Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 120
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 120

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Far West, Missouri, ika-8 ng Hulyo 1838, ipinaaalam ang pamamahagi ng mga ari-ariang ibinigay bilang ikapu gaya ng binanggit sa naunang paghahayag, bahagi 119 (History of the Church, 3:44).

  1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, dumating na ang panahon, na aito ay ipamamahagi sa pamamagitan ng isang kapulungan, na binubuo ng Unang Panguluhan ng aking Simbahan, at ng obispo at ng kanyang kapulungan, at ng aking mataas na kapulungan; at ng sarili kong tinig sa kanila, wika ng Panginoon. Maging gayon nga. Amen.