang sa simbahan, na ako, ang Panginoon, ay ibinangon sa mga huling araw na ito.

  2 Masdan, ako, ang Panginoon, na aipinako sa krus para sa mga kasalanan ng sanlibutan, ay nagbibigay sa iyo ng isang kautusan na iyong btalikdan ang sanlibutan.

  3 Tanggapin mo ang ordinasyon ko, maging ang pagiging isang elder, upang mangaral ng pananampalataya at pagsisisi at akapatawaran ng mga kasalanan, alinsunod sa aking salita, at ang pagtanggap ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga bkamay.

  4 At gayon din ay maging isang akinatawan ng simbahan sa lugar na itatakda ng obispo, alinsunod sa mga kautusan na ibibigay pagkaraan nito.

  5 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maglalakbay ka kasama ng aking mga tagapaglingkod na sina Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon.

  6 Masdan, ang mga ito ang unang ordenansa na iyong matatanggap; at ang iba pa ay ipaaalam sa darating na panahon, alinsunod sa iyong gawain sa aking ubasan.

  7 At muli, nais ko na iyong malaman na ang maliligtas lamang ay siya na anakapagtiis hanggang wakas. Maging gayon nga. Amen.