Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 127
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 127

  Isang sulat mula kay Joseph Smith, ang Propeta para sa mga Banal sa mga Huling Araw sa Nauvoo, Illinois, naglalaman ng mga tagubilin tungkol sa pagbibinyag para sa mga patay, isinulat sa Nauvoo, ika-1 ng Setyembre 1842 (History of the Church, 5:142–144).

  1–4, Si Joseph Smith ay nagpupuri sa pag-uusig at pagdurusa; 5–12, Kinakailangang mag-ingat ng mga talaan kaugnay ng pagbibinyag para sa mga patay.

  1 Yayamang ipinahayag ng Panginoon sa akin na ang aking mga kaaway, kapwa sa Missouri at sa Estadong ito, ay muling tumutugis sa akin; at yayamang sila ay tumutugis sa akin nang walang akadahilanan, at wala ni kaunti mang anino o kulay ng katarungan o karapatan sa kanilang panig sa pagbubuo ng kanilang maiuusig sa akin; at yayamang ang kanilang mga pagkukunwari ay batay lahat sa kasinungalingan ng pinakamaitim na pangulay, aking inisip na ito ay kapaki-pakinabang at karunungan sa akin na lisanin ang lugar sa maikling panahon, para sa aking sariling kaligtasan at sa kaligtasan ng mga taong ito. Aking sasabihin sa lahat ng yaong kung kanino ako ay may pakikipag-ugnayan, na aking iniwan ang aking mga gawain sa mga kinatawan at klerk na siyang haharap sa lahat ng kakailanganin sa madali at wastong pamamaraan, at titiyakin na lahat ng aking utang ay mababayaran sa takdang panahon, sa pamamagitan ng pagpapalitan ng ari-arian, o sa ibang paraan, kung hinihingi ng pagkakataon, o kung hinihingi ng mga pangyayari. Kapag aking napag-alaman na ang bagyo ay ganap nang humupa, saka ako magbabalik sa inyong muli.

  2 At tungkol sa mga apanganib na kung saan ako ay tinawag na magdanas, ang mga ito ay waring maliit na bagay sa akin, sapagkat ang bpagkainggit at pagkapoot ng tao sa akin ay naging pangkaraniwang bagay sa lahat ng araw ng aking buhay; at sa kung anong kadahilanan ito ay waring mahiwaga, maliban kung ako ay cordenan magmula pa sa pagkakatatag ng daigdig para sa ilang mabuting layunin, o masama, anuman ang inyong pipiliing itawag dito. Hatulan ninyo para sa inyong sarili. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay na ito, maging ito man ay mabuti o masama. Subalit gayunpaman, malalim na tubig ang aking kinasanayang languyin. Itong lahat ay naging pangkaraniwan sa akin; at aking nararamdaman, tulad ni Pablo, na nagpupuri sa dpagdurusa; sapagkat hanggang sa araw na ito ang Diyos ng aking mga ama ay iniligtas ako sa kanilang lahat, at ililigtas ako magmula ngayon; sapagkat masdan, at narito, ako ay magtatagumpay sa lahat ng aking kaaway, sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito.

  3 Magsaya ang lahat ng banal, samakatwid, at labis na magalak; sapagkat ang aDiyos ng Israel ay kanilang Diyos, at siya ay magkakaloob ng karampatang kabayaran bilang ganti sa mga ulo ng lahat ng sa kanila ay mapang-api.

  4 At muli, katotohanang ganito ang wika ng Panginoon: Ang gawain sa aking atemplo, at lahat ng gawain na aking itinakda sa inyo, ay ipagpatuloy at huwag itigil; at ang inyong bpagsusumikap, at ang inyong pagtitiyaga, at pagtitiis, at ang inyong mga gawain ay papag-ibayuhin, at tiyakang hindi mawawala sa inyo ang inyong gantimpala, wika ng Panginoon ng mga Hukbo. At kung kanila kayong cuusigin, gayundin kanilang inusig ang mga propeta at mabubuting tao na mga nauna sa inyo. Sa lahat ng ito ay may gantimpala sa langit.

  5 At muli, nagbibigay ako sa inyo ng salita na may kinalaman sa apagbibinyag para sa inyong mga bpatay.

  6 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo hinggil sa inyong mga patay: Kapag sinuman sa inyo ay anabinyagan para sa inyong mga patay, magkaroon ng btagapagtala, at siya ang magiging saksi sa inyong mga pagbibinyag; makinig siya sa pamamagitan ng kanyang mga tainga, upang siya ay makapagpatotoo sa katotohanan, wika ng Panginoon;

  7 Upang sa lahat ng inyong pagtatala ito ay amaitala sa langit; anuman ang inyong bpagbuklurin sa lupa, ay mabubuklod sa langit; anuman ang inyong paghihiwalayin sa lupa, ay paghihiwalayin sa langit;

  8 Sapagkat ako ay nalalapit nang aibalik ang maraming bagay sa mundo, na nauukol sa bpagkasaserdote, wika ng Panginoon ng mga Hukbo.

  9 At muli, ang lahat ng atala ay isaayos, upang ang mga ito ay mailagay sa lugar ng talaan sa aking banal na templo, upang maalaala sa bawat sali’t salinlahi, wika ng Panginoon ng mga Hukbo.

  10 Aking sasabihin sa lahat ng banal, na aking nais, nang may malaking pagnanais, na magsalita sa kanila tungkol sa paksa ng pagbibinyag para sa mga patay, sa susunod na Sabbath. Subalit yayamang wala sa aking kapangyarihan na gawin ang gayon, aking isusulat ang salita ng Panginoon sa pana-panahon, sa paksang yaon, at ipadadala ito sa inyo sa pamamagitan ng koreo, gayon din sa marami pang ibang bagay.

  11 Akin ngayong tinatapos ang aking liham sa kasalukuyan, dahil sa kakulangan ng oras; sapagkat ang kaaway ay alisto, at gaya ng sinabi ng Tagapagligtas, ang aprinsipe ng daigdig na ito ay darating, subalit wala siyang kinalaman sa akin.

  12 Masdan, ang aking panalangin sa Diyos ay yaong lahat kayo ay maligtas. At ibinibigay ko ang aking sarili na inyong tagapaglingkod sa Panginoon, propeta at atagakita ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

  Joseph Smith.