Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 41
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 41

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, ika-4 ng Pebrero 1831 (History of the Church, 1:146–147). Ang Sangay ng Simbahan sa Kirtland sa panahong ito ay mabilis na dumarami. Bilang paunang salita sa paghahayag na ito, isinulat ng Propeta, “[Ang] mga kasapi…ay nagsusumikap na gawin ang kalooban ng Diyos, hanggang sa abot ng kanilang nalalaman, bagaman may ilang kakatwang paniwala at mga huwad na espiritu ang sumapit sa kanila.… [at] ang Panginoon ay nagbigay sa Simbahan ng mga sumusunod” (History of the Church, 1:146–147).

  1–3, Ang mga elder ay mamamahala sa Simbahan sa pamamagitan ng diwa ng paghahayag; 4–6, Ang mga tunay na tagasunod ay makatatanggap at makatutupad ng mga batas ng Panginoon; 7–12, Si Edward Partridge ay hinirang na obispo ng Simbahan.

  1 Pakinggan at dinggin, O kayong aking mga tao, wika ng Panginoon at inyong Diyos, kayo na aking kinalulugdang apagpalain nang higit sa lahat ng pagpapala, kayong mga nakaririnig sa akin; at kayong hindi nakikinig sa akin ay aking bsusumpain, na cnag-aangkin sa aking pangalan, nang may pinakamabigat sa lahat ng sumpa.

  2 Makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan na aking tinawag, masdan ako ay nagbigay sa inyo ng isang kautusan, na kayo ay magkakasamang magtipun-tipon ng inyong sarili upang amagkaisa sa aking salita;

  3 At sa pamamagitan ng panalangin ng inyong pananampalataya kayo ay makatatanggap ng aking abatas, upang inyong malaman kung paano pamamahalaan ang aking simbahan at gawing tama ang lahat ng bagay sa harapan ko.

  4 At ako ang inyong magiging atagapamahala kapag ako ay bpumarito; at masdan, ako ay madaling paparito, at inyong tiyakin na ang aking mga batas ay tinutupad.

  5 Siya na atumatanggap ng aking batas at bginagawa ito, siya ay aking tagasunod; at siya na nagsasabing tinanggap niya ito at hindi ito ginagawa, siya ay hindi aking tagasunod, at cititiwalag mula sa inyo;

  6 Sapagkat hindi marapat na ang mga bagay na pag-aari ng mga anak ng kaharian ay ibigay sa kanila na hindi karapat-dapat, o sa mga aaso, o ihagis ang mga bperlas sa harapan ng mga baboy.

  7 At muli, marapat na ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ay kinakailangang magpagawa ng isang abahay, na kung saan makapaninirahan at bmakapagsasalin.

  8 At muli, ito ay marapat na ang aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon ay kinakailangang manirahan kung saan niya inaakalang mabuti, yayamang kanyang sinusunod ang aking mga kautusan.

  9 At muli, aking tinawag ang aking tagapaglingkod na si aEdward Partridge; at ako ay nagbibigay ng isang kautusan, na siya ay nararapat na italaga sa pamamagitan ng tinig ng simbahan, at ordenan bilang bobispo sa simbahan, na iwanan ang kanyang mga kalakal at ciukol ang lahat ng kanyang panahon sa mga gawain sa simbahan;

  10 Na pangalagaan ang lahat ng bagay na siyang itatakda sa kanya sa aking mga batas sa araw na ibibigay ko ang mga yaon.

  11 At ito ay sa kadahilanan na ang kanyang puso ay dalisay sa harapan ko, sapagkat siya ay katulad ni aNatanael noong sinauna, na sa kanya ay walang bpandaraya.

  12 Ang mga salitang ito ay ibinigay sa inyo, at ang mga ito ay dalisay sa harapan ko; dahil dito, mag-ingat kung paano ninyo ito pangangalagaan, sapagkat ang mga yaon ay pananagutan ng inyong kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Maging gayon nga. Amen.