Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 124
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 124

  Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, ika-19 ng Enero 1841 (History of the Church, 4:274–286). Dahil sa dumaraming pag-uusig at labag sa batas na mga patakaran laban sa kanila ng mga pinuno ng bayan, ang mga Banal ay napilitang lisanin ang Missouri. Ang utos ng panlilipol na pinalabas ni Lilburn W. Boggs, Gobernador ng Missouri, na may petsang ika-27 ng Oktubre 1838, ay iniwan silang walang mapagpipilian (History of the Church, 3:175). Noong 1841, nang ang paghahayag na ito ay ibinigay, ang lunsod ng Nauvoo, sumasakop sa dating kinatatayuan ng nayon ng Commerce, Illinois, ay itinayo ng mga Banal, at dito ang mga punong-tanggapan ng Simbahan ay itinatag.

  1–14, Si Joseph Smith ay inutusang gumawa ng kapita-pitagang pagpapahayag ng ebanghelyo sa pangulo ng Estados Unidos, sa mga gobernador, at sa mga pinuno ng lahat ng bansa; 15–21, Sina Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith, Sr., at iba pa sa mga buhay at patay ay pinagpala dahil sa kanilang katapatan at mga kabaitan; 22–28, Ang mga Banal ay inutusan na magtayo maging ng isang bahay upang tuluyan ng mga dayuhan at isang templo sa Nauvoo; 29–36, Ang mga pagbibinyag para sa mga patay ay kailangang isagawa sa mga templo; 37–44, Ang mga tao ng Panginoon ay nagtatayo tuwina ng mga templo para sa pagsasagawa ng mga banal na ordenansa; 45–55, Ang mga Banal ay pinayagang hindi magtayo ng templo sa Jackson County dahil sa pagpapahirap ng kanilang mga kaaway; 56–83, Mga tagubilin ay ibinigay para sa pagtatayo ng Nauvoo House; 84–96, Si Hyrum Smith ay tinawag na maging isang patriyarka, na tatanggap sa mga susi, at tumayo sa lugar ni Oliver Cowdery; 97–122, Si William Law at ang iba pa ay pinayuhan sa kanilang mga gawain; 123–145, Mga pangkalahatan at lokal na pinuno ay tinukoy, kasama ang kanilang mga tungkulin at kinaaanibang korum.

  1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph Smith, ako ay labis na nalulugod sa iyong pag-aalay at mga pagpapasalamat, na iyong ginawa; sapagkat sa layong ito ikaw ay aking ibinangon, upang aking maipakita ang aking karunungan sa pamamagitan ng amahihinang bagay ng mundo.

  2 Ang iyong mga panalangin ay kasiya-siya sa akin; at bilang tugon sa mga yaon sinasabi ko sa iyo, na ikaw ngayon ay tinawag na gumawa agad ng kapita-pitagang pagpapahayag ng aking ebanghelyo, at ng aistakang ito na aking itinayo upang maging isang batong panulok ng Sion, na pakikintabin ng pagpapakinis na nahahalintulad sa isang palasyo.

  3 Ang pagpapahayag na ito ay gagawin sa lahat ng ahari ng daigdig, sa apat na sulok nito, sa marangal na halal na pangulo, at sa mga mapagmataas na gobernador ng bansa kung saan kayo ay naninirahan, at sa lahat ng bansa sa mundo na nagkalat sa ibayong bansa.

  4 Isulat ito sa diwa ng akaamuan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, na mapapasaiyo sa oras ng pagsusulat ng gayon din;

  5 Sapagkat ibibigay sa iyo ng Espiritu Santo na malaman ang aking kalooban hinggil sa mga hari at maykapangyarihang yaon, maging kung ano ang sasapitin nila sa darating na panahon.

  6 Sapagkat, masdan, ako ay malapit nang tawagin sila na tumalima sa liwanag at kaluwalhatian ng Sion, sapagkat ang takdang panahon ay dumating na upang sang-ayunan siya.

  7 Tumawag ka, samakatwid, sa kanila nang may malakas na pagpapahayag, at ng iyong patotoo, hindi natatakot sa kanila, sapagkat sila ay tulad ng adamo, at lahat ng kanilang kabantugan ay tulad ng bulaklak niyon na kapagdaka ay malalaglag, upang sila ay maiwan ding walang maidadahilan—

  8 At upang akin silang madalaw sa araw ng pagdalaw, kung kailan aking hahawiin ang tabing sa aking mukha, upang itakda ang bahagi ng nagpapahirap sa mga taong mapagkunwari, kung saan may apagngangalit ng mga ngipin, kung kanilang tatanggihan ang aking mga tagapaglingkod at ang aking patotoo na aking inihayag sa kanila.

  9 At muli, ako ay dadalaw at palalambutin ang kanilang mga puso, marami sa kanila para sa inyong ikabubuti, upang makatagpo kayo ng biyaya sa kanilang mga mata, upang sila ay lumapit sa aliwanag ng katotohanan, at ang mga Gentil sa kadakilaan o pagtataas ng Sion.

  10 Sapagkat ang araw ng aking pagdalaw ay madali nang darating, sa aoras kung kailan hindi ninyo inaakala; at nasaan ang kaligtasan ng aking mga tao, at kublihan para sa yaong matitira sa kanila?

  11 Gumising, O mga hari ng mundo! Lumapit kayo, O, lumapit kayo, kasama ng inyong ginto at inyong pilak, sa pagtulong sa aking mga tao, sa bahay ng mga anak na babae ng Sion.

  12 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang aking tagapaglingkod na si Robert B. Thompson ay tumulong sa iyong sumulat ng pagpapahayag na ito, sapagkat ako ay labis na nalulugod sa kanya, at siya ay dapat na sumama sa iyo;

  13 Gawin niya, samakatwid, na makinig sa iyong payo, at akin siyang pagpapalain nang may pagkarami-raming pagpapala; siya ay maging matapat at tunay sa lahat ng bagay simula ngayon, at siya ay magiging dakila sa aking mga mata;

  14 Subalit tandaan niya na ang kanyang apangangasiwa ay aking hihingang-sulit sa kanyang mga kamay.

  15 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, pinagpala ang aking tagapaglingkod na si aHyrum Smith; sapagkat ako, ang Panginoon, ay minamahal siya dahil sa bkatapatan ng kanyang puso, at dahil kanyang minamahal yaong tama sa aking harapan, wika ng Panginoon.

  16 Muli, ang aking tagapaglingkod na si John C. Bennett ay tulungan ka sa iyong gawain na palaganapin ang aking salita sa mga hari at tao sa mundo, at tumindig katabi mo, maging ikaw na aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, sa oras ng paghihirap; at ang kanyang gantimpala ay hindi mawawala kung siya ay tatanggap ng apayo.

  17 At dahil sa kanyang pagmamahal siya ay magiging dakila, sapagkat siya ay magiging akin kung kanyang gagawin ito, wika ng Panginoon. Aking nakita ang gawa na kanyang ginawa, na aking tinatanggap kung kanyang ipagpapatuloy, at puputungan ko siya ng mga pagpapala at dakilang kaluwalhatian.

  18 At muli, sinasabi ko sa iyo na aking kalooban na ang aking tagapaglingkod na si Lyman Wight ay magpatuloy sa pangangaral para sa Sion, sa diwa ng kaamuan, pinatototohanan ako sa daigdig; at akin siyang dadalhin tulad sa mga pakpak ng mga aagila; at siya ay magtatamo ng kaluwalhatian at karangalan para sa kanyang sarili at sa aking pangalan.

  19 Na kapag kanyang natapos ang kanyang gawain maaari ko siyang tanggapin sa aking sarili, maging tulad ng ginawa ko sa aking tagapaglingkod na si aDavid Patten, na kasama ko sa panahong ito, at gayon din ang aking tagapaglingkod na si bEdward Partridge, at gayon din ang aking matandang tagapaglingkod na si cJoseph Smith, Sen., na nakaupong dkasama ni Abraham sa kanyang kanang kamay, at pinagpala at banal siya, sapagkat siya ay akin.

  20 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang aking tagapaglingkod na si George Miller ay walang apandaraya; siya ay maaaring pagkatiwalaan dahil sa katapatan ng kanyang puso; at dahil sa pagmamahal na mayroon siya sa aking patotoo ako, ang Panginoon, ay mahal siya.

  21 Ako samakatwid ay nagsasabi sa iyo, aking pinagtitibay sa kanyang ulo ang katungkulan ng aobispado, tulad sa aking tagapaglingkod na si Edward Partridge, upang kanyang matanggap ang mga paglalaan ng aking sambahayan, upang kanyang mailapat ang mga pagpapala sa mga ulo ng mga maralita sa aking mga tao, wika ng Panginoon. Walang sinuman ang hahamak sa aking tagapaglingkod na si George, sapagkat ako ay kanyang pararangalan.

  22 Ang aking tagapaglingkod na si George, at ang aking tagapaglingkod na si Lyman, at ang aking tagapaglingkod na si John Snider, at ang iba pa, ay magtatayo ng abahay sa aking pangalan, tulad ng isa na ipakikita ng aking tagapaglingkod na si Joseph sa kanila, sa lugar na kanya ring ipakikita sa kanila.

  23 At ito ay para sa isang bahay para paupahan, isang bahay na ang mga dayuhan ay maaaring tumuloy galing sa malayo upang mangupahan doon; samakatwid gawin itong isang mabuting bahay, karapat-dapat sa lahat ng pagtanggap, upang ang nangalupaypay na amanlalakbay ay maaaring magkaroon ng kalusugan at kaligtasan habang kanyang pinagninilay-nilayan ang salita ng Panginoon; at ang bbatong-panulok na aking itinakda para sa Sion.

  24 Ang bahay na ito ay magiging isang nakapagpapalusog na tirahan kung ito ay itatayo sa aking pangalan, at kung ang gobernador na itatalaga rito ay hindi pahihintulutan ang anumang karumihan na maparito. Ito ay magiging banal, o ang Panginoon ninyong Diyos ay hindi mananahanan dito.

  25 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng aking banal ay pumarito mula sa malayo.

  26 At magpadala ka ng mabibilis na sugo, oo, mga piniling sugo, at sabihin sa kanila: Pumarito kayo, dala ang lahat ng inyong ginto, at inyong pilak, at inyong mahahalagang bato, at lakip ang lahat ng yaong gamit noong sinaunang panahon; at lahat ng yaong may kaalaman sa gamit noong sinaunang panahon, nang lahat ng paparito, ay maparito, at dala ang kahong-puno, at ang puno ng fir, at ang puno ng pino, kasama ang lahat ng mahalagang puno ng lupa;

  27 At may bakal, may tumbaga, at may tanso, at may zinc, at lahat ng mahalagang bagay ng lupa; at magtayo ng abahay sa aking pangalan, para sa Kataas-taasan upang bmanahanan doon.

  28 Dahil walang dako na matatagpuan sa mundo na siya ay maaaring magtungo at aibalik muli yaong nawala sa inyo, o yaong kanyang kinuha, maging ang kaganapan ng pagkasaserdote.

  29 Dahil ang alugar na pinagbibinyagan ay wala sa mundo, na sila, aking mga banal, ay maaaring bbinyagan para sa yaong mga patay—

  30 Sapagkat ang ordenansang ito ay nabibilang sa aking bahay, at hindi ko maaaring matanggap, sa mga araw lamang ng inyong karalitaan, kung saan hindi kayo maaaring makapagtayo ng bahay para sa akin.

  31 Subalit iniuutos ko sa inyo, lahat kayong aking mga banal, na amagtayo ng bahay para sa akin; at pinagkalooban ko kayo ng sapat na panahon upang magtayo ng bahay para sa akin; at sa panahong ito ang inyong mga pagbibinyag ay matatanggap ko.

  32 Subalit masdan, sa katapusan ng tipanang ito ang inyong mga pagbibinyag para sa inyong mga patay ay hindi ko na matatanggap; at kung hindi ninyo gagawin ang mga bagay na ito sa katapusan ng tipanan kayo ay hindi tatanggapin bilang isang simbahan, kasama ng inyong mga patay, wika ng Panginoon ninyong Diyos.

  33 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na pagkaraang kayo ay may sapat nang panahon upang makapagtayo ng bahay sa akin, kung saan ang ordenansa ng pagbibinyag para sa mga patay ay nabibilang, at kung paano ang gayon din ay itinatag bago pa sa pagkakatatag ng daigdig, ang inyong mga pagbibinyag para sa inyong mga patay ay hindi ko tatanggapin;

  34 Sapagkat naroroon ang mga asusi ng banal na pagkasaserdote na inorden, upang kayo ay makatanggap ng karangalan at kaluwalhatian.

  35 At pagkaraan ng panahong ito, ang inyong pagbibinyag para sa mga patay, ng yaong mga nakalat sa ibang bansa, ay hindi ko tatanggapin, wika ng Panginoon.

  36 Sapagkat ito ay inorden sa Sion, at sa kanyang mga istaka, at sa Jerusalem, yaong mga lugar na aking itinakda para sa akublihan, ang magiging mga lugar para sa inyong mga pagbibinyag para sa inyong mga patay.

  37 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, paano mangyayaring ang inyong mga apaghuhugas ay tatanggapin ko, maliban sa inyong gawin ang mga ito sa isang bahay na inyong itinayo sa aking pangalan?

  38 Sapagkat, sa kadahilanang ito inutusan ko si Moises na dapat siyang magtayo ng atabernakulo, na dapat nila itong dalhin kasama nila sa ilang, at na magtayo ng bbahay sa lupang pangako, upang ang mga ordenansang yaon ay maihayag na natatago bago pa nagkaroon ng daigdig.

  39 Samakatwid, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang inyong mga apagpapahid ng langis, at ang inyong mga paghuhugas, at ang inyong mga bpagbibinyag para sa mga patay, at ang inyong mga ckapita-pitagang kapulungan, at ang inyong mga pag-alaala para sa inyong mga dhain sa pamamagitan ng mga anak na lalaki ni Levi, at para sa inyong mga orakulo sa inyong mga epinakabanal na lugar kung saan kayo tumatanggap ng mga pag-uusap, at ng inyong mga batas at paghuhukom, para sa pagsisimula ng mga paghahayag at pagtatatag ng Sion, at para sa kaluwalhatian, karangalan, at pagkakaloob ng lahat ng nauukol sa kanyang munisipal, ay inorden sa pamamagitan ng ordenansa sa aking banal na bahay, kung alin ang aking mga tao ay tuwinang inuutusang magtayo sa aking banal na pangalan.

  40 At katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bahay na ito ay itayo sa aking pangalan, upang aking maihayag ang aking mga ordenansa roon sa aking mga tao;

  41 Sapagkat minarapat ko na aihayag sa aking simbahan ang mga bagay na pinanatiling bnakatago bago pa ang pagkakatatag ng daigdig, mga bagay na nauukol sa dispensasyon ng ckaganapan ng mga panahon.

  42 At aaking ipakikita sa aking tagapaglingkod na si Joseph ang lahat ng bagay na nauukol sa bahay na ito, at ang pagkasaserdote nito, at ang lugar kung saan ito itatayo.

  43 At inyo itong itatayo sa lugar kung saan ninyo pinagnilay-nilayan itong itatayo, sapagkat yaon ang pook na aking pinili para sa inyo na pagtayuan nito.

  44 Kung kayo ay gagawa nang buo ninyong lakas, aking ilalaan ang pook na ito upang ito ay maging abanal.

  45 At kung ang aking mga tao ay makikinig sa aking tinig, at sa tinig ng aking mga atagapaglingkod na aking itinalagang aakay sa aking mga tao, masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sila ay hindi mapaaalis mula sa kanilang lugar.

  46 Subalit kung sila ay hindi makikinig sa aking tinig, ni sa tinig ng mga taong ito na aking itinalaga, sila ay hindi pagpapalain, dahil kanilang dinumihan ang aking mga banal na lupa, at ang aking mga banal na ordenansa, at mga kasunduan, at ang aking mga banal na salita na aking ibinigay sa kanila.

  47 At ito ay mangyayari na kung kayo ay magtatayo ng isang bahay sa aking pangalan, at hindi gagawin ang mga bagay na aking sinasabi, hindi ko isasagawa ang asumpa na aking ginawa sa inyo, ni tutuparin ang mga pangako na inyong inaasahan sa aking mga kamay, wika ng Panginoon.

  48 Sapagkat sa ahalip na mga pagpapala, oo, sa pamamagitan ng inyong sariling mga gawa, magdadala ng mga sumpa, poot, galit, at mga paghuhukom sa sarili ninyong mga ulo, sa pamamagitan ng inyong mga kahangalan, at sa pamamagitan ng lahat ng inyong kasuklam-suklam na gawain, na inyong ginagawa sa harapan ko, wika ng Panginoon.

  49 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na kapag ako ay nagbigay ng kautusan sa sinuman sa mga anak na lalaki ng tao na gumawa ng gawain sa aking pangalan, at yaong mga anak na lalaki ng tao ay gaganap nang buo nilang lakas at sa lahat ng mayroon sila upang magampanan ang gawaing yaon, at hindi tumitigil sa kanilang apagsisigasig, at ang kanilang mga kaaway ay sumapit sa kanila at hinadlangan silang magampanan ang gawaing yaon, masdan, bmamarapatin ko na huwag nang hingin ang gawaing yaon sa mga kamay ng yaong mga anak na lalaki ng mga tao, kundi tatanggapin ang kanilang mga handog.

  50 At ang kasamaan at paglabag sa aking mga banal na batas at kautusan ay aking aidadalaw sa mga ulo ng yaong humahadlang sa aking gawain, hanggang sa ikatlo at ikaapat na bsalinlahi, habang sila ay hindi cnagsisisi, at napopoot sa akin, wika ng Panginoong Diyos.

  51 Samakatwid, sa kadahilanang ito aking tinanggap ang mga handog ng yaong aking mga inutusang magtayo ng isang lunsod at isang abahay sa aking pangalan, sa bJackson County, Missouri, at hinadlangan ng kanilang mga kaaway, wika ng Panginoon ninyong Diyos.

  52 At aking tutugunin ng apaghuhukom, pagkapoot, at galit, pananaghoy, at pagkahapis, at pagngangalit ng mga ngipin sa kanilang mga ulo, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi, habang sila ay hindi nagsisisi, at napopoot sa akin, wika ng Panginoon ninyong Diyos.

  53 At ito ay aking ginagawa bilang halimbawa sa inyo, para sa inyong kasiyahan hinggil sa lahat ng yaong inutusang gumawa ng gawain at hinadlangan ng mga kamay ng kanilang mga kaaway, at sa pamamagitan ng pang-aapi, wika ng Panginoon ninyong Diyos.

  54 Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, at ililigtas ang lahat na yaong inyong mga kapatid na naging adalisay sa kanilang puso, at bpinaslang sa lupain ng Missouri, wika ng Panginoon.

  55 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, inuutusan ko kayo na muling magtayo ng abahay sa aking pangalan, maging sa lugar na ito, upang inyong bmapatunayan ang inyong sarili sa akin na kayo ay matapat sa lahat ng bagay sa anumang aking inuutos sa inyo, upang akin kayong pagpalain, at putungan kayo ng karangalan, ng kawalang-kamatayan, at buhay na walang hanggan.

  56 At ngayon sinasabi ko sa inyo, ukol sa aking abahay paupahan na aking iniutos sa inyong itayo upang upahan ng mga dayuhan, itayo ito sa aking pangalan, at ang aking pangalan ang ipangangalan dito, at ang aking tagapaglingkod na si Joseph at ang kanyang mag-anak ay magkakaroon ng lugar dito, sa bawat sali’t salinlahi.

  57 Sapagkat ang paghihirang na ito ay inilagay ko sa kanyang ulo, upang ang kanyang pagpapala ay mapasaulo rin ng kanyang angkan na susunod sa kanya.

  58 At tulad ng aking sinabi kay aAbraham hinggil sa mga angkan ng mundo, gayon nga sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Joseph: Sa iyo at sa iyong bbinhi ang angkan ng mundo ay pagpapalain.

  59 Samakatwid, ang aking tagapaglingkod na si Joseph at ang kanyang binhing susunod sa kanya ay may lugar sa bahay na yaon, sa bawat sali’t salinlahi, magpakailanman at walang katapusan, wika ng Panginoon.

  60 At ang pangalan ng bahay na yaon ay tawaging Nauvoo House; at ito ay magiging isang kalugud-lugod na tirahan para sa tao, at isang lugar-pahingahan para sa nangalupaypay na manlalakbay, upang kanyang pagnilay-nilayan ang kaluwalhatian ng Sion, at ang kaluwalhatian nito, ang batong panulok niyon;

  61 Upang kanya ring matanggap ang payo mula sa mga yaong aking itinalaga na maging tulad ng mga ahalaman ng kabantugan, at tulad ng mga bbantay sa kanyang mga pader.

  62 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na si George Miller, at ang aking tagapaglingkod na si Lyman Wight, at ang aking tagapaglingkod na si John Snider, at ang aking tagapaglingkod na si Peter Haws, ay ayusin ang kanilang sarili, at italaga ang isa sa kanila na maging isang pangulo sa kanilang korum para sa layunin ng pagtatayo ng bahay na iyon.

  63 At sila ay magbubuo ng isang saligang-batas, kung saan sila ay makatatanggap ng saping-puhunan para sa pagtatayo ng bahay na iyon.

  64 At sila ay hindi tatanggap ng kulang sa limampung dolyar para sa isang bahagi ng saping-puhunan sa bahay na iyon, at sila ay pahihintulutang tumanggap ng labinlimang libong dolyar mula sa sinumang tao para sa saping-puhunan sa bahay na iyon.

  65 Subalit sila ay hindi pahihintulutang tumanggap ng higit sa labinlimang libong dolyar na saping-puhunan mula sa isang tao.

  66 At sila ay hindi pahihintulutang tumanggap ng bababa sa limampung dolyar para sa isang bahagi ng saping-puhunan mula sa isang tao sa bahay na iyon.

  67 At sila ay hindi pahihintulutang tumanggap ng sinumang tao, bilang isang aksiyonista sa bahay na ito, maliban sa ang yaon ay magbabayad ng kanyang saping-puhunan sa kanilang mga kamay sa oras na siya ay tumanggap ng saping-puhunan;

  68 At bilang katimbang na bahagi ng halaga ng saping-puhunan na kanyang binayaran sa kanilang mga kamay, siya ay tatanggap ng saping-puhunan sa bahay na iyon; subalit kung siya ay walang binayaran sa kanilang mga kamay siya ay hindi tatanggap ng anumang saping-puhunan sa bahay na iyon.

  69 At kung sinuman ang nagbayad ng saping-puhunan sa kanilang mga kamay ito ay para sa saping-puhunan sa bahay na iyon, para sa kanyang sarili, at para sa susunod niyang salinlahi, sa bawat sali’t salinlahi, habang siya at ang kanyang mga tagapagmana ay naghahawak ng saping-puhunan na yaon, at hindi ipagbibili o ipamimigay ang saping-puhunan mula sa kanilang mga kamay sa pamamagitan ng kanilang kusang-loob at kilos, kung inyong gagawin ang aking kalooban, wika ng Panginoon ninyong Diyos.

  70 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang aking tagapaglingkod na si George Miller, at ang aking tagapaglingkod na si Lyman Wight, at ang aking tagapaglingkod na si John Snider, at ang aking tagapaglingkod na si Peter Haws, ay tatanggap ng alinmang saping-puhunan sa kanilang mga kamay, sa mga salapi, o sa mga ari-arian kung saan sila ay tumatanggap ng tunay na halaga ng mga salapi, sila ay hindi maglalaan ng alinmang bahagi ng saping-puhunan na yaon sa anumang iba pang layunin, tanging sa bahay lamang na iyon.

  71 At kung sila ay maglalaan ng alinmang bahagi ng saping-puhunan na yaon sa kahit saan, sa bahay lamang na iyon, ng walang kapahintulutan ng aksiyonista, at hindi magbabayad ng makaapat na ulit para sa saping-puhunan na kanilang inilaan kung kahit saan man, sa bahay lamang na iyon, sila ay isusumpa, at aalisin sa kanilang lugar, wika ng Panginoong Diyos; sapagkat ako, ang Panginoon, ay Diyos, at hindi maaaring akutyain ng alinman sa mga bagay na ito.

  72 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na si Joseph ay magbayad ng saping-puhunan sa kanilang mga kamay para sa pagtatayo ng bahay na iyon, na sa wari niya’y makabubuti; subalit ang aking tagapaglingkod na si Joseph ay hindi makapagbabayad ng higit sa labinlimang libong dolyar na saping-puhunan sa bahay na iyon, ni mababa sa limampung dolyar; ni ang sinumang tao, wika ng Panginoon.

  73 At mayroon ding iba na nagnanais na malaman ang aking kalooban hinggil sa kanila, sapagkat kanilang itinanong ito sa aking mga kamay.

  74 Samakatwid, sinasabi ko sa inyo hinggil sa aking tagapaglingkod na si Vinson Knight, kung kanyang gagawin ang aking kalooban maglagay siya ng saping-puhunan sa bahay na iyon para sa kanyang sarili, at para sa salinlahing susunod sa kanya, sa bawat sali’t salinlahi.

  75 At siya ay magtaas ng kanyang tinig nang matagal at malakas, sa gitna ng mga tao, upang aipagsumamo ang kapakanan ng mga maralita at nangangailangan; at huwag siyang magpabaya, ni huwag manghina ang kanyang puso; at aking btatanggapin ang kanyang mga handog, sapagkat ang mga ito sa akin ay hindi tulad ng mga handog ni Cain, sapagkat siya ay magiging akin, wika ng Panginoon.

  76 Magalak ang kanyang mag-anak at ilayo ang kanilang mga puso mula sa kahirapan; sapagkat aking pinili siya at hinirang siya, at siya ay pararangalan sa gitna ng kanyang sambahayan, sapagkat aking patatawarin ang lahat ng kanyang kasalanan, wika ng Panginoon, Amen.

  77 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na si Hyrum ay maglagay ng saping-puhunan sa bahay na iyon na sa wari niya’y makabubuti, para sa kanyang sarili at sa salinlahing susunod sa kanya, sa bawat sali’t salinlahi.

  78 Maglagay ang aking tagapaglingkod na si Isaac Galland ng saping-puhunan sa bahay na iyon; sapagkat ako, ang Panginoon, ay minamahal siya dahil sa gawain na kanyang ginawa, at patatawarin ang lahat ng kanyang kasalanan; samakatwid, siya ay maaalaala para sa kapakinabangan sa bahay na iyon sa bawat sali’t salinlahi.

  79 Ang aking tagapaglingkod na si Isaac Galland ay italaga mula sa inyo, at oordenan ng aking tagapaglingkod na si William Marks, at babasbasan niya, upang sumama sa aking tagapaglingkod na si Hyrum upang tuparin ang gawain na ituturo sa kanila ng aking tagapaglingkod na si Joseph, at sila ay labis na pagpapalain.

  80 Ang aking tagapaglingkod na si William Marks ay magbayad ng saping-puhunan sa bahay na iyon, na sa wari niya’y makabubuti, para sa kanyang sarili at sa kanyang salinlahi, sa bawat sali’t salinlahi.

  81 Ang aking tagapaglingkod na si Henry G. Sherwood ay magbayad ng saping-puhunan sa bahay na iyon, na sa wari niya’y makabubuti, para sa kanyang sarili at sa kanyang binhi na susunod sa kanya, sa bawat sali’t salinlahi.

  82 Ang aking tagapaglingkod na si William Law ay magbayad ng saping-puhunan sa bahay na iyon, para sa kanyang sarili at sa kanyang binhi na susunod sa kanya, sa bawat sali’t salinlahi.

  83 Kung kanyang gagawin ang aking kalooban huwag niyang dalhin ang kanyang mag-anak sa silangang lupain, maging sa Kirtland; gayunman, ako, ang Panginoon, ang magtatayo ng Kirtland, subalit ako, ang Panginoon, ay may sakunang inihanda para sa mga naninirahan doon.

  84 At sa aking tagapaglingkod na si Almon Babbitt, maraming bagay akong hindi ikinalulugod; masdan, siya ay nagmimithing itatag ang kanyang payo sa halip ng payo na aking inorden, maging iyong sa Panguluhan ng aking Simbahan; at siya ay nagtayo ng agintong guya para sa pagsamba ng aking mga tao.

  85 Walang sinuman ang aaalis mula sa lugar na ito na nagtungo ritong nagtatangkang sundin ang aking mga kautusan.

  86 Kung sila ay maninirahan dito sila ay mamuhay sa akin; at kung sila ay mamamatay sila ay mamatay sa akin; sapagkat sila ay amamamahinga mula sa lahat ng kanilang gawain dito, at magpapatuloy ng kanilang mga gawa.

  87 Samakatwid, magtiwala sa akin ang aking tagapaglingkod na si William, at huwag na matakot hinggil sa kanyang mag-anak, dahil sa karamdaman ng lupain. Kung amahal ninyo ako, sundin ang aking mga kautusan; at ang karamdaman ng lupain ay bhahantong sa iyong kaluwalhatian.

  88 Ang aking tagapaglingkod na si William ay humayo at magpahayag ng aking walang hanggang ebanghelyo nang may malakas na tinig, at may labis na kagalakan, habang siya ay pinakikilos ng aking aEspiritu, sa mga naninirahan sa Warsaw, at gayon din sa mga naninirahan sa Carthage, at gayon din sa mga naninirahan sa Burlington, at gayon din sa mga naninirahan sa Madison, at maging mapagtiis at masigasig sa paghihintay sa mga karagdagang tagubilin sa aking pangkalahatang pagpupulong, wika ng Panginoon.

  89 Kung kanyang gagawin ang aking kalooban siya ay magsimula ngayong makinig sa payo ng aking tagapaglingkod na si Joseph, at sa kanyang kapakinabangan ay itaguyod ang akapakanan ng mga maralita, at ipalathala bang bagong pagkakasalin ng aking banal na salita sa mga naninirahan sa mundo.

  90 At kung kanyang gagawin ito akin siyang apagpapalain ng pagkarami-raming pagpapala, nang hindi siya mapabayaan, ni ang kanyang binhi ay hindi matagpuang bnanlilimos ng tinapay.

  91 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang aking tagapaglingkod na si William ay italaga, ordenan, at hirangin, bilang tagapayo ng aking tagapaglingkod na si Joseph, sa lugar ng aking tagapaglingkod na si Hyrum, nang matanggap ng aking tagapaglingkod na si Hyrum ang katungkulan ng Pagkasaserdote at aPatriyarka, na itinalaga sa kanya ng kanyang ama, sa pamamagitan ng pagpapala at sa pamamagitan din ng karapatan;

  92 Na simula ngayon siya ay maghahawak ng mga susi ng mga pagbabasbas ng apatriyarka sa mga ulo ng lahat ng aking tao,

  93 Na sinuman ang kanyang babasbasan ay pagpapalain, at sinuman ang kanyang aisusumpa ay susumpain; na anuman ang kanyang bibuklod sa lupa ay ibubuklod sa langit; at anuman ang kanyang paghihiwalayin sa lupa ay paghihiwalayin sa langit.

  94 At simula sa oras na ito aking itinatalaga siya na maging isang propeta, at isang atagakita, at isang tagapaghayag sa aking simbahan, gayon din ang aking tagapaglingkod na si Joseph;

  95 Upang siya ay makakilos nang kaayon din ng aking tagapaglingkod na si Joseph; at nang siya ay makatanggap ng payo mula sa aking tagapaglingkod na si Joseph, na siyang magpapakita sa kanya ng mga asusi nang siya ay makapagtanong at makatanggap, at maputungan ng gayon ding pagpapala, at kaluwalhatian, at karangalan, at pagkasaserdote, at mga kaloob ng pagkasaserdote, na minsan ay nailagay sa kanya na aking tagapaglingkod na si bOliver Cowdery;

  96 Upang ang aking tagapaglingkod na si Hyrum ay makapagtala ng mga bagay na aking ipakikita sa kanya, upang ang kanyang pangalan ay mapasamarangal na pag-aalaala sa bawat sali’t salinlahi, magpakailanman at walang katapusan.

  97 Tanggapin din ng aking tagapaglingkod na si William Law ang mga susi nang siya ay makapagtanong at makatanggap ng mga pagpapala; siya ay magiging amapagpakumbaba sa harapan ko, at maging walang bkatusuhan, at siya ay makatatanggap ng aking Espiritu, maging ang cMang-aaliw, na siyang magpapakita sa kanya ng katotohanan ng lahat ng bagay, at ibibigay sa kanya, sa oras ding iyon, kung ano ang kanyang sasabihin.

  98 At ang mga apalatandaang ito ang susunod sa kanya—siya ay bmagpapagaling ng maysakit, siya ay magtataboy ng mga diyablo, at ililigtas mula sa yaong magbibigay sa kanya ng mabagsik na lason;

  99 At siya ay aakayin sa mga landas kung saan ang anakalalasong ahas ay hindi makasusunggab ng kanyang sakong, at siya ay sasakay sa blikhang-isip ng kanyang mga isipan tulad ng sa mga pakpak ng mga agila.

  100 At ano kung aking loloobin na siya ay bumuhay ng patay, huwag niyang pigilin ang kanyang tinig.

  101 Samakatwid, ang aking tagapaglingkod na si William ay manawagan nang malakas at huwag tumigil, nang may kagalakan at kasiyahan, at may mga hosanna sa kanya na nakaupo sa luklukan magpakailanman at walang katapusan, wika ng Panginoon ninyong Diyos.

  102 Masdan, sinasabi ko sa inyo, ako ay may misyong nakalaan para sa aking tagapaglingkod na si William, at sa aking tagapaglingkod na si Hyrum, at para sa kanila lamang; at ang aking tagapaglingkod na si Joseph ay manatili sa bahay, sapagkat siya ay kinakailangan. Ang natitira ay aking ipakikita sa inyo pagkaraan nito. Maging gayon nga. Amen.

  103 At muli, sinasabi ko sa iyo, kung ang aking tagapaglingkod na si aSidney ay maglilingkod sa akin at magiging tagapayo ng aking tagapaglingkod na si Joseph, siya ay bumangon at lumapit at tumayo sa katungkulan na kanyang tungkulin, at magpakumbaba ng kanyang sarili sa harapan ko.

  104 At kung siya ay mag-aalay sa akin ng isang katanggap-tanggap na handog, at mga pagpapasalamat, at mananatili sa aking mga tao, masdan, ako, ang Panginoon ninyong Diyos, ay pagagalingin siya nang siya ay gumaling; at siya ay magtataas ng kanyang tinig muli sa mga bundok, at magiging atagapagsalita sa harapan ng aking mukha.

  105 Siya ay magtungo at patirahin ang kanyang mag-anak sa kapitbahayan kung saan ang aking tagapaglingkod na si Joseph ay naninirahan.

  106 At sa lahat ng kanyang paglalakbay siya ay magtataas ng kanyang tinig tulad ng tunog ng isang pakakak, at bibigyang-babala ang mga naninirahan sa mundo upang takasan ang poot na darating.

  107 Tulungan niya ang aking tagapaglingkod na si Joseph, at gayon din ang aking tagapaglingkod na si William Law ay tulungan ang aking tagapaglingkod na si Joseph, sa paggawa ng isang kapita-pitagang apagpapahayag sa mga hari ng mundo, maging tulad ng aking sinabi noon sa inyo.

  108 Kung ang aking tagapaglingkod na si Sidney ay gagawin ang aking kalooban, huwag niyang ilipat ang kanyang mag-anak sa mga lupain sa asilangan, kundi ibahin niya ang kanilang tinitirahan, maging tulad ng aking sinabi.

  109 Masdan, hindi ko kalooban na siya ay maghanap upang makakita ng kaligtasan at kublihan sa labas ng lunsod na aking inilaan sa iyo, maging ang lunsod ng aNauvoo.

  110 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maging ngayon, kung siya ay makikinig sa aking tinig, ito ay magiging mabuti para sa kanya. Maging gayon nga. Amen.

  111 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, pagbayarin ang aking tagapaglingkod na si Amos Davies ng saping-puhunan sa mga kamay ng yaong mga aking itinalaga upang magtayo ng isang bahay upang upahan, maging ang Nauvoo House.

  112 Ito ay gawin niya kung siya ay magkakaroon ng puhunan; at makinig siya sa payo ng aking tagapaglingkod na si Joseph, at gumawa sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay upang kanyang matamo ang pagtitiwala ng mga tao.

  113 At kapag kanyang napatunayan ang kanyang sarili na matapat sa lahat ng bagay na ipagkakatiwala sa kanyang pangangalaga, oo, maging sa iilang bagay, siya ay gagawing atagapamahala sa marami;

  114 Kanyang, samakatwid aibaba ang kanyang sarili upang siya ay dakilain. Maging gayon nga. Amen.

  115 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang aking tagapaglingkod na si Robert D. Foster ay susunod sa aking tinig, magtayo siya ng isang bahay para sa aking tagapaglingkod na si Joseph, alinsunod sa kasunduan na kanyang ginawa sa kanya, samantalang ang pinto ay bubuksan sa kanya sa pana-panahon.

  116 At magsisi siya sa lahat ng kanyang kahibangan, at daramitan ang kanyang sarili ng apag-ibig sa kapwa-tao; at tumigil sa paggawa ng kasamaan, at isantabi ang lahat ng kanyang matigas na pananalita;

  117 At magbayad din ng saping-puhunan sa mga kamay ng korum ng Nauvoo House, para sa kanyang sarili at para sa kanyang salinlahi na susunod sa kanya, sa bawat sali’t salinlahi;

  118 At makinig sa payo ng aking mga tagapaglingkod na sina Joseph, at Hyrum, at William Law, at sa mga maykapangyarihan na aking tinawag na magtatag ng saligan ng Sion; at ito ay magiging mabuti sa kanya magpakailanman at walang katapusan. Maging gayon nga. Amen.

  119 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sinumang magbabayad ng saping-puhunan sa korum ng Nauvoo House maliban na kung siya ay isang taong naniniwala sa Aklat ni Mormon, at sa mga paghahayag na aking ibinigay sa inyo, wika ng Panginoon ninyong Diyos;

  120 Sapagkat yaong ahigit o kulang dito ay galing sa masama, at lalakipan ng mga sumpa at hindi ng mga pagpapala, wika ng Panginoon ninyong Diyos. Maging gayon nga. Amen.

  121 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bayaran ng hustong sahod ang korum ng Nauvoo House para sa lahat ng kanilang gawain na kanilang ginawa sa pagtatayo ng Nauvoo House; at ang kanilang mga sahod ay maging tulad ng napagkasunduan ng kanilang sarili, tulad ng nauukol sa halaga nito.

  122 At ang bawat tao na nagbabayad ng saping-puhunan ay ibigay ang kanyang katimbang na bahagi para sa kanilang mga sahod, kung ito ay talagang kinakailangan, para sa kanilang panustos, wika ng Panginoon; kung hindi, ang kanilang mga gawain ay ituturing na kanilang saping-puhunan sa bahay na iyon. Maging gayon nga. Amen.

  123 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, akin ngayong ibinibigay sa inyo ang mga apamunuang nabibilang sa aking Pagkasaserdote, upang inyong hawakan ang mga bsusi nito, maging ang Pagkasaserdote na alinsunod sa orden ni cMelquisedec, na alinsunod sa orden ng aking Tanging Bugtong na Anak.

  124 Una, aking ibinibigay sa inyo si Hyrum Smith na maging isang apatriyarka sa inyo, upang hawakan ang mga pagpapala ng bpagbubuklod ng aking simbahan, maging ang Banal na Espiritu ng cpangako, upang kayo ay dmabuklod hanggang sa araw ng pagtubos, upang kayo ay hindi bumagsak sa kabila ng eoras ng tukso na maaaring dumating sa inyo.

  125 Ibinibigay ko sa inyo ang aking tagapaglingkod na si Joseph na maging isang namumunong elder sa lahat ng aking simbahan, na maging isang tagapagsalin, isang tagapaghayag, isang atagakita, at propeta.

  126 Aking ibinibigay sa kanya na maging mga tagapayo ang aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon at ang aking tagapaglingkod na si William Law, upang ang mga ito ang bumuo ng isang korum at Unang Panguluhan, na tatanggap ng mga aorakulo para sa buong simbahan.

  127 Aking ibinibigay sa inyo ang aking tagapaglingkod na si aBrigham Young na maging isang pangulo ng Labindalawang naglalakbay na kapulungan;

  128 Kung aling aLabindalawa ay may hawak ng mga susi upang mabuksan ang kapangyarihan ng aking kaharian sa apat na sulok ng mundo, at pagkaraan niyon ay bipangaral ang aking salita sa bawat nilalang.

  129 Sila ay sina Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith;

  130 Si aDavid Patten ay aking bkinuha para sa aking sarili; masdan, walang sinuman ang makakukuha ng kanyang pagkasaserdote mula sa kanya; subalit, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ibang maaaring italaga sa gayon ding tungkulin.

  131 At muli, aking sinasabi sa inyo, ako ay nagbibigay sa inyo ng isang amataas na kapulungan, para sa batong-panulok ng Sion—

  132 Alalaong baga’y, sina Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, Charles C. Rich, Thomas Grover, Newel Knight, David Dort, Dunbar Wilson—si Seymour Brunson ay aking kinuha para sa aking sarili; walang sinumang makakukuha ng kanyang pagkasaserdote, subalit may ibang maaaring italaga sa gayon ding pagkasaserdote bilang kapalit niya; at katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na si Aaron Johnson ay ordenan sa tungkuling ito kapalit niya—David Fullmer, Alpheus Cutler, William Huntington.

  133 At muli, aking ibinibigay sa inyo si Don C. Smith na maging isang pangulo ng isang korum ng matataas na saserdote;

  134 Kung aling ordenansa ay itinatag para sa layunin na maging karapat-dapat yaong mga itatalaga na tumatayong mga pangulo o tagapaglingkod sa iba’t ibang aistaka ang nagkalat sa ibang bansa;

  135 At sila ay maaaring maglakbay rin kung kanilang pipiliin, subalit higit na mabuting maordenan para sa tatayong mga pangulo; ito ang tungkulin ng kanilang katungkulan, wika ng Panginoon ninyong Diyos.

  136 Aking ibinibigay sa kanya sina Amasa Lyman at Noah Packard na mga tagapayo, upang sila ay makapamuno sa korum ng matataas na saserdote ng aking simbahan, wika ng Panginoon.

  137 At muli, aking sinasabi sa inyo, aking ibinibigay sa inyo sina John A. Hicks, Samuel Williams, at Jesse Baker, na ang pagkasaserdote ay upang mamuno sa korum ng mga aelder, kung aling korum ay itinatag para sa mga tumatayong mangangaral; gayunman sila ay maaaring maglakbay, datapwat sila ay inordenan na maging mga tumatayong mangangaral sa aking simbahan, wika ng Panginoon.

  138 At muli, aking ibinibigay sa inyo sina Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniel Miles, Henry Herriman, Zera Pulsipher, Levi Hancock, James Foster, na mamuno sa korum ng mga apitumpu;

  139 Kung aling korum ay itinatag para sa mga naglalakbay na elder upang magpatotoo sa aking pangalan sa buong sanlibutan, kung saan man ang naglalakbay na mataas na kapulungan, ang aking mga apostol, ay isusugo sila upang ihanda ang daan sa aking harapan.

  140 Ang kaibahan sa pagitan ng korum na ito at ng korum ng mga elder ay yaong isa ay patuloy na naglalakbay, at ang isa ay namumuno sa mga simbahan sa pana-panahon, ang isa ay may tungkulin ng pamumuno sa pana-panahon, at ang isa ay walang tungkulin ng pamumuno, wika ng Panginoon ninyong Diyos.

  141 At muli, aking sinasabi sa inyo, aking ibinibigay sa inyo sina Vinson Knight, Samuel H. Smith, at Shadrach Roundy, kung kanyang tatanggapin ito, na mamuno sa aobispado; ang kaalaman ng nabanggit na obispado ay ibinigay sa inyo sa aklat ng bDoktrina at mga Tipan.

  142 At muli, aking sinasabi sa inyo, si Samuel Rolfe at ang kanyang mga tagapayo na mga saserdote, at ang pangulo ng mga guro at ang kanyang mga tagapayo, at gayon din ang pangulo ng mga diyakono at ang kanyang mga tagapayo, at gayon din ang pangulo ng istaka at ang kanyang mga tagapayo.

  143 Ang mga katungkulan sa itaas ay aking ibinigay sa inyo, at ang mga susi roon, para mga tulong at para sa mga pamahalaan, para sa gawain ng ministeryo at sa apagpapaganap ng mga banal.

  144 At isang kautusan ang aking ibinibigay sa inyo, na inyong dapat punuin ang lahat ng katungkulan at apahintulutan ang yaong mga pangalan na aking binanggit, kung hindi ay tanggihang pagtibayin sila sa aking pangkalahatang pagpupulong;

  145 At kayo ay dapat maghanda ng mga silid para sa lahat ng katungkulan sa aking bahay kapag inyong itatayo ito sa aking pangalan, wika ng Panginoon ninyong Diyos. Maging gayon nga. Amen.