Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 80
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 80

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:257).

  1–5, Sina Stephen Burnett at Eden Smith ay tinawag na mangaral sa alinmang lugar nila piliin.

  1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa iyo na aking tagapaglingkod na si Stephen Burnett: Humayo ka, Humayo ka sa sanlibutan at aipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang na lumalapit sa ilalim ng tunog ng iyong tinig.

  2 At yayamang ninanais mo ng isang kasama, ibibigay ko sa iyo ang aking tagapaglingkod na si Eden Smith.

  3 Dahil dito, magsihayo kayo at ipangaral ang aking ebanghelyo, maging sa hilaga o sa timog, sa silangan o sa kanluran, hindi ito mahalaga, sapagkat kayo ay hindi maaaring malihis.

  4 Kaya nga, ipahayag ang mga bagay na inyong narinig, at tunay na pinaniwalaan, at aalam na totoo.

  5 Masdan, ito ang kalooban niya na atumawag sa inyo, ang inyong Manunubos, maging si Jesucristo. Amen.