Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 44
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 44

  Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa Kirtland, Ohio, sa mga huling araw ng Pebrero 1831 (History of the Church, 1:157). Bilang pagsunod sa mga pangangailangan na dito ay ibinigay, ang Simbahan ay nagtakda ng isang pagpupulong na gaganapin sa mga unang araw ng buwan ng Hunyong susunod.

  1–3, Ang mga elder ay magtitipun-tipon sa pagpupulong; 4-6, Sila ay isasaayos alinsunod sa mga batas ng lupain at upang kalingain ang mga maralita.

  1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo aking mga tagapaglingkod, kinakailangan sa akin na ang mga elder ng aking simbahan ay pisanin, mula sa silangan at mula sa kanluran, at mula sa hilaga at mula sa timog, sa pamamagitan ng liham o sa ibang pamamaraan.

  2 At ito ay mangyayari, na yayamang sila ay matapat, at gumagawa nang may pananampalataya sa akin, ibubuhos ko ang aking aEspiritu sa kanila sa araw na sama-sama nilang titipunin ang kanilang sarili.

  3 At ito ay mangyayari na sila ay hahayo sa mga dako sa palibot, at amangangaral ng pagsisisi sa mga tao.

  4 At marami ang amagbabalik-loob, kung kaya nga’t kayo ay magkakaroon ng kapangyarihan upang isaayos ang inyong sarili balinsunod sa mga batas ng tao;

  5 Nang ang inyong mga akaaway ay hindi magkaroon ng kapangyarihan sa inyo; nang kayo ay mapangalagaan sa lahat ng bagay; nang kayo ay makatupad sa aking mga batas; nang ang bawat gapos ay malagot kung saan nais wasakin ng kaaway ang aking mga tao.

  6 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na kailangang adalawin ninyo ang mga maralita at ang mga nangangailangan at magbigay sa kanila ng tulong, upang sila ay maalagaan hanggang sa ang lahat ng bagay ay magawa alinsunod sa aking batas na natanggap ninyo. Amen.