Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 126
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 126

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa bahay ni Brigham Young, sa Nauvoo, Illinois, ika-9 ng Hulyo 1841 (History of the Church, 4:382). Sa panahong ito si Brigham Young ay Pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol.

  1–3, Si Brigham Young ay pinapurihan dahil sa kanyang mga ginagawa at pinapahinga sa paglalakbay sa ibang bansa sa hinaharap.

  1 Mahal at minamahal kong kapatid, aBrigham Young, katotohanang ganito ang wika ng Panginoon sa iyo: Aking tagapaglingkod na Brigham, hindi na hinihingi sa iyong kamay na iwanan ang iyong mag-anak tulad noong mga araw na nakalipas, sapagkat ang iyong handog ay tinatanggap ko.

  2 Nakita ko ang iyong aginawa at paghihirap sa paglalakbay para sa aking pangalan.

  3 Samakatwid akin kitang inuutusan na ipalaganap ang aking salita, at bigyan ng natatanging kalinga ang iyong amag-anak sa mga oras na ito, simula ngayon at magpakailanman. Amen.