Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 40
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 40

  Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa Fayette, New York, Enero 1831 (History of the Church, 1:145). Una pa sa tala ng paghahayag na ito, isinulat ng Propeta, “Yayamang tinanggihan ni James Covill ang salita ng Panginoon, at bumalik muli sa kanyang dating mga alituntunin at tao, ibinigay ng Panginoon sa akin at kay Sidney Rigdon ang sumusunod na paghahayag” (History of the Church, 1:145).

  1–3, Ang takot na mausig at mga alalahanin ng sanlibutan ang dahilan ng pagtanggi sa ebanghelyo.

  1 Masdan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang puso ni aJames Covill ay matwid sa harapan ko, sapagkat siya ay nakipagtipan sa akin na siya ay susunod sa aking salita.

  2 At kanyang atinanggap ang salita nang may kagalakan, subalit kapagdaka ay tinukso siya ni Satanas; at ang takot na bmausig at ang mga alalahanin ng sanlibutan ang naging dahilan upang kanyang citatwa ang salita.

  3 Samakatwid kanyang nilabag ang aking tipan, at nasa sa akin na gawin sa kanya kung anuman ang inaakala kong makabubuti. Amen.