Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 3
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 3

  Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1828, tungkol sa pagkawala ng 116 na pahina ng manuskritong isinalin mula sa unang bahagi ng Aklat ni Mormon, na tinatawag na aklat ni Lehi. Atubiling pinahintulutan ng Propeta ang mga pahinang ito mula sa kanyang pag-iingat na mapasakamay ni Martin Harris, na naglingkod ng maikling panahon bilang tagasulat sa pagsasalin ng Aklat ni Mormon. Ang paghahayag ay ibinigay sa pamamagitan ng Urim at Tummim. (History of the Church, 1:21–23.) (Tingnan sa bahagi 10.)

  1–4, Ang hakbangin ng Panginoon ay isang walang hanggang pag-ikot; 5–15, Si Joseph Smith ay kailangang magsisi o mawalan ng kaloob na makapagsalin; 16–20, Ang Aklat ni Mormon ay lalabas upang iligtas ang mga binhi ni Lehi.

  1 Ang mga agawain, at ang mga layunin, at ang mga hangarin ng Diyos ay hindi mabibigo, ni mapawawalang-saysay.

  2 Sapagkat ang aDiyos ay hindi lumalakad sa mga liku-likong landas, ni siya ay bumabaling sa kanan ni sa kaliwa, ni siya ay nagpapabagu-bago sa yaong kanyang sinabi, samakatwid ang kanyang landas ay tuwid, at ang kanyang bhakbangin ay isang walang hanggang pag-ikot.

  3 Tandaan, tandaan na hindi ang agawain ng Diyos ang nabibigo, kundi ang gawain ng mga tao;

  4 Sapagkat bagaman ang tao ay makatanggap ng maraming paghahayag, at magkaroon ng kapangyarihang makagawa ng maraming makapangyarihang gawa, ngunit kung siya ay amagyayabang sa kanyang sariling lakas, at ipagwawalang-kabuluhan ang mga bpayo ng Diyos, at sumusunod alinsunod sa mga atas ng kanyang sariling kagustuhan at mga cmakamundong nasain, siya ay tiyak na babagsak at matatamo niya ang dpaghihiganti ng isang makatarungang Diyos.

  5 Masdan, ikaw ay pinagkatiwalaan sa mga bagay na ito, subalit kayhigpit ng iyong mga kautusan; at alalahanin din ang mga ipinangako sa iyo, kung hindi mo nilabag ang mga ito.

  6 At masdan, kaydalas mong anilabag ang mga kautusan at ang mga batas ng Diyos, at nagpadala sa mga bpanghihikayat ng mga tao.

  7 Sapagkat, masdan, hindi mo dapat akinatakutan ang tao nang higit sa Diyos. Bagaman pinawawalang-kabuluhan ng mga tao ang mga payo ng Diyos, at bipinagwawalang-bahala ang kanyang mga salita—

  8 Gayon pa man ikaw ay dapat na naging matapat; at kanya sanang iniunat ang kanyang bisig at itinaguyod ka laban sa lahat ng nag-aapoy na asibat ng bkaaway; at siya sana ay nakasama mo sa bawat panahon ng ckaguluhan.

  9 Masdan, ikaw ay si Joseph, at ikaw ay pinili upang gawin ang gawain ng Panginoon, subalit dahil sa pagkakasala, kung hindi ka mag-iingat ikaw ay babagsak.

  10 Subalit tandaan, ang Diyos ay maawain; samakatwid, magsisi sa yaong iyong nagawa na salungat sa kautusang ibinigay ko sa iyo, at ikaw ay pinili pa rin, at muling tinatawag sa gawain;

  11 Maliban kung gawin mo ito, ikaw ay pababayaan at magiging katulad ng ibang mga tao, at mawawalan ng kaloob.

  12 At kapag hinayaan mo yaong ibinigay ng Diyos sa iyo na liwanag at kapangyarihang amakapagsalin, hinayaan mo yaong banal sa mga kamay ng isang masamang btao,

  13 Na ipinagwalang-kabuluhan ang mga payo ng Diyos, at sumuway sa pinakabanal na mga pangakong ginawa sa harapan ng Diyos, at umasa sa kanyang sariling paghahatol at anagyabang sa sarili niyang karunungan.

  14 At ito ang dahilan kung bakit nawala sa iyo ang iyong mga pribilehiyo nang ilang panahon—

  15 Sapagkat hinayaan mo ang payo ng iyong atagapangasiwa na mayurakan mula sa simula.

  16 Gayunman, ang aking gawain ay magpapatuloy, sapagkat yayamang ang kaalaman sa isang aTagapagligtas ay nakarating na sa sanlibutan, sa pamamagitan ng bpatotoo ng mga Judio, gayon din ang ckaalaman sa isang Tagapagligtas ay makararating sa aking mga tao—

  17 At sa mga aNephita, at sa mga Jacobeo, at sa mga Josefita, at sa mga Zoramita, sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang mga ama—

  18 At ang apatotoong ito ay makararating sa kaalaman ng mga bLamanita, at sa mga Lemuelita, at sa mga Ismaelita, na cnanghina sa kawalang-paniniwala dahil sa kasamaan ng kanilang mga ama, na hinayaan ng Panginoon na dlipulin ang kanilang mga kapatid na mga Nephita, dahil sa kanilang mga kasamaan at kanilang mga karumal-dumal na gawain.

  19 At dahil sa alayuning ito kaya iningatan ang mga blaminang ito, na naglalaman ng mga talaang ito—nang ang mga cpangako ng Panginoon ay matupad, na kanyang ginawa sa kanyang mga tao;

  20 At upang ang mga aLamanita ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa kanilang mga ama, at upang kanilang malaman ang mga pangako ng Panginoon, at upang bpaniwalaan nila ang ebanghelyo at cmagtiwala sa kabutihan ni Jesucristo, at ddakilain sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, at sa pamamagitan ng kanilang pagsisisi sila ay maliligtas. Amen.