Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 73
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 73

  Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, ika-10 ng Enero 1832 (History of the Church, 1:241–242). Mula noong unang bahagi ng nakaraang buwan ng Disyembre, ang Propeta at si Sidney ay naging abala sa pangangaral, at sa pamamagitan nito ay maraming nagawa upang mabawasan ang mga hindi magandang damdamin na lumitaw laban sa Simbahan (tingnan sa ulo ng bahagi 71).

  1–2, Ang mga elder ay magpapatuloy sa pangangaral; 3–6, Sina Joseph Smith at Sidney Rigdon ay magpapatuloy sa pagsasalin ng Biblia hanggang sa ito ay matapos.

  1 Sapagkat katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, kinakailangan sa akin na asila ay nararapat magpatuloy sa pangangaral ng ebanghelyo, at sa panghihimok sa mga simbahang nasa paligid, hanggang sa sumapit ang pagpupulong;

  2 At pagkatapos, masdan, ito ay ipababatid sa kanila, sa pamamagitan ng atinig ng kapulungan, ang kanilang iba’t ibang misyon.

  3 Ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo aking mga tagapaglingkod, Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon, sinabi ng Panginoon, akinakailangan na bmagsalin muli;

  4 At, yayamang magagawa, na mangaral sa mga dako sa paligid hanggang sa pagpupulong; at pagkatapos niyon ay kinakailangan na magpatuloy sa pagsasalin hanggang sa ito ay matapos.

  5 At ito ay magiging huwaran sa mga elder hanggang sa makatanggap ng karagdagang kaalaman, maging tulad ng nakasulat dito.

  6 Ngayon hindi na ako magbibigay pa sa inyo sa mga oras na ito. aBigkisan ang inyong mga balakang at maging mahinahon. Maging gayon nga. Amen.